TTB Merkez Konseyi, 20 Ocak 2016 tarihinde hekim milletvekilleriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerin milletvekillerinin davet edildiği toplantıya CHP’li hekim milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Hüseyin Çamak, Nurettin Demir, Ceyhun İrgil, Niyazi Nefi Kara ve Ali Şeker katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Hüseyin Demirdizen, Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Filiz Ünal, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy, TTB Emekli Hekimler Kolu Başkan Yardımcısı ve ATO Onur Kurulu Üyesi Dr. Derman Boztok ile TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Çalışma Grubu Başkanı Dr. Raif Kaya'nın yer aldığı toplantıda, sağlık ortamının içinde bulunduğu durum ve hekimlerin sorunları değerlendirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı sunumda AKP Hükümetleri tarafından yaklaşık 13 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanının geçirdiği dönüşümü ve bu dönüşümün hekimlere, sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çıkan “faturasını” ve TTB’nin faaliyetlerini anlattı.

Sağlığın bir tüketim nesnesine dönüştüğünü belirten İlhan, ameliyat sayılarında patlama meydana geldiğini, sağlık alanındaki harcamaların giderek arttığını, buna karşın Türkiye’nin, GSMH’den sağlık harcamalarına ayrılan yüzde 5.4’lük pay ile OECD ülkeleri arasında en son sırada yer aldığını söyledi. 

Sağlık çalışanlarının durumunun ve çalışma koşullarının giderek olumsuzlaştığının altını çizen İlhan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin çok yükseldiğini belirterek, bu şiddet nedeniyle yaşamını kaybedenleri andı. İlhan, sağlık alanında taşeron çalışanlarının sayısının rekor düzeye ulaştığını, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığını, emekliliğe yansımayan ve güvencesiz bir ödeme biçimi olan performans dolayısıyla hekimlerin sıkıntı yaşadığını anlattı.

Toplantı, hekim milletvekillerinin de değerlendirmelerini aktarmalarının ardından sona erdi.

Dr. Bayazıt İlhan’ın sunumu için tıklayınız…