Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sokağa çıkma yasakları sonrasında sağlık açısından durumu ortaya koymak amacıyla 6-7 Mart 2016 tarihlerinde Cizre'de incelemelerde bulundu. "Sokağa Çıkma Yasakları Sonrasında Cizre'de Sağlık Açısından Durum Raporu" adıyla raporlaştırılan tespitler, 29 Mart 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu adına Dr. Süheyla Ağkoç katıldılar.

Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB ve SES tarafından oluşturulan heyetin, 6-7 Mart 2016 tarihlerinde, 14 Aralık 2015 - 2 Mart 2016 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Şırnak ili Cizre ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu kapsamda ilçede bulunan Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Özel Sağlık Kurumlarının ziyaret edildiğini belirtti. Dr. Tükel, heyetin gözlem ve değerlendirmeleri konusunda bilgi verdi.

Tükel, Cizre’de aylar süren sokağa çıkma yasakları sonucunda, ilçede halkın sağlıklı olma hali ile ilgili koşulların ortadan kalktığını, ilçedeki çatışmaların güven ortamını ortadan kaldırdığını, çatışmaların olduğu dönemde ilçe halkının büyük bir kısmının göç ettiğini belirtti. Sokağa çıkma yasağı süresince, sağlık çalışanlarını ve sağlık kuruluşlarını koruyan Cenevre Sözleşmelerinin ihlal edildiğini belirterek, silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarında, güvenli bir biçimde, ihtiyaç duyan herkese sağlık hizmeti verilmesinin koşullarının sağlanması, sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini belirtti.

Tükel, ayrıca, güvenlik güçlerinin hastane içi ve yakınlarına konuşlanmaması, sağlık kurumlarını askeri amaçlarla kullanmaması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Tükel, barınma, beslenme, temiz içme ve kullanma suyu ihtiyacına yönelik tespitlerin yapılabilmesi için eşgüdüm merkezinin kurulması ve kamu tarafından ihtiyaçları karşılayacak, yaraları saracak bir biçimde hızlıca düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret etti.

Tükel, temel sağlık hizmetleri ile ilgili gereksinimlerin acilen karşılanması, gebe, bebek ve çocuklar gibi sağlık açısından risk gruplarının hızlıca tespit edilmesi, sokağa çıkma yasağı sırasında aksayan tedavi edici ve aşılama, tarama ve büyüme-gelişme takibi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin kısa sürede yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Tükel, sözlerini, sağlıklı bir yaşam için, öncelikle çatışmaların yeniden yaşanmaması ve güven ortamının tesis edilmesi sağlanması olduğunu belirterek bitirdi.

Tükel’in ardından, ziyaret heyetinde yer alan Gönül Erden, Dr. Süheyla Ağkoç ve Prof. Dr. Nilay Etiler Cizre’deki sağlık ortamına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini aktardılar.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.