Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, TTB-UDEK ve Uzmanlık Dernekleri özel hastanelerin serbest çalışan hekimlerin aleyhine aldığı kararlara karşı ortak tutum belirlemek üzere toplandı.

Bilindiği üzere COVID-19 salgını süresince özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının aleyhine bir takım gelişmeler yaşanmıştı. Meslek örgütümüzün yaptığı araştırmalar bu dönemde özel sağlık kuruluşlarında çalışan pek çok hekimin ücretsiz izne çıkma, yıllık izin kullanma ve sağlık raporu almaya zorlandığını, ücretlerinde ciddi kesintiler meydana geldiğini, bu nedenle meslektaşlarımızın çok önemli bir bölümünün aylık gelirlerinin kabul edilemez düzeylerde azaldığını ortaya koymuştu. Bu gelişmeler karşısında TTB çeşitli kereler basın açıklamaları yapmış, sorunları ve çözüm önerilerini Sağlık Bakanlığı’nın ve kamuoyunun gündemine getirmişti.

Bu defa, 10 Haziran 2020’de Samsun ilinde, ikisi ülke çapında faaliyet gösteren zincir hastane gruplarına bağlı olmak üzere 4 hastane ortak bir karar ile, pandemi döneminde artan maliyetleri gerekçe göstererek, ameliyatlarını bu hastanelerde yapmak durumunda olan muayenehane hekimlerine karşı, ameliyathane kullanım ücretlerini fahiş derecede, %382 oranında artırmıştır. Böylece ilgili işlemlerin ücretleri ulusal ortalamaların ve İstanbul ve Ankara gibi daha büyük şehirlerdeki ücretlerin çok üzerine çıkarılmıştır. Konunun çözümü için taraflar (hekimler ve hastane temsicileri) Samsun Tabip Odası yöneticileriyle biraraya gelmiş, ancak hekimlerin mağduriyetini gideren bir çözüm sağlanamamıştır.

Bu uygulamayı komşu illerdeki benzer uygulamalar izlemiştir.

Hastanelerin kendi aralarında anlaşarak muayenehane hekimlerine uyguladıkları ücretleri bir anda ölçüsüz bir biçimde artırmalarının çeşitli amaç ve sonuçları olacağı açıktır. Buradaki temel amaçlardan birinin mesleklerini serbest icra eden hekimleri kendi bünyelerinde çalışmaya zorlamak olduğunu tahmin etmek güç değildir. Ancak bu uygulamanın hastalar açısından da istenmeyen sonuçları olacaktır. Yüksek ücretleri karşılayacak gücü olmayan hastalar kendilerini takip eden hekimlerin takibinden çıkmak zorunda kalabilecekler, hekimlerinin takibinde ısrarlı olanlar ise alacakları sağlık hizmeti için daha yüksek bir maliyetl yüzyüze geleceklerdir.

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu, TTB-UDEK üzerinden uzmanlık derneklerinin katılımıyla bu soruna karşı yapılabilecekleri görüşmek, ortak bir tutum belirlemek üzere 2 Temmuz 2020 günü saat 20:30-23:00 arasında online toplantı düzenlemiştir. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, TTB Özel Hekimlik Kolu, İstanbul Tabip Odası, TTB-UDEK ve çok sayıda uzmanlık derneği temsilcileri vasıtasıyla katılmıştır.      

Toplantının katılımcıları, toplantıda yapılan bilgilendirmenin kısa bir özeti ve toplantıda dile getirilen belli başlı öneriler şöyledir:

“Katılımcılar:
Dr. Sinan Adıyaman / TTB MK Başkanı
Dr. Çetin Atasoy / TTB MK Üyesi
Dr. Umut Akyol / TTB UDEK Başkanı
Dr. Özcan Çakmak / TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı
Dr. Murat Erkan / Samsun Tabip Odası Başkanı
Dr. Güray Kılıç / İstanbul
Tabip Odası YK Üyesi
Dr. Alper Aktaş / Samsun Tabip Odasi
Av. Mustafa Güler / TTB Hukuk Bürosu
Dr. Atilla Arıncı / TTB Özel Hekimlik Kolu
Dr. M. Fatih Sönmez / Samsun

