Türk Tabipleri Birliği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına ek bend ve sözcük eklenmesine ilişkin yasa teklifi hazırladı.

Buna göre, kanunda 18 kategori olarak düzenlenen riskli iş alanlarına 19. kategori olarak “Sağlık ve Sosyal Hizmet Verilen İşyerleri”nin de eklenmesi istendi. Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan sağlık personeline 120, sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimiyle çalıştırılanlara 150, yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, iyonlaştırıcı radyasyon iş veya işlemleri ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzer nitelikte işlerde çalışan sağlık personeline 180, sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personele 60, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleri ile yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri ameliyathane, iyonlaştırıcı radyasyon iş veya işlemleri ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzer nitelikteki işlerde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil olan personele de 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması önerildi.

Yasa teklifinin genel gerekçesinde, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler açısından yoğun olumsuzluklar içermesinin yanı sıra, aşırı iş yüklemesi, çalışma süresinin fazlalığı, aşırı fiziksel ve ruhsal yoğunluk, stres, yabancılaşma gibi sorunlarla da yoğun olarak karşılaştığı belirtilerek, sağlık çalışanlarının bu yıpranmasının karşılığının verilmesi ve konudaki haksızlığın giderilmesi gerektiği vurgulandı. 

Fiili hizmet zammı ile ilgili talepler daha önce de sağlık meslek örgütleriyle birlikte çeşitli kereler dile getirilmiş, yasa teklifi TBMM'ye iletilmişti. 

Yasa teklifi için tıklayınız.