TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen Özel Hekimlik Çalıştayı 3 Nisan 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda, TTB Özel Hekimlik Kol Yürütmesi'nden, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu üyesi Dr. Ekrem Duman'ın moderasyonu ile gerçekleştirildi. 

Çalıştaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Koordinatörü Dr. Raif Kaya, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ile tabip odalarının özel hekimlik komisyonlarından temsilciler ve özel sağlık alanında çalışan hekimler katıldılar. Çalıştaya DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu da katılarak, "Hekimlikte/Sağlık Alanında Sendikalaşma" başlıklı bir sunum yaptı. 

Çalıştayda, “Özel Sağlık Sektöründeki Dönüşüm”, “Çalışma Koşulları ve Sorunlar”, “Taşeron Hekimlik”, “Hekim Tanıtımında Etik” ve “Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı” başlıkları ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türkiye’de 30 bin hekimin özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti verdiğini ve burada çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Son yasal düzenleme ile Hükümet’in özel sağlık kuruluşlarında taşeron hekimliği meşrulaştırdığını, hekim emeği üzerindeki sömürüyü derinleştirdiğini anlatan İlhan, muayene üzerindeki baskı ve tüm itirazlara karşın getirilen “tam gün” düzenlemeleriyle hekimlerin kamuda ya da özelde “performans” kriterlerine göre güvencesiz ücret alan birer çalışana dönüştürüldüğünü kaydetti.

Çalıştayda, özel hekimlik alanında güvencesiz ödeme ve güvencesiz çalışma biçiminin alabildiğine yaygınlaştığı tespiti yapılırken, böylesi bir dönemde daha çok örgütlülüğe ve birlikte çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgusu öne çıktı. 

Çalıştayın sonunda, geçtiğimiz hafta İzmir Valiliği tarafından açığa alınan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök'e TTB Özel Hekim Kolu'nun desteğini ve dayanışmasını iletmek amacıyla hazırlanan plaket, Dr. Sürenkök'ün Çalıştay'a katılamaması dolayısıyla, Dr. Ekrem Duman tarafından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'a verildi. 

 

 

Dr. Bayazıt İlhan

 

Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, Dr. Ekrem Duman, Dr. Ümit Şen

 

Dr. Halil Duran, Dr. Ekrem Duman, Dr. Atilla Ilıman

 

Dr. Hasan Ogan

 

Dr. Arzu Çerkezoğlu