DAYANAK

Madde 1.

Bu yönerge 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4 ve 59. maddeleri ile Türk Tabipleri Birliği 75. Büyük Kongresi’nde alınan 4 numaralı karar doğrultusunda hazırlanmıştır.

AMAÇ

Madde 2.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi, afetlerde; sağlıkla ilgili haklar ve mesleki değerler çerçevesinde, bireylerin ve toplumların sağlıklarını etkileyen her türlü belirleyene, sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliği ile sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına yönelik olarak;

 • Değerlendirme ve gerektiğinde müdahale etmeyi
 • Bilimsel bilgi üretmeyi
 • Eğitim vermeyi
 • Danışmanlık vermeyi
 • Hak savunuculuğu yapmayı
 • Kamuoyunu bilgilendirmeyi
 • Karar vericiler ve politika üretenleri bilgilendirmeyi, uyarmayı, öneri geliştirmeyi amaçlar.

KAPSAM

Madde 3.

Bu yönerge Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi yapısı, çalışma ilke ve yöntemleri ile yürüteceği faaliyetlerin kapsamını belirler.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4.

Bu yönergede yer alan tanımlar ve kısaltmaların açık yazılımları şu şekildedir:

 • TTB: Türk Tabipleri Birliği
 • TTB MK: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
 • ODSH: Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri
 • TTB UDEK: Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

ORGANLAR

Madde 5.

 1. Danışma Meclisi
 2. Komisyon Üyelerini Belirleme Kurulu
 3. Komisyonlar
  • Afet Araştırmaları Komisyonu
  • Afet Eğitimleri Komisyonu
  • Afetlerde İzleme Komisyonu
  • Afetlerde Savunuculuk Komisyonu
 4. Eşgüdüm Kurulu
 5. Sekretarya

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ AKADEMİSİ DANIŞMA MECLİSİ

Madde 6. 

i. Görev ve Sorumlulukları

Danışma Meclisi;

a. Danışma Meclisi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi danışma organıdır.

b. Bilimsel yönteme göre çalışır ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi faaliyetlerini değerlendirir, öneriler geliştirir.

c. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi’nin faaliyetlerini, komisyon rapor ve faaliyetlerini, Eşgüdüm Kurulu kararlarını görüşerek değerlendirir

d. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi karar fonksiyonuna yönelik olarak, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi Eşgüdüm Kurulu’na 1 (bir) üye ile katılır. Katılacak üye Danışma Meclisi toplantısında seçilir.

ii. Yapısı ve İşleyişi

a. Danışma Meclisi, gönüllülük esasına göre TTB MK, tabip odaları, kol ve çalışma grupları, TTB UDEK’in belirttiği dernek temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, sendikalar ve üst yapılanmaları, vakıflar, dernek ve platform gibi sivil toplum kuruluşları ile gerekli görülen durumlarda Eşgüdüm Kurulu onayıyla uluslararası organizasyonlardan oluşur.

b. Danışma Meclisi’ne katılım, Eşgüdüm Kurulu tarafından davetle veya başvuru usulüne göre olur.

c. Komisyonlar ve Eşgüdüm Kurulu talebiyle Danışma Meclisi’nin tamamı veya yürütülen çalışmayla ilgili olarak belirlenen bir kısmı olağan toplantı haricinde toplanıp görüş bildirebilir.

d. Danışma Meclisi, her iki yıllık dönem için TTB Olağan Seçimli Büyük Kongresi’nden en geç 3 (üç) ay sonra toplanır. Komisyonlar ve Eşgüdüm Kurulu’nun talebiyle Danışma Meclisi’nin tamamı veya yürütülen çalışmayla ilgili olarak belirlenen bir kısmı olağan toplantı haricinde toplanır.

iii. Toplanma ve Karar Alma Biçimi:

a. Yılda en az bir defa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi çalışmalarının yürütüldüğü binada yüz yüze, gerektiğinde çevrimiçi olarak toplanır.

b. Her iki yılda bir yapılan TTB Seçimli Genel Kurulu sonrası en geç 3 (üç) ay içerisinde toplanır. Eşgüdüm Kurulu, bileşenlere çağrıda bulunarak toplanmayı sağlar.

c. Afet ve sonrası dönemlerinde Eşgüdüm Kurulu tarafından acil çağrıyla olağanüstü olarak toplanır.

KOMİSYON ÜYELERİNİ BELİRLEME KURULU

Madde 7.

i. Yapısı ve İşleyişi

a. Kurul aşağıdaki sıralı temsilcilerden oluşur:

 • TTB MK’den, TTB MK tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB ODSH Kolu’ndan, TTB ODSH Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 3 (üç) temsilci,
 • TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan, TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 2 (iki) temsilci,
 • TTB UDEK’ten, TTB UDEK Yürütme Kurulu tarafından seçilen 2 (iki) temsilci,
 • TTB Tıp Öğrencileri Kolu’ndan, TTB Tıp Öğrencileri Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB Asistan ve Genç Hekimler Kolu’ndan, TTB Asistan ve Genç Hekimler Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB İnsan Hakları Kolu’ndan, TTB İnsan Hakları Kol Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’ndan, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB Pratisyen Hekimler Kolu’ndan, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • TTB Etik Kurulu’ndan, TTB Etik Kurulu tarafından seçilen 1 (bir) temsilci,
 • ODSH Komisyonu bulunan tabip odalarından 1’er (birer) temsilci.
   

