Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama gerekçe gösterilerek Sağlık Bakanlığı’nca açılan soruşturma sonucunda Adana Valiliği tarafından aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi işleminin iptali istemiyle açılan dava 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Adana 2. İdare Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Adana Tabip Odası yöneticileri, Adana’daki sendikalar ve meslek örgütlerinin temsilcileri, hekimler ve Ulutaş’ın hastaları da katılarak, Ulutaş’a destek verdiler.

Duruşmada, Dr. Yaşar Ulutaş’ın TTB Merkez Konseyi üyesi olarak yapılan bir açıklama nedeniyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesinin bütün yönleriyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Ulutaş’ın bir an önce görevine iade edilmesi istendi. Dava sonucu, idari dava prosedürleri doğrultusunda daha sonra mahkeme tarafından yazılı olarak taraflara bildirilecek.

Ulutaş, duruşmadaki beyanında, TTB tarafından yapılmış olan açıklamanın her türlü çatışma durumunda insan sağlığı, yaşamı ve doğanın korunmasına yönelik olarak, sivillerin de etkilendiği koşulların iyileştirilmesi talebi olduğunu belirterek, “Ben, bir meslek örgütü yöneticisi olarak, bu açıklamayı Anayasayla güvence altına alınmış düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyorum” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin, meslek örgütü yöneticisi olarak yasaların kendilerine verdiği yetki ve görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Ulutaş, meslek örgütündeki faaliyetlerin memuriyette sorgulanıp soruşturulmasının işin doğasına aykırı olduğunu belirtti. Ulutaş, meslek örgütünün faaliyetleri ile memuriyet faaliyetlerinin sınırlarının karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Aile hekimliği görevime yönelik herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Ayrıca, meslek örgütünün faaliyetleri burada soruşturma konusu olamayacağı gibi meslek örgütünün yaptığı açıklamanın zerrece bir suç oluşturmadığı da bu süreçte anlaşılacaktır” dedi. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunun yalnız TTB değil, tüm dünyadaki hekim ve sağlık örgütleri tarafından söylendiğini, halk sağlığı bölümlerinde ders olarak anlatıldığını, bu konuda tezler yazıldığını belirterek, TTB’nin bu konudaki haklılığının anlaşılacağından emin olduklarını söyledi. Adıyaman, “Bugün Dr. Yaşar Ulutaş’a destek vermek için buradaydık, sonuna kadar da yanındayız. Dr. Ulutaş’ın aile hekimliği görevine iade edilmesini istiyoruz” diye konuştu.