Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) ve Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) tarafından düzenlenen 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi “İnadına Birinci Basamak” ana temasıyla 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay ilinde gerçekleştirildi.

Kongre, kamuoyuna sağlıkta şiddet yasası olarak yansıtılan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adlı düzenlemenin TBMM’ye sunulduğu bir dönemde yapıldı.

Kongre katılımcıları, TTB Merkez Konseyi ve Hatay Tabip Odası ile birlikte, şiddeti önlemeye hiçbir katkısı olmayacak, aynı zamanda hiçbir yasal gerekçeye dayanmadan hekimlik yapmayı engelleyen, TTB’nin örgütsel yapısını bozarak etkisizleştiren, birinci basamakta çalışan hekimleri ticarethane işletmecisi gibi gören düzenlemeleri de içeren bu yasa teklifini kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, TTB’nin sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik önerilerinin hiç dikkate alınmadığı bu yasa teklifinin sağlıkta şiddeti önlemeye hiçbir katkısı olmayacağının aşikâr olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 200’ü aşkın hekimin katıldığı, 16 ayrı başlıkta bilimsel oturum ve serbest bildiri sunumlarının gerçekleştirildiği kongrenin sonuç bildirgesi açıklandı.

Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.