Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik AnketÖzel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket

Değerli Meslektaşımız,

Hekimler, ne kamuda ne de özel sağlık kuruluşlarında her ay aynı ücreti alabileceklerinin güvencesine sahiptir. Gelinen aşamada performansa dayalı, güvencesiz, esnek çalışmasistemi tüm sağlık sektörüne yaygınlaşmıştır.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere dayatılan hizmet satın alma usulü özlük haklarının zedelenmesinde yeni bir boyuttur. Gerek Türk Tabipleri Birliği’ne gerek tabip odalarına mahkemelerden gelen başvuruların yoğunluğu giderek artmaktadır. Hekimlerin özel sağlık kuruluşlarından ayrıldıktan sonra yaşadıkları başlıca sorunun aldıkları ücretin belirlenmesi ve ispatlanması olduğu görülmektedir. Sosyal güvenlik, emeklilik ve kıdem tazminatı başta olmak üzere tüm hakların temel ölçütü olan ücretin işyerindeki belgelerle ispat edilememesi hekimlerin çalışma koşullarının ve hak kayıplarının en somut göstergesidir. Diğer yandan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarıyla imzaladıkları iş sözleşmelerinin tabip odalarına sunulmaması mahkeme aşamasında meslektaşlarımıza gereken desteği vermemize engel olan unsurlardan biridir.

Danıştay 8. Dairesi Anayasa hükümleri uyarınca TTB’nin,  hekimler arasında rekabet yaratılarak sağlık hizmetinin niteliğinin düşmesinin önüne geçilmesini sağlamak bakımından asgari ücret tarifesi düzenleyebileceğini, hekimler ve işverenlerin de bunun altında olmamak kaydıyla serbestçe ücret belirleyebileceğini belirtmiştir (Esas No: 2015/8598, Karar No: 2015/12459).

Yukarıdaki karara istinaden yapılan bu ankette elde edilecek veriler, diğer başka parametrelerle birlikte ele alınarak tam süre çalışan hekimler için asgari ücretler belirlenecektir. Belirlenecek asgari ücretler, piyasalaşma sürecinin ve hastane yönetimlerinin dayattığı ödeme formülleri nedeniyle özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin özlük haklarıyla ve özellikle tazminatlarla ilgili kayıplarla karşı karşıya kalmaları durumunda, ihtilaflar dava konusu edildiğinde, TTB’nin mahkemelerden gelen emsal (hekimin kazanabileceği) ücret taleplerine hekim emeğinin değerini koruyan bir yanıt verilebilmesini de sağlayacaktır.

Söz konusu çalışmanın gerçekçi bir zemine oturabilmesi ve yaşamda etkin bir yer bulabilmesi için halen uygulanan ücretlere ilişkin bilgilerin bu güven ve rahatlık içinde verilmesi değerlidir.

Ankette kimlik ve hastane bilgisi istenmemekte, kişisel bilgi alınmamaktadır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Son Katılım Tarihi: 30 Mart 2016

"Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket" için tıklayınız...