TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı 20 Şubat 2016 Cumartesi günü, Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal’ın açılış konuşmaları ile başladı. CHP Bursa Milletvekili  Dr. Ceyhun İrgil’in de katılarak bir konuşma yaptı toplantıda TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı TTB’nin aile hekimliği alanındaki mücadelesini anlatan bir sunum yaptı.

Toplantıya TTB Pratisyen Hekimler Kolu, AHEF, SES, BDS, TSS, Bursa Aile Hekimliği Derneği temsilcileri katıldı. Dokuz ilden yaklaşık altmış katılımcı ile yapılan toplantıda aile hekimlerinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda Cumartesi nöbet direnişinin kararlılıkla sürdürülmesi katılımcıların ortak görüşü olarak öne çıktı. Toplantıya ilişkin ayrıntılar daha sonra raporlaştırılacak.