Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti, tebrik ve başarı dileklerini iletti, İstanbul’un sağlık sorunları ve atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini paylaştı.

16 Eylül 2019 Pazartesi günü İBB’ye ait Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleşen görüşmeye; TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB MK Üyesi Dr. Samet Mengüç, İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Recep Koç, Dr. Murat Ekmez, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Taner Gören, İTO Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç, TTB eski başkanlarından Dr. Raşit Tükel, TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Nilay Etiler, İTO Halk Sağlığı Komisyon Başkanı Dr. Melike Yavuz katıldı.

Heyet şu başlıklarla ilgili görüş ve önerilerini Ekrem İmamoğlu’na iletti:

• İş cinayetlerinin yaşanmadığı, güvenli çalışma ortamlarının sağlandığı bir İstanbul için yapılması gerekenler,

• Sağlıkta şiddeti önlemek için kamuoyu oluşturulması konusunda yapılabilecek çalışmalar,

• Temiz su hakkı, temiz bir çevre ve temiz havaya erişimde yürütülecek çalışmalar,

• Daha fazla hareket edebileceğimiz, spor alanlarının, bisiklet yollarının vb. artırıldığı, bireysel araç kullanımının azaltıldığı bir kent için yapılacaklar,

• Sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim ve gıda denetimi için yürütülecek çalışmalar,

• Deprem, sel gibi olağanüstü durumlara yönelik hazırlıklar,

• Yaşlı ve engelli vatandaşlara, iyileşemeyecek durumda olan hastalara dönük sağlık hizmetleri,

• Birinci basamak sağlık hizmetlerini daha etkili kılabilmek için yürütülecek çalışmalar,

• Taşınan, bölünen, yok edilmeye çalışılan köklü üniversite hastanelerinin durumu,

• Bazı eğitim araştırma hastanelerinin taşınmasıyla ilgili yaşanan sorunlar,

• Sağlıkta özelleştirmenin bir adımı olan ve kent merkezindeki köklü hastanelerin kapatılmasına yol açacak olan şehir hastaneleriyle ilgili durum,

• İstanbul kent iskan planlarının sağlıklı ve insancıl hale getirilmesi için atılacak adımlar,

• Aşı karşıtlığı, alternatif zararlı tıp uygulamalarının halk sağlığına olumsuz etkilerini önlemek adına yürütülecek çalışmalar,

• Hayvan haklarının korunması, geliştirilmesi konusunda yapılacaklar,

TTB-İTO heyeti bütün bu başlıklara dair ortak çalışma yürütmenin, ilgili meslek örgütlerinin sistemli katkı sunmasının zeminini oluşturmanın önemine değindi. TTB ve İTO olarak toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi konusunda eleştirme, uyarma görevini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceklerini, çözüm üretmek konusunda da katkı sunmaya hazır olunduğunu dile getirdi. İTO olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile düzenli bilgi ve görüş alışverişi için ortak çalışma talebi paylaşıldı ve ayrıca İTO’nun bileşenlerinden biri olduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu ile ortak bir masa kurulmasının meslek örgütlerinin bilgi ve deneyimini paylaşma konusunda faydalı olacağı vurgulandı.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu da tüm İBB’de değişik toplum kesimleriyle birlikte çalışmak için masalar kuracaklarını, bu masalardan birinin de meslek örgütleriyle birlikte olacağını, ortak çalışma yürütmeye son derece önem verdiklerini, ortak çözüm üretme konusunda katkı beklediklerini belirtti. Sağlık konusunda görevli İBB Genel Sekreter yardımcısı ve diğer yöneticilerinden İTO ile doğrudan iletişim kurmalarını isteyeceğini; aktarılan konu başlıklarının İBB yöneticileri ile yapılacak toplantıda ayrıntılı olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.