Dünya Tabipler Birliği Başkanı Sir Michael Marmot'nun konuşmacı olduğu “Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” başlıklı konferans 25 Şubat 2016 Perşembe günü İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Otitoryumu’nda gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın konferansın açış konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, Marmot’nun sunumuna geçildi.

Eşitsizliklerin sağlık üzerine etkileri üzerine konuşan Marmot, Eğitim seviyesi PhD ve üzerinde olanların yaşam süresinin daha uzun ve mortalitelerinin daha düşük olduğuna dikkat çekti. Her çocuğa en iyi başlangıç şansının verilmesi gerektiğini belirten Marmot, “Türkiye’deki tartışmaları bilmiyorum ancak ülkemdekileri biliyorum. Ülkemde, fakir insanların kendilerine iyi bakmadıkları, sigara içtikleri, iyi beslenmedikleri için kötü sağlık koşullarına sahip olduklarını düşünenler var. Onlara diyorum ki, Glasgow’a gidip yoksulların yaşamaya çalıştığı koşullara bak; iyi bir eğitim almadıklarını, iyi barınma koşullarına sahip olmadıklarını göreceksin. Onların sağlıklı olmaları yalnızca bireysel çabaları ile ilgili değil, içinde bulundukları koşulların tümü çok olumsuz” diye konuştu.

Marmot, yaşam süresi beklentisinin azalmasının kronik hastalıklar ve yaşam kalitesi sorunlarının da erken başlaması anlamına geldiğini belirtti. Çocukluk çağında eğitim düzeyleri ve yaşam süresi beklentisi bakımından en önde gelen Latin Amerika ülkesinin Küba olduğunu vurgulayan Marmot, kadınların eğitim düzeyinin yaşam süreleri, bebeklerinin sağlık durumu, doğum sayıları, çocuklarının eğitim düzeyleri ve hatta cinsiyet temelli şiddete uğramaları üzerinde dahi belirgin düzeyde etkili olduğunun altını çizdi. Marmot, “Kanıtlar ortada, eğitim politikaları kadınların eğitim düzeylerini yükseltmeyi hedeflemeli” diye konuştu.

Sir Michael Marmot konuşmasını Pablo Neruda’nın Bayrak adlı şiirinden bir alıntı yaparak bitirdi:

“Doğrul benimle,
Kötünün örümcek ağlarına karşı…”

Marmot’nun konuşmasının ardından konferansın tartışma bölümüne geçildi.

Konferansı TTB, tabip odaları ve uluslararası tabip birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda hekim ve tıp fakültesi öğrencisi izledi.