Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Pratisyen Hekimlik Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde değişiklik yapma hazırlığı ve basına HASAM olarak yansıyan düzenleme ile ilgili basın açıklaması yaptı. 12 Nisan 2016 Salı günü İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Dr. Selma Okkaoğlu ve İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu adına Dr. Rıdvan Yılmaz katıldı. 

Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı konuşmada, birinci basamak sağlık sisteminde 2005 yılında başlayan ve 2009-2011 yıllarına kadar süren bir dönüşüm yaşandığını ve yapılan düzenlemelerle alanın yaz-boz tahtasına dönüştürüldüğünü söyledi. En son HASAM adı verilen bir sistemin gündeme getirildiğini belirten Tükel, bu sistemin var olan sorunlara yeni sorunlar eklemekten başka bir şey içermediğini kaydetti. Tükel, "Bu sistem hekimler arasında rekabete yol açmakta. Ekip çalışmasını ortadan kaldıran bir sistem" diye konuştu. 

Prof. Dr. Tükel’in ardından Dr. Okkaoğlu sağlık ortamında yaşananlarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 

Dr. Demirdizen de; “Yasal  mevzuatı doğru düzgün oluşturmayan halk sağlığı merkezlerinde, ayrı yapıları aynı bina içerisinde toplayarak bütüncül sağlık hizmeti verildiğini göstermek istiyorlar. Gördüğümüz şey aslında bu parçaları bir araya getirerek nöbet sistemi oluşturulmak istenmektedir” dedi. 

Basın açıklaması için tıklayınız.

Sunum için tıklayınız.