28. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konsey Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında 21.06.2018 tarihinde yapıldı.

Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi adına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Dr. Sedat Abbasoğlu, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu katıldılar. Toplantıda söz alan Dr. Horasan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "İş Yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik" ile "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikliklerin tüm tarafların görüşlerinin alınmadan yapılmış olmasının  İşçi-İşveren-Devlet olarak tanımlanan "üçlü sacayağı”nın devlet-işveren ortaklığı lehine bozulduğunu ve bu değişikliğin işverenlerin maliyet kaygısı gözetilerek yapılmış olmasının da kaygı verici olduğunu söyledi. Yönetmeliğin içeriğine dönük olarak da "Madde 5-(1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya işyeri hekimlerine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir” şeklindeki değişikliğin nedeni ve sonuçlarının da  kaygı ile karşılandığını ve TTB olarak uygulamanın  yakından takip edileceğini ifade etti.

Dr. Horasan ayrıca, işyeri hekimlerinin yetkilendirilmesi ile ilgili yargı sürecinin sonuçlandığını ve yargı kararına göre işyeri hekimlerinin tabip odalarından alacakları onay yazısı ile İSG KATİP’e başvurmaları ve sonrasında atamalarının yapılmasının karara bağlandığını, bu yargı kararına uygun olarak İSG KATİP sisteminin biran önce revize  edilmesi gerektiğini, aksi takdirde  yargı kararının ihlal edilmiş olacağını hatırlattı. Son olarak, 30-35 bin işçinin çalıştığı çok tehlikeli inşaat alanı sınıfındaki 3. havaalanında  işçi sağlığı ve güvenliğine  ilişkin alınması gereken tedbirlerin uygulanma düzeyinin tespit edilmesini ve basına yansıyan ölümlü iş kazalarının nedenlerinin  araştırılması için İSG Konseyi olarak heyet oluşturulup incelemelerde bulunulmasını önerdi. Toplantı diğer Konsey üyelerinin görüş  ve önerilerini aktarması ile son erdi.