Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın, Adana'da Aile Sağlığı Merkezleri'nde(ASM) kira bedellerini önceki yıllara göre %100 oranında artırdığını gündeme getirmiş, konu basına yansımıştı. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/asm-5959.html). Bunun üzerine konuyla ilgili sosyal medyada Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması yayımlanmış, kira artışının olmadığı iddia edilmişti. TTB, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgi ve belgeleri kamuoyuna sunma gereği duymuştur.

Sağlık Bakanlığı'nın, kendi kurumlarına devredilen Aile Sağlığı Merkezi binalarında yıllık bazda kiraların %100'e varan oranlarda artırdığı, 25 metrekarelik odalardan yılda 3000 TL'lere varan kira bedeli talep edildiği yayınladığımız resmi belge ve dekontlarla ilan etmiştik.

Ekte yer alan belgelerde (Ek 1, Ek2), Adana'da kira bedellerinin nispeten düşük olduğu bir semtte yer alan ASM'de 27 metrekarelik bir odanın son ödenen yıllık kira bedeli 1451 TL iken, 2016 yılı için aynı ASM'de aynı odadan 2968 TL talep edilmekte olup, kira artışının yaklaşık iki katına tekabül ettiği açıkça görülmektedir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı “Her aile hekimine, hizmet verdiği aile sağlığı merkezinin kira, elektrik, su, internet, temizlik, sekretarya gibi giderlerinin karşılanması için herhangi bir belgeye bağlı olmaksızın her ay yaklaşık 2.000 ile 4.000 TL arasında gider ödeneği verildiğini" söylerken; tıbbi-sarf-büro malzemeleri, muhasebeci ücreti, kışın ısınma, yazın soğutma maliyetleri, bazı ASM'lerde her üç hekim için fazladan bir hemşire ücreti, sekreter, temizlik işçisi gibi çalışan personellerin SSK primleri ve stopajı gibi bir çok kalemin daha aile hekimleri tarafından ödendiğini belirtmemiştir/gizlemiştir.

Asgari ücretli çalışan bir kişinin aylık maliyeti 1850-2000 TL civarında olduğundan yola çıkılarak, Sağlık Bakanlığı'nın cari gider adıyla aile hekimlerine ödediği miktarın, tek birimlik ASM'lerde çalıştırılmak zorunda olan asgari iki kişilik personelin giderini bile karşılamaktan uzak olduğunu söyleyebiliriz.

Aile hekimlerinin, kamu adına, kamu yararına sundukları birinci basamak sağlık hizmetlerini kamu binalarında kira bedeli ödemeden sunmaları esastır. 

Aile hekimleri, ceza puanları olmadan, güvenceli, insani bir gelir karşılığında, özlük hakları kısıtlanmadan, insani çalışma koşullarında birinci basamak sağlık hizmeti sunmayı talep ediyorlar.

Saygılarımızla.

TTB Aile Hekimliği Kolu 

Ek 1

Ek 2