Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Bildirgeleri’nin güncellenmesi ve yeni hazırlanan etik bildirgelerin onaylanarak kabul edilmesi amacıyla düzenlenen, TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi, 24 Kasım 2019 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Açılış ve saygı duruşunun ardından Divan oluşturuldu. TTB önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Raşit Tükel’in Divan Başkanlığı’na ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla’nın Divan Başkan Yardımcılığı’na seçilmesinin ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, olağanüstü kongrenin açış konuşmasını yaptı.  

TTB Etik Kurulu üyesi Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Etik Kurulu’nca geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenen disiplinlerarası geniş katılımlı çalıştay sonucu hazırlanan ve düzenleme çalışmaları TTB Etik Kurulu’nca yürütülen bildirgelerin, onaylanarak kabul edilmek üzere TTB Büyük Kongresi’nin gündemine getirildiğini bildirdi.

Tanık’ın konuşmasının ardından, etik bildirgelerin okunarak tartışılmasına geçildi. TTB Etik Kurulu üyesi Dr. Cumhur İzgi’nin okuduğu bildirgelerin, Kongre’de dile getirilen öneriler doğrultusunda TTB Etik Kurulu tarafından gözden geçirilerek düzenlenmesi ve duyurulması konusunda TTB Merkez Konseyi’ne yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Kongre’de görüşülerek kabul edilen TTB Etik Bildirgeleri şöyle:

 • TTB Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları (GATSU) Bildirgesi
 • TTB Beslenme ve Gıda Güvenliği Bildirgesi
 • TTB Çalışanların Sağlığına İlişkin Hekim Sorumluluğu Bildirgesi
 • TTB Çevre Sağlığı Bildirgesi
 • TTB Hekim Hakları Bildirgesi
 • TTB Mahremiyet Hakkının Korunmasına İlişkin Bildirgesi
 • TTB Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Bireylere İlişkin Bildirgesi
 • TTB Palyatif Bakım Hizmetleri Bildirgesi
 • TTB Yaşamın Sonuna İlişkin Bildirgesi
 • TTB Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar Bildirgesi
 • TTB Silahlı Çatışma, Yerinden Edilme ve Göçe Zorlanmaya İlişkin Bildirgesi
 • TTB Tıp Eğitimi Etiği Bildirgesi
 • TTB Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelik Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri Bildirgesi
 • TTB Yaşamın Başlangıcına İlişkin Bildirgesi