Hekimleri sağlık kuruluşuna 30 dakika mesafede ikamete zorlayan Sağlık Bakanlığı genelgesinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açıldı.

2010 yılında Sağlık Bakanlığı KHK’sına konulan bir hüküm uyarınca 2012 yılında çıkarılan Genelge’de hekimlerin yerleşim yerinin kısıtlanmasına ilişkin sınırlama getirilebileceği belirtilmiş; KHK hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından, Genelge de Danıştay tarafından iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi kararından sonra, KHK maddesinde değişiklik yapılarak, sağlık çalışanlarının kısa zamanda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için idare tarafından alınması gerekli önlemlerin Bakanlık tarafından belirleneceği ifade edilmiş; aynı hüküm 1 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde de yer bulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, iptal edilen Genelge’nin atıf yaptığı yasal düzenleme dışında aynısını 4.12.2018 tarihinde “Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması” konulu ve 2018/28 sayılı olarak yeniden yayınladı. Genelge’de kamu ve özel sağlık kuruluşlarında mesai saatleri dışında hizmetine ihtiyaç duyulan sağlık çalışanlarının çağrılmaları halinde 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda olmalarının sağlanması gerektiği emredilmiştir.

Sağlık hizmetlerinin sürekliliği sebebiyle sağlık hizmetinde bir kesinti olmayacak şekilde çalışma düzeni ve buna uygun mevzuat vardır. Hekimler kesintisiz sağlık hizmetini nöbet tutarak sunmaktadır. Buna ek olarak, evlerinin de hastaneye yakın olmasına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı, idarenin lojman, servis, araç görevlendirme gibi yollarla hekimlerin sağlık kuruluşuna ulaşımlarını kolaylaştıracak hiçbir önlem tanımlamadan; yükümlülüğü bütünüyle hekime yükleyerek, mesai saati dışında çağrıldığında 30 dakikada sağlık kuruluşunda olmalarını zorunlu tutmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, herkesin anayasal hakları arasında yer alan yerleşme özgürlüğünün hekimler bakımından kısıtlanmasının anayasaya aykırılığı, hekimlerin oturacakları evleri kısıtlamaya gerek olmaksızın sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlayan bir mevzuat ve organizasyonun zaten var olduğu, mesai saati dışında hizmetine ihtiyaç olan personel ve normal ulaşım şartları gibi belirsiz ölçütlerin varlığı gibi sebeplerle Sağlık Bakanlığı’nın 2018/28 sayılı “Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması” konulu genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.