Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri bugün (4 Mart 2016) bir günlük uyarı eylemiyle iş bırakıyorlar. Bu hak arama mücadelesinde meslektaşlarımızın yanındayız.

Kamuoyuna duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler BUCH Eğitim Araştırma Hastanesi Asistanları olarak her geçen gün artan bir iş yoğunluğunda ve güvensiz bir ortamda büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Bu yoğunluktan kalan zamanlarda da eğitim alabilmek için uğraş vermekteyiz. Buna rağmen giderek azalan ek ödemelerimiz nedeniyle zorlanmakta ve gittikçe daha da artan bir gelecek kaygısı içinde boğulmaktayız.

Can güvenliğimizin dahi olmadığı koşullarda ve fiziksel olarak son derece yetersiz imkanlarla 33 saat aralıksız çalışmaktayız. Azalan asistan hekim sayısı ve hastane kapasitesinin artışı sebebiyle işyükümüz altından kalkamayacağımız kadar artmıştır. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile yeni başlayacak olan asistan hekimler için açılan kadro sayılarındaki yetersizlik koşullarımızın düzeleceğine dair umudumuzu kırmakta çalışma motivasyonumuzu bozmaktadır.

Sağlıkta dönüşümle birlikte uygulanan performans sistemi kamu hastanelerini işletmeye çevirmekte, hastayla aramızdaki bağı daha hekimliğimizin başında koparmaktadır. İyi hekimlik değerlerini ortadan kaldıran bu sistem hastanelerdeki iş huzurunu bozmakta, sağlık çalışanlarını birbirine yabancılaştırmakta bir ekip işi olan sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Hekimlik bir performans işi değildir. Hekimlik insan olabilmek, hastaya zaman ayırabilmek, hastayı(hastalığı) anlayabilmek ve çözüm bulabilmektir. Ne yazık ki hasta başına ayrılan 3-5 dakikalık süreler bizleri hastalarımıza yabancılaştırmakta; onları anlamamızı güçleştirmekte ve onlara uygun tedaviyi seçebilme şansımızı zorlamaktadır.

Amacımız sağlıkta dönüşümün getirdiği sorunları ve somut gerçekleri ortaya koymak; sesimizi gür bir şekilde duyurmak ve bu sorunların çözümü için adım atılması gerekliliğini net bir şekilde vurgulamaktır.

İş huzuru ve barışının bozulmasının sebebi sağlık çalışanları değildir. Onları gelecek kaygısıyla baş başa bırakan ek ödeme adaletsizliğidir.

Bizlerin; Asıl amacı eğitim almak olan asistan hekimlerin,

Tıpta uzmanlık kurulu 11. Madde 7.bendi eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır uyarınca performans sisteminde yeri yoktur.

Bu sebeple biz asistan hekimler;
1- Acil servislerde hem hasta hem çalışan güvenliği açısından uygun olmayan hizmet koşullarının iyileştirilmesini (nebülize tedavi/enjeksiyon için ayrı ortam sağlanmasını, mümkünse her asistan hekim ve sekreterin ayrı bir odada çalışabilmesi için koşulların hazırlanmasını) talep ediyoruz.

2- Asistan hekim görevlerinin uygun şekilde belirlenmesi, kan alma ,vital bulgu takibi vb işlerin hasta takibi yapan asistan hekim ve mevcut ekibin dışında görevlendirilen ayrı bir ekip tarafından gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.

3- Fiziksel koşullarımızın iyileştirilmesini (asistan hekim odalarının nöbet tutan asistan hekimler için uygun, temel ihtiyaçlarımızı karşılyabileceğimiz şekilde düzenlenmesini) ve can güvenliğimizin sağlanabilmesi için güvenlik önlemlerinin arttırılmasını (acil serviste güvenlik kamerası ve erkek güvenlik sayısının arttırılmasını) talep ediyoruz.

4- Asistan hekimler için açılacak kadro sayısı belirlenirken yeni açılacak servisler için asistan hekim dağılımının, kalite gereği bir asistan hekimin takip edebileceği hasta sayısının ve eğitim için ayrılması gereken zamanın göz önünde bulundurularak kadro isteminin yapılmasını talep ediyoruz.

5- Ocak ayında hastanede rekor sayıda hasta bakılmasına, hastaneye gelir getiren yoğun bakım yatak sayısının artışına, yapılan kalite düzenlemelerine  rağmen ve vergi dilimine girilmediği halde döner sermayenin azalmasının nedeninin açıklanmasını, emeğimizin karşılığı olan döner sermaye ödemelerimizin makul bir düzeye çıkarılmasını ve genel bütçeden karşılanmasını talep ediyoruz.

6- Bir memurun aylık çalışma saati 200 saat iken, hastanemiz bünyesinde çalışan asistan hekimler aylık 350-400 saat arası mesai yapmaktadır. Nöbet sonrası izin hakkını kullanamayan asistan hekimlerinin nöbet sonrası izin hakkının iade edilmesini veya asistan hekimlerin çalıştığı fazla mesai saatlerinin ( her ay ortalama 1000 TL ) karşılığının ödenmesini talep ediyoruz.

Güvenli bir gelecek için emeğimize, toplum sağlığı için nitelikli uzmanlık eğitimine sahip çıkıyoruz.

BUCH Eğitim Araştırma Hastanesi Asistanları