Türk Tabipleri Birliği’nin talebi üzerine Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile 20 Nisan 2016 Çarşamba günü 9.30-12.30 saatleri arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal, TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Dursun Yaşar Ulutaş ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu katıldılar.

Toplantıda, birinci basamak alanında yeni bir sorun olarak gündeme gelen Halk Sağlığı Merkezleri (HASAM) ele alındı. HASAM’larda haftalık 40 saatlik mesainin üzerine tutulacak nöbetlerin fazla ve esnek çalışma anlamına geldiği, bu nedenle de aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) hekimleri tarafından kabul edilmediği aktarıldı. Yeni kurulacak HASAM birimlerinin TTB, dernekler ve sendikalarla birlikte değerlendirilerek, buradan çıkan kararlar doğrultusunda olgunlaştırılması gerektiği kaydedildi.