27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi;

  • “Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi” başlıklı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin sunumu ve bu kapsamda elektronik ortamda veri paylaşımını sağlayacak yazılımların geliştirilmesini düzenleyen 26.maddesinin, bu işbirliğinin esaslarının aralarında yapılacak protokollerle belirlenmesine ilişkin 2. fıkrasının iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinde; kişilerin sağlık bilgilerinin hassas veya özel niteliği olan kişisel veriler kategorisinde yer aldığı, bu nedenle özel bir öneme sahip olduğu, bu konudaki düzenlemelerin kanunla yapılacağını belirten Anayasanın 20. maddesi ile kişisel verilerin korunması hakkının, anayasal güvenceye bağlandığı ve bu şekilde kamu makamlarının keyfi müdahalelerine karşı koruma altına alındığı, bu hususun Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararlarında da yer aldığı, dava konusu Yönetmeliğin dayanakları arasında gösterilen 3359 sayılı Yasanın 3 ve 9. maddeleri ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 ve 40. maddelerinin Anayasal güvenceyi taşımaktan uzak olduğu, Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında yer alan işbirliğine ilişkin usul ve esasların bir protokolle belirleneceği, ayrıca bu protokolde dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara görev verilebileceğine ilişkin düzenlemenin kişisel verilerin korunmasına dair üst hukuk normlarına aykırı olduğundan yasal dayanağı olmadan kişisel sağlık verilerinin paylaşımını öngören düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edilmiştir.

Daire ayrıca,

  • Evde sağlık, evde bakım ve destek hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan sosyal bakım ve destek hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanacağı hizmet modelinin koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere oluşturulacağı belirtilen, Valilik bünyesinde kurulacak “evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonları”nda ve
  • Evde sağlık, evde bakım ve destek hizmetlerinin ülke düzeyinde koordinasyonunu ve hizmet sunumu sırasında ortaya çıkabilecek sorunların ilk elden çözümünü gerçekleştirmek üzere Bakanlık bünyesinde kurulacak “Merkez Koordinasyon Komisyonu”nda,

“kamu hizmetinin en önemli paydaşlarından biri olan hekimlerin yasal temsilcisi konumundaki”  Türk Tabipleri Birliği’nin bir üyesine, bulunması zorunluluk olduğu halde yer vermeyen 7. maddenin 2. fıkrası ve 8. maddenin 2. fıkrasının iptaline karar verdi.

Danıştay kararı için...