TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün 29.3.2016 tarihinde hukuksuz biçimde görevden alınmasının ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile telefonda görüştü.

Dr. İlhan görüşmede Dr. Sürenkök’ün savunması dahi alınmadan “görevi başında kalmasında sakınca görülerek” hastanede yürüttüğü hekimlik faaliyetinden alınmasının hekimler arasında yarattığı öfke ve huzursuzluğu belirtti. Dr. Sürenkök’ün hiç zaman kaybedilmeden görevine iade edilmesi talebini ileten Dr. İlhan Dr. Sürenkök’ün yıllardır Tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği’nde sayısız önemli görevi yerine getirdiğine ve mesleğindeki saygın konumuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu konuyu ivedilikle tetkik ettireceğini ve gerekli adımı atacağını ifade etti.