TTB,TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda 16 Şubat 2016 günü görüşmelerine başlanan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 17 Şubat 2016 günü gerçekleştirilen alt komisyon görüşmelerine katıldı. TTB adına Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler’in katıldığı toplantıda Türkiye Barolar Birliği, DİSK, Türk İş, Hak İş, TOBB, TESK, TİSK, TÜSİAD ve ILO ile çeşitli kamu kurumlarından temsilciler de yer aldı.

Daha önce de birkaç kez yasalaştırılmaya çalışılan ve Cumhurbaşkanı’ndan dönen, özel istihdam bürolarından geçici işçi teminini konu alan tasarı, ana hatlarıyla, işçilerin özel istihdam bürosu ile sözleşme yaparak bu büronun anlaştığı işverene gönderilip onun için çalıştırılmasını içeriyor. Ancak ücreti kimin ödeyeceğinden, bir iş kazasında sorumluluğun kime ait olacağına ve işçi sağlığı bakımından tabi olacağı kurallara kadar pek çok sorunun cevabı tasarıda yok. Ayrıca, işçinin bir işverenden diğerine gönderilirken arada boşta kalan sürelerde ne olacağı belirsizlik taşımaktadır. Tasarı, işverenin sorumsuz biçimde işçi çalıştırması mantığıyla hazırlanmış düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

‘Geçici iş ilişkisi yeni bir güvencesiz istihdam biçimidir’

Toplantıda TTB adına söz alan Av. Mustafa Güler, tasarı ile getirilmeye çalışılan çalışma ilişkisinin çalışma yaşamı ve çalışan sağlığında yaratacağı olumsuz etkilere dikkat çekti. Esasen çok kısıtlı bir alanda uygulanması gereken taşeron işçi çalıştırmanın günümüzde asıl iş ilişkisine dönüştürüldüğünü, bunun sağlık alanındaki etkilerinin çok ağır ve verdiği zararların telafisi imkânsız biçimde ortaya çıktığını belirten Güler, sağlık hizmetlerinde geçici iş ilişkisi kurulmasının bu Yasa kapsamında istisna tutulması gerektiğini de kaydetti. Ayrıca, sosyal tarafların alt komisyonun diğer toplantılarına da katılmalarının yararlı olacağı belirtildi.

Toplantıda, diğer temsilciler de söz aldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcisi konunun hukuksal boyutunu vurgularken, tasarının Sanayi Devrimi dönemindeki İngiltere’yi hatırlattığına dikkat çekti.

DİSK, tasarının endüstri ilişkilerinde iş-işyeri-işkolu esasını ortadan kaldırması sebebiyle sendikal örgütlenmeyi bütünüyle engellediğini açıkladı.

Türk İş temsilcisi, düzenlemenin yeni istihdam yaratmayacağını ancak çalışma ilişkilerinin dönüştürülmesine sebep olacağını belirtirken, tasarının komisyon görüşmelerinde destekleyici tutum izleyen Hak İş’in temsilcisi ise tasarıdaki düzenlemelerin pek çok açıdan belirsiz ve yetersiz olduğunu görüşünü aktardı.

TİSK ve TOBB temsilcileri ise bu istihdam biçiminin çalışma ilişkilerinde esnekliği sağlayarak istihdamı artıracağını savundular.

Tasarının alt komisyon görüşmeleri, Komisyon üyeleri, Çalışma Bakanlığı ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla devam ediyor.