Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Kasım-Aralık 2022 sayısı yayımlandı. STED’in bu sayısında yedi araştırma makalesi, iki de derleme yer alıyor.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in son sayısında, diyabetin önlenmesinde tıbbi beslenme tedavisinin önemini, sağlık çalışanlarının temel iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeylerini ve sağlık okuryazarlığı ile sağlık uygulamaları arasındaki ilişkileri değerlendiren çalışmalar bulunuyor.
 
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’ne 2012’de giren STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanıyor. Derginin internet sayfasına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/ adresinden erişilebilir.