Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski başkanlarından Dr. Füsun Sayek, aramızdan ayrılışının 16. yılında 14 Ekim 2022 günü TTB’de düzenlenen etkinlik ile anıldı. Etkinliğe Dr. Füsun Sayek’in ailesi, yakınları ve meslektaşları ile TTB Merkez Konseyi üyeleri ve Ankara Tabip Odası yöneticileri katıldı.

Etkinlik, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Editörü Dr. Orhan Odabaşı’nın açılış konuşmasıyla başladı. TTB’nin, Dr. Füsun Sayek’in hoşgörüsü, sevgi ve saygı diliyle hekimlik yolculuğuna devam ettiğini söyleyen Odabaşı, “Füsun ablamızı yüreklerimiz çok özlüyor, gözlerimiz her yıl daha fazla arıyor” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Füsun Sayek’i gerek karakteriyle gerekse de mücadeleci ruhuyla anmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. TTB’nin “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecini anımsatan Korur Fincancı şöyle devam etti:

“Bize ışık tutan, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hayata geçirildiği 2000’li yılların başında yürüttükleri mücadele ile Füsun ablamızın ve tüm meslektaşlarımızın emeğidir. Biz, onun yapmaya gayret ettiklerini yaşatmak için söz verdik, sözümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz özgürlüğümüzü zalime karşı duruşumuzdan ediniyoruz. Füsun abla ve bu örgüt bize özgür olmayı öğretti. Zalime karşı duruşumuzla o zalimlerin en büyük korkusu olmayı sürdüreceğiz. İyi ki Füsun abla ile birlikte mücadele ettik. Bugün de mücadele ettikçe Füsun abla yanı başımızda olacak.”

Etkinlikte daha sonra Dr. Füsun Sayek’in eşi Dr. İskender Sayek “Cumhuriyetin II. Yüzyılında Türkiye’de Tıp Eğitiminin Geleceği İçin Hedefler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sayek; bilginin hızlı değişiminin, eğitim teknolojisindeki ve tıp eğitimindeki gelişmelerin, COVID-19 salgınındaki eğitim deneyiminin ve tıp eğitimindeki dönüşümsel değişimin yeni bir hedef belirlenmesi ihtiyacını doğurduğunu söyledi.

İlk aşamada Türkiye’de tıp eğitiminin mevcut durum değerlendirmelerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini almak üzere alanın özneleri ile bir anket çalışması yürütüldüğünü aktaran Sayek, ikinci aşamada 27 Ağustos 2022’de Arsuz’da düzenlenen Füsun Sayek 16. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında tıp öğrencilerinin, doktora öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve toplum temsilcilerinin görüşlerinin alındığını belirtti. Sayek, hedefler metni taslağının oluşturulması ile çalıştay katılımcılarının taslak hakkında görüşlerinin alınmasının ise üçüncü aşama olduğunu dile getirdi. Sayek, tüm bu çalışmalar ışığında belirledikleri 10 hedefi şöyle sıraladı:

  1. Doğa, Toplum ve İnsan Odaklı Tıp Eğitimi: Eğitim, hizmet ve araştırma önceliklerinin belirlenmesinde doğanın, toplumun ve birey olarak insanın tam ve eksiksiz olarak hesaba katılması.
  2. Sosyal Güvenilir Tıp Eğitimi: Eğitimde, sağlığın belirleyicilerini dikkate alan, toplumun önemli ve sık görülen sağlık sorunlarına, sağlığın geliştirilmesine öncelik veren, araştırma ve hizmetin bu doğrultuda gelişmesine katkı sağlayan topluma dayalı ve toplum içinde yaklaşımların geliştirilmesi.
  3. Yalın ve Yaşamın İçinde Tıp Eğitimi: Tıp eğitiminde, öğrenciyi merkeze alan, yaşam içinde deneyime dayalı ve tüm evreleriyle entegre, yalın programların geliştirilmesi.
  4. Tıp Eğitiminin Yönetimde Profesyonellik ve Liyakat: Tıp eğitiminde profesyonelliğe ve liyakate dayalı yönetimin kültürünün geliştirilmesi.
  5. Teknolojinin Akılcı Kullanımı: Eğitim, araştırma ve hizmet üretiminde güncel teknolojinin insan (eğitici, öğrenci, hasta ve diğerleri) ve toplum yararına, etkin, verimli ve akılcı kullanılmasının sağlanması.
  6. Tıp Eğitimi Ortamlarında Herkes için Tam İyilik Halinin Sağlanması: Eğitim, araştırma ve hizmet ortamlarının ve süreçlerinin bu ortamlarda bulunan herkes için sürdürülebilir insan refahını gözetir şekilde yapılandırılması; hekim ve tıp öğrencilerinin “iyilik” halinin sağlanması; eğitim hizmet ve araştırma ortamlarında tüm insanlar için asgari sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması ve geliştirilmesi.
  7. Tıp Eğitiminde Birlikte Çalışma ve İş Birliklerinin Geliştirilmesi: Sağlığın tüm bileşenleri ile eğitim, araştırma ve hizmet açısından iş ve güç birliğinin sağlanması; eğitimlerin meslekler arası işbirliğini geliştirecek şekilde oluşturulması.
  8. Herkes İçin Sürekli Gelişim: Öğrenci, araştırmacı, eğitmen ve tıp eğitiminin tüm paydaşları için yaşam boyu mesleki ve kişisel gelişimin desteklenmesi.
  9. Toplum İçin Bilim: Bilimin toplumun katılımı ile ve toplum yararına üretilerek, yalın ve açık paylaşılması.
  10. Sürekli Nitelik Geliştirme Kültürünün Oluşturulması: Nitelikli tıp eğitimi verilebilmesi için gerekli asgari koşullar tüm eğitim kurumları ve ortamlarında sağlanarak, sosyal güvenilir eğitim, hizmet ve araştırma güvencesinin topluma verilmesi; tıp eğitiminin yürütüldüğü tüm kurumların ve eğitim ortamlarının niteliğinin sürekli olarak geliştirilmesi ve herkes için ulaşılabilir olmasının sağlanması.

 

Sayek; bundan sonraki süreçte de hedefler metin taslağının geniş bileşenlerle tartışılacağını ve hedefler metninin geliştirilerek tüm bileşenlerle paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik, tıp eğitimi üzerine değerlendirmeler ve Dr. Füsun Sayek ile anı paylaşımları eşliğinde son buldu.