Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 4 Aralık 2023 günü yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile 27 tabip odasından yöneticiler katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, toplantının açılışında bir konuşma yaptı. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ise, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararına dair süreç hakkında bilgi verdi. Mahkeme öncesinde ve sonrasında siyasi partiler, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşların TTB’yi ziyaret ettiğini ifade eden Ökten, TTB olarak uluslararası hekim örgütleri ile toplantıların gerçekleştirildiğini; Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu ile yapılan toplantılarda ise bundan sonraki sürece dair planlamanın yapıldığını söyledi.

Tabip odalarının başkan ve yöneticileri de mahkeme kararının öncesinde ve sonrasında illerde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Bundan sonraki süreçte yapılabilecek çalışmalara dair tartışmaların yürütüldüğü GYK toplantısında; demokrasi, mesleki bağımsızlık ve toplumun sağlığı için TTB’nin bütünsel yapısının korunması gerektiği ve mücadeleye hekimler/sağlık emekçileri ve toplumla dayanışma içerisinde devam edileceği vurgulandı.