Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Merkez'de Bağlar 2 ve 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine, 15 Ocak 2016 günü başta Bağlar 2 ve 3 No'lu ASM’ler olmak üzere, bölgedeki çeşitli ASM'lere giderek sağlık çalışanlarıyla, yereldeki resmi kurum temsilcileriyle görüşmek amacıyla Diyarbakır’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimleri Kolu, Diyarbakır'da birinci basamak sağlık hizmetleri ve kentte yaşananlara dair bu izlenimlerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 26 Ocak 2016 Salı günü, saat 12.30’da İstanbul Tabip Odası/Cağaloğlu’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyon üyesi Dr. Ayten İnan ve Dr. Evren Süvari katıldı.

Diyarbakır'a giden heyette yer alan Dr. Fethi Bozçalı, ASM’ler, sağlık çalışanları, halk ve yerel yöneticilerle yaptıkları temaslarda yaşananların daha da vahim olduğunu gördüklerini; hekim ve sağlık çalışanları olarak bu durumun üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de yaptığı konuşmada; ülkemizde şiddetli çatışmaların yaşandığını, bu şiddet ortamının yarattığı sonuçlardan herkesin etkilendiğini  ancak sağlık çalışanlarının tehdit altında olduğu, sağlık hizmetinin verilemediği, sağlıkçıların öldürüldüğü, eczanelerin kapalı olduğu, diyaliz hastalarının diyalize giremediği, çocukların aşı olamadığı bir ortamda sağlık çalışanlarının daha çok etkilendiğini ifade ederek, yerinde yaptıkları değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak istediklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan rapor, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu üyesi Dr. Evren Süvari tarafından paylaşıldı.

Rapor için tıklayınız...