Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri, 13 Ocak 2016 günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AKP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu ile TBMM’de bir görüşme yaptı. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ve Dr. Şeyhmus Gökalp ile SES Eş Genel Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara katıldılar.

Görüşmede, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan çatışma ortamının doğurduğu hak ihlalleri, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar ve sağlık çalışanlarının durumunu aktarılarak, sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile milletvekillerinden oluşturulacak bir heyetin bölgeye giderek sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmetlerinin durumunu tespit etmesi önerisi paylaşıldı. TTB ve SES tarafından hazırlanan raporlar Kavuncu'ya iletildi.