Türk Tabipleri Birliği tarafından,  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerine sağlık kuruluşu ile birlikte müteselsil sorumlu olacaklarına ilişkin hüküm konulmasına yönelik talebinin hukuka aykırı olduğu ve ivedilikle düzeltilmesi istenmiş, meslektaşlarımıza bilgi verilmiştir. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/sgk-5862.html)

Devamında TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler 26 Ocak 2016 tarihinde SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'yı ziyaret etmiş, konuya ilişkin değerlendirmelerimizi ve taleplerimizi bir kez de yüz yüze iletmiştir. 

Görüşmede, SGK'nın bu talebinin hekimin de içinde yer aldığı suç oluşturan eylemler sebebiyle uğranılan SGK zararına yönelik olduğu ve bu konuda bir çalışma yapılmakta olduğu; anılan çalışmaya zaman tanınabilmesi bakımından da sözleşmelere ek yapılması için tanınan sürenin 12 Şubata kadar uzatılmasının planlandığı bilgisi edinilmiştir. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/sgk-5897.html)

Ancak tarafımıza ulaşan bilgilerden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin bu tarih değişikliğinden bilgisinin olmadığı ve dolayısıyla özel sağlık kuruluşlarının yöneticilerinin meslektaşlarımızdan sözleşmeyi imzalamaları yönünde ısrarları olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda öncelikli beklentimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duruma açıklık getirmesidir.

Tüm kamu kuruluşlarının olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da en üst düzeyde ifade ettiği bilgiler güvenilmesi gereken bilgilerdir. Dolayısıyla, meslektaşlarımızın karar verirken bunu göz önüne almaları doğaldır. Aynı şekilde, sağlık kuruluşu yöneticilerinin de hekimleri zorlayıcı bir tutum içinde olmamaları gerekir. 

TTB, meslektaşlarımıza müteselsil sorumluluğa ilişkin ek sözleşme imzalatılması zorlamasının hukuka aykırı olduğu görüşündedir ve buna ilişkin hukuki çalışmalar başlatılmıştır. Hekimlere bu yönde “baskı” ve “yaptırım” uygulamasının hukuka aykırı olacağı ve sorumluluk doğuracağı SGK ve Sağlık Kuruluşları yetkilileri tarafından dikkate alınmalıdır

Sözleşmenin imzalanmamasını önermekle birlikte “zorunluluk” karşısında imzalamak durumunda kalabileceğini düşünen meslektaşlarımızın  ek sözleşme maddesinin altına  “yersiz ödemelerden hastane ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmayı kabul etmiyor, her türlü kanuni hakkımı saklı tutuyorum” şerhini düşmelerini,  bunun da olanaklı olmadığı koşullarda "yukarıdaki hükümde belirtilen sorumluluğun kapsamı hekimlik mesleği ile ilgili tıp kurallarına, hekimlik meslek etiği ilkelerine aykırılık halinde genel hükümler uyarınca sorumluluk halleri ile sınırlıdır." maddesini eklemelerini saygıyla hatırlatırız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi