Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök İzmir Valiliği’nin kararıyla bugün (29.3.2016) görevinden uzaklaştırılmıştır.

Karara gerekçe olarak, Dr. Sürenkök’ün 15.12.2015 tarihinde saat 19:00’da Diyarbakır Sur’daki sokağa çıkma yasağına ilişkin İzmir’de yapılan basın açıklamasındaki sözleri ve toplantı sırasında atılan sloganlar gösterilmiştir. Söz konusu konuşmasında Fatih Sürenkök, sokağa çıkma yasakları nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan güçlükleri, hastaların hastanelere ulaşamadığını, orada çalışan hekimlerin ve sağlıkçıların zorluklarını aktarmış ve bunların düzeltilmesini talep etmiştir.

Açıklamadan bir gün sonra İzmir Tabip Odası bir basın açıklamasıyla, TTB Merkez Konseyi’ni PKK’nın siyasi hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren örgütlerle eylem birliği içinde olmakla suçlamış, Dr. Fatih Sürenkök’ün konuşmasını içeren video Oda’nın internet sitesinden hedef gösterir biçimde paylaşılmıştır.

(İlgili bağlantı için tıklayınız.)

İzmir Tabip Odası’nın bu karalama faaliyetini izleyerek Balıkesir Tabip Odası da benzer bir açıklamada bulunmuştur.

(Link kaldırılmıştır; ekran görüntüsü için tıklayınız.)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş, Dr. Fatih Sürenkök hakkında çalıştığı hastanede disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Soruşturma çerçevesinde Dr. Sürenkök’e henüz tek bir soru sorulmuş, ifadesine başvurulmuş değildir.

Hal böyleyken Dr. Sürenkök “görevi başında kalmasında sakınca görülerek” Valilik kararıyla hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır.

İzmir Tabip Odası bugün (29.3.2016) yaptığı açıklamada Sürenkök’ün sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmasının ve görevden alınmasının fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu bildirmiştir!

(İlgili bağlantı için tıklayınız.)

Bir ortopedi hekiminin sadece bir basın açıklamasında yaptığı konuşması sebebiyle açılan soruşturma sürerken hasta görmesi, ameliyat yapmasının soruşturmayı nasıl ve ne şekilde aksatacağı sorusunun mantıklı bir yanıtı yoktur. Ama Türkiye’de gelinen noktada çarpıcı göstergeler vardır:

1.       Türkiye’de demokratik teamüllerden, akademik meslek birliklerinin alanlarına dair tespitlerini kamuoyuyla paylaşılabilmesinden, hukuk düzeninden söz edebilmenin olanağı kalmamıştır.

2.       Dr. Sürenkök İzmir Tabip Odası yönetim kurulu adayıdır. Oda seçimlerine yaklaşılırken oda yönetim kurulu üyeliği için aday olan bir hekimin hukuksuz bir biçimde görevden uzaklaştırılmasıiktidarın seçimlere müdahalesi anlamına gelmektedir. Bu süreçte bazı tabip odası yönetimleri "iktidarla işbirliği içinde oldukları" görüntüsü vermektedir.

Türkiye’de demokratik mesleki kitle örgütlerinin bağımsızlığı ağır bir saldırı altındadır. İktidarın her yere ve her şeye sahip olma tutkusuyla meslek kuruluşlarını da ele geçirme arzusunun bu tutumu izah edeceği muhakkaktır. Böyle bir ortamda mevcut iktidarın Türkiye’deki sağlık ortamına ve hekimliğe verdiği zararları gören herkes bu ortamı değiştirmeye katkı vermelidir. İktidarın meslek örgütümüz üzerindeki kontrolünü kolaylaştıran her tutum yanlıştır.

Fatih Sürenkök’ün halkın sağlığına dair TTB Merkez Konseyi’nin ve genel olarak hekimlerin kaygılarını dile getirmesi üzerine en temel özgürlük olan ifade özgürlüğünü engellemek, yıldırmak, gözdağı vermek, yargısız infazlara girişmek kabul edilemez..

Aynı şekilde; hayata bakışları ne denli farklı olursa olsun kimi hekimler halkın sağlığına yönelik kaygılarını ifade eden meslektaşlarını, kendi sözleri için bile değil, “etrafta atılan sloganları” gerekçe göstererek etiketlerler, onu yargısız infaza tabi tutarlar, konusu suç olan fiilleri ona atfederler, ihbar faaliyeti görüntüsü veren açıklamalar yaparlarsa bu da insafa, ahlaka ve vicdana sığmayacak bir tutum olur.

Elbette, gerek hekimlik etik değerleri ve gerekse hukuki yönden bu ibretlik olayın gereği yerine getirilecektir.

Dr. Fatih Sürenkök’ün hukuksuzca, insafsızca, anti demokratik biçimde görevden alınmasının utancı bu sürece “emeği geçenlerin” üzerindedir.

Türk Tabipleri Birliği evrensel hekimlik değerlerini ve halkın sağlık hakkını korumak için mücadeleye devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Dr. Fatih Sürenkök kimdir?

1959 Malatya doğumlu. 1982 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı. S.B. Tepecik EAH Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde çalışıyor. İzmir Tabip Odası 2000-2004 Yönetim Kurulu Başkanı, 2004-2006 Onur Kurulu üyesi, 2006-2012 ve 2012-2014 Yönetim Kurulu üyesi. Türk Tabipleri Birliği 2010-2012 Yüksek Onur Kurulu üyesi, 2012-2014, 2014-2016 Merkez Konseyi üyesi.