İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in belge vize işlemleri, diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde belge zorunluluğu ile işyeri hekimleri ve eğitim kurumlarının ihtar tablolarına ilişkin değişiklikleri de içeren Yönetmelik bugün (7.3.2016) yayınlandı.

Yapılan değişiklikler şöyledir:

1)      İşyeri hekimliği belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi

Bu Yönetmeliğe göre belgelendirilen kişilerin belgelerini beş yılda bir vize ettirmelerine ilişkin gerekliliğin nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir. Kişiler, vize bitiminden önce Çalışma Bakanlığı'na başvuracak ve vize bitiminden itibaren 60 gün içinde vize işlemlerinin tamamlanması gerekecektir.

Yönetmeliğin 19 Kasım 2015 tarihli değişikliği ile getirilen, yetkilendirilen kişilerin belgelerinin vize zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin tam olarak işyeri hekimlerini kapsar şekilde yapılmamış olması; Yönetmeliğin bu değişikliğiyle getirilen bir geçici madde ile giderilmeye çalışılmıştır. Yönetmeliğe eklenen Geçici 9. Madde’de işyeri hekimliği belgesinin vize süresinin dolmasına 60 günden az kalanlar ile vize süresi dolmuş olanların 6 Mayıs 2016 tarihine kadar vize işlemlerini tamamlamadıkları takdirde belgelerin geçerliğinin vize işlemi tamamlanana kadar askıya alınacağı belirtilmiştir. Buna göre, işyeri hekimliği belgesini 7.1.2011 tarihinden önce almış olanların Çalışma Bakanlığına başvurarak belgelerinin geçerlik süresinin uzatılmasını istemeleri gerekmektedir.

Bu geçici madde ile işyeri hekimliği belgelerine vize zorunluluğu getirildiği ve bunun geçmişe etkili olarak uygulanacağı görülmektedir. İşyeri hekimlerinin bütün kayıtlarına sahip olan Bakanlığın işyeri hekimliği belgelerinin beş yılda bir vize edilmesiyle neyi amaçladığı Yönetmelikten anlaşılamamaktadır. Hukuk tekniğine ve hakkaniyete uygun olmayan bu düzenlemenin iptali için Türk Tabipleri Birliği gerekli hukuksal girişimde bulunacaktır.

2)      Her aykırılık yerine her denetim için ihtar puanı

İşyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edildiğinde, hafif ihlal olarak değerlendirilerek, her bir aykırılık için 10 ihtar puanı verilmesine ilişkin kural değiştirmiş; aykırılığın tespit edildiği her bir denetim için 20 ihtar puanı verileceği ve bu durumun orta ihlal olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

3)      Diğer sağlık personeli belgesine sahip olma gerekliliğine erteleme

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp da 10 ila 750 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde görevlendirilmesi gereken diğer sağlık çalışanının ilgili belgeye sahip olması zorunluluğu daha önce, 1.1.2016’ya kadar ertelenmişti. Bu Yönetmelik değişikliğiyle, bu alandaki eğitimi almayanlar için 30.6.2016 tarihine, eğitimi tamamlayanlar için ise 1.7.2017 tarihine kadar yeniden ertelenmiştir.

Yine bu Yönetmelikte yapılan bir değişiklikle, diğer sağlık personeli belgesi almak için, sınavda 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu 60 puana düşürülmüştür.

Diğer sağlık personeli görevlendirmesi gereken işyerleri 2014 yılında 6331 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikle kısıtlanmış iken Yönetmelik’te yapılan değişiklikle bu kişilerin belgeye sahip olma zorunlulukları da ertelenmiştir.

4)      Yüz yüze eğitim zamanında eğitim kurumunun kapalı olması

Yönetmelikte yapılan bir değişiklik de eğitim kurumlarının yüz yüze eğitim verilen saatlerde kapalı olması durumunda eğitim programına kayıtlı olanların tam gün devamsız kabul edileceği ve eğitim kurumuna 100 ihtar puanı verileceği düzenlenmiştir.

TTB Merkez Konseyi