TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Yargı Reform Paketinde” yer almak üzere, en az 15 yıl tabip odalarına kayıtlı olarak aktif mesleki faaliyet göstermiş hekimlere “hususi pasaport” verilmesine yönelik düzenleme yapılması talebi, TBMM’de karşılık buldu. CHP Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, hekimlerin uluslararası dolaşımının desteklenmesi, meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla, meslekte 15 yılını doldurmuş tabip odasına kayıtlı hekimlere hususi pasaport verilmesini düzenleyen kanun teklifini, 4 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sundu.

5692 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin Genel Gerekçesi’nde, hekimliğin ihtiyacı olana sağlık hizmeti sunma yükümlülüğü olduğu belirtilerek, bu nedenle kamu ya da özel alan sınırlamasına tabi olamayacağı vurgulandı. Sağlık hizmetinin yaşamsal ve ertelenemez olmasından dolayı her durumda kamusal nitelik taşıdığına yer verilen Genel Gerekçe’de, hekimlerin uluslararası mesleki bilgi ve deneyimlerden yararlanabilmesinin kolaylaştırılmasının sağlık hizmetinin niteliğine katkı sağlayacağı da hatırlatıldı.

CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa değişikliği teklifi şöyle:

PASAPORT KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrasında yer alan “diğer kamu görevlileri” ile ibaresinden sonra gelmek üzere “meslekte on beş (15) yılını dolduran tabip odasına kayıtlı hekimlere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Yasa değişikliği teklifinin tam metni için tıklayınız.