Mersin Tabip Odası tarafından düzenlenen Sağlıkta Performans Çalıştayı 12 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Çalıştaya, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Merkez Konseyi üyesi Dr. D. Yaşar Ulutaş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türk Toraks Derneği’nden Prof. Dr. Ali Kocabaş, Doç. Dr. Osman Elbek, Uzm. Dr. Ferhat Çetinkaya, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Birinci Basamak Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan temsilciler katıldı.

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ücret politikası olan hizmet başı ödeme sistemiyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücret eşitsizliklerinin giderek derinleştiğini, sağlıkta emek sömürüsünün arttığını, bu dönemde hekimlerde işe yabancılaşma ve yalnızlaşma duygusunun belirgin hale geldiğini söyledi. Yılmaz, bu ücretlendirme politikasına karşı kamuda ve özelde çalışan hekimlerle birlikte mücadeleyi büyütmenin topluma karşı da sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın “ Sağlıkta Performansa Dayalı Geri Ödeme” başlıklı konferansının ardından,

- Performans sisteminin hekim-hekim ilişkileri, hekim-hasta ilişkileri ve toplum sağlığına etkileri,

- Kamu maliyesine etkileri,

- Birinci basamak aile hekimliğine etkileri,

- Özel hastanede çalışan hekimlere etkileri,

başlıklarında grup çalışmaları yürütüldü.