Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ile görüştü.

5 Nisan 2016 tarihinde Başkan Prof. Dr. Saraç’ın makamında gerçekleşen görüşmeye TTB  Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, 2. Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel, Genel Sekreter Prof. Dr. Özden Şener ve Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler katıldılar.

TTB heyeti tıp fakültelerinin içinde bulunduğu durum, öğrenci kontenjanları, eğitim durumu, öğretim üyelerinin sorunları, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin sorunları hakkında görüş ve önerilerini aktardı. Hekim sayısı yetersizliği argümanı üzerinden olağanüstü artan kontenjanlar ve tıp fakültesi sayısı ile ortaya çıkan durum ve yakında hekim fazlasıyla karşılaşılacağının artık Sağlık Bakanlığı raporlarına da yansımış olduğu belirtildi. Tıp Fakültesi hastanelerinin sorunları, sorunların nedenleri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili gelişmeler, burayla ortak kullanım protokolü imzalanan 55 eğitim ve araştırma hastanesindeki hekimlerin durumu, meslektaşlarımızın beklenti ve kaygıları, mevcut ortak kullanım uygulamalarında yaşanan sıkıntılar hakkında TTB görüşleri bir kez daha aktarıldı. Halen ortak kullanım bulunan hastanelerde üniversite kadrosuna geçen ve sağlık bakanlığı kadrosunda bulunan hekimler arasındaki özlük hakları ayrılığından doğan sorunlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak kullanım sürecinde akademik kadrolara atamalar konusunda hekimlerin kaygıları ve mevcut ortak kullanımdaki sorunların tüm eğitim ve araştırma hastanelerine yayılması konusundaki endişemiz özellikle belirtildi. Bu üniversiteye tahsis edilen akademik kadroların dağılımı konusundaki belirsizlik ve kaygılar üzerinde duruldu.

Yurt dışından alınan tıp diplomalarının denkliği konusunda mevcut duruma dair kaygılarımız, artık Türkçe bilmeyenlerin dahi Türkiye’de hekimlik yapmaya başlamaları konusuna değinildi. Denklik konusunda hem tıp mesleğini hem de yurttaşlarımızın sağlık hakkını gözeten bir düzenlemeye ivedilikle gidilmesi gerektiği aktarıldı.

Tıp fakültelerinin birinci basamak saha eğitimlerinde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Genel olarak tıp eğitimi ve akademik yaşama, sağlık hizmet sunumunun ihtiyaçlarına dair TTB’nin YÖK ile birlikte çaba göstermeye ve sorunların çözümüne katkıya hazır olduğu belirtildi.

TTB Merkez Konseyi