Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (Federation of European Sallaried Doctors - FEMS) 30 Mayıs 2019 tarihinde “Kadın Yönelimli Bir Tıbba Doğru Giderken Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi; Olanaklar ve Engeller” konulu bir konferans düzenledi. Konferansta, FEMS’in, üyesi olan Avrupa ülkelerindeki kadın hekimlerin nicel ve nitel durumlarını saptamak üzere hazırladığı ve tüm Avrupa tabip birlikleri aracılığıyla kadın hekimlere duyurularak yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete katılan 20 ülkeden temsilciler, ülkelerindeki kadın hekimlerin durumlarına yönelik bilgileri İtalya’nın Napoli kentinde gerçekleştirilen konferansta sundular.

FEMS’in söz konusu konferansa yönelik olarak hazırladığı anket, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından Türkiye’ye uyarlanarak Türkçeye çevrildi ve kadın hekimlere sunuldu. Ankete 4 binin üzerinde kadın hekim katılırken, 2 bin 140 kadın hekim tüm sorulara yanıt verdi.  TTB ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına konferansa katılan Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Türkiye’deki kadın hekimlerin durumuna ilişkin olarak anketten elde edilen şu verileri paylaştı: 

  • 2017 yılı istatistiklerine göre tıp fakültesine giren kadın öğrenci sayısı yüzde 52’dir ve tıp fakültesi toplam öğrenci sayısında da kadın öğrencilerin sayısı yüzde 50’den fazladır.
  • Kadın hekim sayısı ise ne yazık ki TÜİK verilerinden de, Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmalardan da elde edilememiştir. Giderek artan tıp fakültesi kadın öğrenci sayısına dayanarak kadın hekimlerin toplam hekim sayısının yüzde 45’ini oluşturduğunu ve 64 bin civarında olduğunu tahmin etmekteyiz.
  • TTB’nin toplam üye sayısı 104 bin 269 iken kadın üye sayısı 23 bin 559’dur. Bu veri, ülkemizde kadın hekimlerin örgütlenme oranının oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
  • TTB Merkez Konseyi’nin 11 üyesinden 4’ü kadındır. 11 tabip odasının başkanı ve 14 tabip odasının genel sekreteri kadındır. TTB'nin ve tabip odalarının tüm seçilmiş kurullarında bulunan kadın hekimlerin oranı yüzde 23’tür.
  • FEMS tarafından yapılan araştırmaya Türkiye’den katılan kadın hekimlerin yüzde 65’i meslektaşları, üstleri ya da hastaları tarafından ayrımcılığa uğradıklarını söylemişlerdir.
  • Araştırma sonucuna göre kadınların yalnızca yüzde 31’i çalışırken ailesel sorumluluklarını ve kariyer gelişimlerini sorunsuz yerine getirebildiğini söylemiştir.
  • Kadınların yüzde 24’ü mesleki kariyerinden memnunken, yüzde 56’sı ailesel sorumluluklarını yerine getirmenin kariyer gelişimleri ile çatıştığını ifade etmişlerdir.
  • Araştırmaya katılan kadın hekimlerin yüzde 66’sı kadınların işyerinde katılımını artırmaya yönelik bir duyarlılığın gelişmeye başladığını ifade etmişlerdir.
  • Araştırmaya katılan kadınların yüzde 80’i çalışma yaşamlarında kadın ya da aileyi gözeten yasa ve toplu sözleşme olmadığını bildirmiştir.