Ülkemiz genelinde, özel sağlık hizmetlerinin 2021 yılı ücretlerinin hesabında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 9 Aralık 2020’de çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz TTB-HUV Danışma Kurulu toplantımızda alınan görüş ve önerileri ışığında TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenmiştir.

2021 yılı katsayıları belirlenirken, geçmiş 6 yılda olduğu gibi, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın illerimizi sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine uygun şekilde yaptığı gruplandırma dikkate alınmış ve buna göre illerimiz 6 bölge olarak değerlendirilmiştir. 2021 yılı katsayılarının tespitinde, 6 bölgenin 2020 yılı içinde uygulanan katsayılarına eşit oranda (%17,07) artış uygulanmıştır. Bu şekilde, aynı bölgede bulunan illerin katsayısının eşit olması sağlanmıştır. Bu uygulama ile illerin katsayısının eşit olması gerçekleştiğinden, yaptığımız eşit artış dışında ek bir düzeltme işlemine gidilmemiştir.

2021 yılı HUV katsayılarında önceki 6 yılda olduğu gibi, virgülden sonra iki hane (ve 2. hane rakamında yuvarlama) uygulamasına devam edilecektir.

Özel sağlık kuruluşlarının kendi bünyelerinde çalışan hekimlerimizin ücretlerinde yapacakları 2021 yılı düzenlemelerinde, bu katsayı artışı oranının dikkate alınacağına olan inancımızı koruyoruz.

 Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

TTB-HUV 2021 Yılı katsayı listesi için tıklayınız.