Dr. Oğuzhan Aydoğdu / Samsun
Dr. M. Sinan Engin / Samsun
Dr. Halit Urgan / Samsun
Dr. Barış Çaynak / Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Dr. Ali İhsan Ökten / Türk Nöroşirürji Derneği
Dr. Sait Egrilmez / Türk Oftalmoloji Derneği
Dr. Huban Atilla / Türk Oftalmoloji Derneği
Dr. Murat Uyar / Türk Oftalmoloji Derneği
Dr. Yusuf Yıldız / Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Dr. Cüneyt Saltürk / Türk Toraks Derneği
Dr. Berna Şanlı / Türk Dermatoloji Derneği
Dr. Yelda Kapıcıoğlu / Türk Dermatoloji Derneği
Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu / Türk Dermatoloji Derneği
Dr. Sühan Ayhan / Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Dr. Nilgun Yılmaz Demirci / Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Dr. Baki Yılmaz / Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Dr. Selçuk Söylemez / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Dr. Rahsan Vargun Yıldız / Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Dr. Cihangir Çakıcı / Muayenehaneler Derneği Başkanı

Bilgilendirmelerin özeti:
Samsun’da 10 Haziran 2020’den itibaren var olan, zincir grubu hastanelerin başını çektiği ve yerel hastanelerin de eşlik ettiği; muayenehane hekimlerine karşı olan dış doktor fiyat politikasında kabul edilemez artış mevcuttur. Tüm dallardaki muayenehane hekimlerine bu değişikliklerin 24 saat içinde ve şehirde bulunan tüm hastaneler tarafından bildirilmesi, bu kurumların birlikte hareket ettikleri kanaatini yaratmaktadır. Halbuki, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerini yasaklamaktadır. Hukuka aykırı bu uygulamanın amacının muayenehane hekimlerinin çalışma şartlarını güçleştirmek, hekimlerin kendi emekleriyle serbest çalışmasının önüne geçmek, onları kendi kurumlarında çalışmaya zorlamak olduğu açıktır. Bu hastaneler son birkaç yıldır kendi aralarında “centilmenlik anlaşması” da yapmış; hekim, hemşire, teknisyen, vb çalışanların kurum değişikliğinin önüne geçmiştir. Hali hazırda Samsun’da uygulanmaya başlanmış olan bu karar, şehirde hastanelerden hizmet satın alarak ameliyat gerçekleştiren muayenehane hekimlerini ameliyat yapamaz hale getirmiştir. Samsun çevresindeki diğer illerde de benzeri uygulamaların başladığı bilinmekte, bu aşamada önü alınamaz ise aynı zincir hastaneler aracılığıyla tüm ülkeye yayılmaya çalışılacağı anlaşılmaktadır.

 

Öneriler:

Mevcut durumun diyalog yolu ile 1 aydır çözülememesi, kurumların geri adım atmaması ve bundan doğan hekim mağduriyetleri aşikardır. Bu sebeple;
1) Rekabet Kurulu’nun doğrudan kurumları inceleyebilme yetkisi ve hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara sahip olması nedeniyle bu haksız ve hukuka aykırı uygulamanın bireysel başvurular ile Rekabet Kurumu’na taşınması,
2) TTB’nin ve derneklerimizin de tüzel kişilik olarak Rekabet Kurumu’na başvuru yapması,
3) Samsun’da mağduriyet yaşayan hekimlerin tabip odalarına ulaşan şikayetlerine istinaden, tabip odalarının konuya müdahil hastane yöneticileri hakkında disiplin soruşturmaları başlatması,
4) TTB’nin eşzamanlı olarak hukuki süreçleri başlatması,
5) TTB’nin tüm dernek başkanları ile görüşmesi; uzmanlık derneklerinin üyelerine kariyer planlamalarında hastane seçerken bu konuyu mutlaka göz önüne almaları yönünde tavsiye mektubu iletmelerinin sağlanması,
6) TTB, Tabip Odaları ve Uzmanlık Derneklerinin serbest çalışan hekimler ile görüşerek; bu haksız uygulamada rol oynayan zincir hastane gruplarını boykot/protesto etmek maksadıyla geri adım atılıncaya kadar, bu grupların diğer şehirlerdeki hastanelerinde vaka almamaları yönünde telkinde bulunmaları.”

Türk Tabipleri Birliği olarak Samsun’da başlayan ve diğer illere yayılma eğilimi gösteren bu sorunu özel hastanelerin hekimleri kendilerine tabi kılma amacı güden bir tutum olarak değerlendiyor ve hekimlerin kendi emeği ile geçinebilme hakkına saldırı olarak görüyoruz.

Samsun ve çevre illerdeki özel hastaneleri başlattıkları bu uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Vazgeçilmediği takdirde, hekimlerin bu tutumla ortak bir eylemlilik içinde mücadele kararlılığı içinde olduğunu bildiriyoruz.