Hekimlerin uzmanlık eğitimi için girdikleri Sonbahar TUS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde görev yapan hekimler, kazandıkları uzmanlık eğitimi kurumuna yerleşebilmek için kurumlarından ilişik kesmek istediklerinde, pek çok engelleme ile karşılaştıklarını belirtmektedir. Kimi yerde fiili olarak, kimi yerde de valilik yazısıyla, yerine atanan kişi göreve başlayana kadar hekime ayrılış yaptırılmayacağının belirtildiği tarafımıza iletilmektedir.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre tıpta uzmanlık eğitimi için ÖSYM tarafından yapılan sınav sonunda yerleştirilenler, “uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırk beş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.” Bu nedenle, TUS’u kazanan hekimlerin ilgili eğitim kurumundan bir an önce eğitime başlayabilmesi için çalıştığı kurumlardan ayrılışının yapılması gereklidir.

Her ne kadar Devlet Memurları Yasası'nda “Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği tarihinden itibaren” 15 gün içinde yeni görevlerine başlar hükmü bulunmakta ise de söz konusu kuralın burada uygulanmasına olanak yoktur.

Çünkü Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, sağlık personelinin ayrılışının geciktirilebilmesi sadece iller arasında isteğe bağlı yer değiştirmelerle sınırlı tutulmuştur. Yönetmeliğe göre İstihdam Planlama Komisyonu Kararı ile “personel ihtiyacının fazla olduğu yerden ayrılacak olanlar için iki aylık süreyi geçmemek şartıyla sağlık hizmetinin etkin, verimli ve dengeli yürütülebilmesi amacıyla kısıtlayıcı tedbirler getirebilir.” TUS kazanarak eğitim ve araştırma hastanesinde göreve başlayacak hekimler böyle bir kararın kapsamında olmadığı gibi söz konusu Komisyon tarafından alınmış bir Karar da yoktur.

Diğer yandan, TUS’u kazandıkları için ilgili sağlık kurumlarına naklen atamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hekimlerin çalıştıkları kurumda hizmete devam etmelerine ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı olarak ve kişiye özel bir tebligat da yapılmış değildir. Vali tarafından yayınlanan genel emir ile veya hekimin çalıştığı sağlık kurumunun amiri tarafından görülen lüzum üzerine hekimin ayrılışının engellenmesi mümkün değildir.

Bütün bunlardan başka, zaten oldukça geç açıklanan TUS sonucunda yerleştirilen hekimlerin ilgili eğitim kurumlarına bir an önce yerleştirilebilmeleri, temel haklardan olan eğitim hakkının korunması için de gereklidir.

Söz konusu uygulama sebebiyle ayrılışlarını yapamayan meslektaşlarımız, hukuka aykırı olan bu işlemleri uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçe oluşturabilmesi ve ileride bu durumun ispat edilebilmesi için mutlaka yazılı olarak tespit ettirmelidir. Söz konusu tespit, hekimin ayrılış talebine karşın idarenin bunu reddettiğini yazılı olarak belirtmesi şeklinde olabilir. İdarenin ayrılış talebini reddeden işlemlerine karşı hekim tarafından 60 gün içinde, idare mahkemesinde, eğitim hakkını engelleyen bu işlemin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava da açılabilir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi