İşyeri hekimliği ile ilgili yönetmelikte geçtiğimiz Kasım ayında yapılan değişiklik, içeriği ve uygulaması arasındaki fark ile bu alanda tartışmalara sebep oluyor.

Tartışma konusu olan, yapılan değişiklikle getirilen cümledeki Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişiye ait yetki belgesi şeklindeki genel ifadenin işyeri hekimliği belgesini kapsayıp kapsamadığıdır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in, Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler başlıklı bölümündeki, “Vize işlemleri ve belgelendirme” başlıklı 27. maddesinde, 19.11.2015 tarihinde yapılan değişiklik “Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişi ve kurumlara ait yetki belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.” hükmü getirildi. Söz konusu cümle değiştirilmeden önce "Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur." şeklindeydi. Yapılan değişiklik ile neyin amaçlandığı tam olarak anlaşılmamakla birlikte işyeri hekimliği belgeleriyle ilgili olmadığı değerlendirilmiştir. Ancak Yönetmeliğin uygulamasıyla ilgili şikayetlere bakınca Bakanlığın böyle değerlendirmediği görülüyor.

Söz konusu Yönetmelik bölümler halinde düzenlenmiş; kurallar, ilgisine göre kendi bölümünde belirtilmiştir. İkinci bölümde işveren, üçüncü bölümde işyeri hekimi, dördüncü bölümde diğer sağlık personeli, beşinci bölümde eğitim kurumları, yedinci bölümde de eğiticilerle ilgili kurallara yer verilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu düzenleme Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler başlığını taşıyan Beşinci Bölüm'dedir. Bu bakımdan düzenlemenin eğitim kurumlarıyla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Kaldı ki, maddenin diğer fıkralarındaki düzenlemelerin tamamında da eğitim kurumlarının yetki belgeleriyle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Bütün bunlardan başka, düzenlemede belirtilen belge yetki belgesidir ve Yönetmelik'te eğitim kurumlarına Bakanlık tarafından verilen belge yetki belgesi olarak anılmaktadır.

Sonuç olarak, yapılan değişiklikle işyeri hekimlerinin işyeri hekimliği belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesine ilişkin bir zorunluluk getirildiği söylenemez. Ne düzenlemenin sözünde böyle bir ifade vardır ne de düzenlemenin yapıldığı bölüm işyeri hekimliği ile ilgili bir hüküm içermektedir. Bütünüyle eğitim kurumlarının yetki belgeleri ile ilgili bir maddede yapılan bir değişiklik söz konusudur. Ancak fiili uygulamayla bu düzenlemenin işyeri hekimliği belgelerine uygulanmak istenmesi, işyeri hekimlerinin buna zorlanması; vize ettirilmeyen belgelerin geçersiz sayılması gibi işlemlerin ortaya çıkması halinde bütün bu işlemler hukuka aykırı olacak; dava edilmesi halinde iptali mümkün olabilecektir.