b. Komisyon Üyelerini Belirleme Kurulu, TTB Seçimli Genel Kurulu sonrası en geç 3 (üç) ay içerisinde toplanarak komisyon üyelerini belirler.

ii. Görev ve Yetkileri

a. Komisyon Üyelerini Belirleme Kurulu’nun görevi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi komisyonlarının üyelerini belirlemektir. Bu doğrultuda ilgili komisyon için yapılan yazılı başvuruları değerlendirir, uygun gördüğü hallerde komisyona uzmanları davet ederek çalışmalarını yürütür.

b. Komisyonların görev ve sorumlulukları üye seçiminde temel kriterdir. Bu sebeple üye belirleme sürecini raporlayarak Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi sekretaryasına teslim eder. İlgili rapor kamuoyunun erişimine açıktır.

KOMİSYONLAR

Madde 8.

Afet Araştırmaları Komisyonu

i. Görev ve Sorumlulukları:

a. Afet Araştırmaları Komisyonu afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde toplumsal sağlıkla ilgili konularda bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlar.

b. Bu komisyon tarafından komisyonun yürüttüğü veya planladığı araştırmalar 6 (altı) ayda bir hazırlanan raporlarla Eşgüdüm Kurulu’na sunulur.

ii. Yapısı ve İşleyişi:

a. Komisyon 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler de komisyon çalışmalarına katılabilir, görüş bildirebilir ancak oy hakları bulunmaz.

b. Komisyon yürütmeyi veya desteklemeyi planladığı araştırmaları, araştırma planı formatında Eşgüdüm Kurulu’na sunar. Kurul oluruyla çalışma başlatılır.

c. Komisyon, araştırmanın niteliğine göre araştırma ekibine TTB bileşenlerinden veya uygun göreceği kişi ve kurumlardan araştırma başlığı kapsamında katılım isteyebilir. Bu kurumlardan gelen araştırma önerilerini değerlendirir. 

d. Komisyonun TTB bileşenleri ve üye hekimler, TTB bileşenleri dışından olan ortaklaştırılması düşünülen kişi ve kurumlar öneri olarak Eşgüdüm Kurulu’na sunulur ve kurul oluruyla çalışmaya katılır.

iii. Toplanma ve Karar Alma Biçimi:

a. Komisyon 3 (üç) ayda en az 1’i (bir) yüz yüze olmak şartıyla ayda en az 1 (bir) kez toplanır. Çalışma yürütür ve/veya planlanan faaliyetleri görüşür.

b. Oyçokluğuyla karar alır.

c. Toplantılara 2 (iki) kez üst üste gerekçesiz katılmayan üye yerine yedek üyelerden ilk sıradaki isim gelir.

d. Komisyon, Eşgüdüm Kurulu’na asil üyelerden belirlediği 1 (bir) üye ile katılım sağlar. Bu üye hem komisyon hem de Eşgüdüm Kurulu’nun üyeliğini yürütür, komisyon üyeliğinin düşmesi halinde Eşgüdüm Kurulu üyeliği de düşer.

Madde 9.

Afetlerde Eğitim Komisyonu

i. Görev ve Sorumlulukları:

a. Afetlerde Eğitim Komisyonu afet öncesinde, sırasında ve sonrasında toplumsal sağlığın korunması için sağlık emekçileri başta olmak üzere arama kurtarma gönüllüleri ve uzmanları gibi teknik gruplara ile gönüllüler, afet riskli alanlardaki halk gibi geniş toplum kesimlerine yönelik eğitimler düzenler.

b. Diğer komisyonların yürüttükleri çalışmalara bağlı olarak talep ettikleri eğitim konularında modüller hazırlayarak eğitim düzenler. Eşgüdüm Kurulu’nun bu tip talepleri değerlendirip komisyona bildirmesi durumunda gündemine alır ve çalışma başlatır. Çalışma başlatmaması durumunda bunu gerekçeli olarak iletir.

c. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi’nin düzenleyeceği eğitim konuları ve metotları bu komisyon tarafından 6 (altı) ayda bir hazırlanan raporlarla Eşgüdüm Kurulu’na sunulur. Bu eğitimler dahil uygun gördüğü ve yürütme kurulunca onaylanan diğer eğitimleri de TTB bileşenlerine ve herkese açık biçimde düzenleyebilir.

d. Komisyon yüz yüze, çevrimiçi veya hibrit biçimde 4 (dört) ayda bir, yılda en az 3 (üç) eğitim düzenler.

ii. Yapısı ve İşleyişi:

a. Komisyon 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerde komisyon çalışmalarına katılabilir, görüş bildirebilir ancak oy hakları bulunmaz.

b. Komisyonun yürütmeyi planladığı eğitimler, öneri modül formatında Eşgüdüm Kurulu’na sunulur ve kurul onayıyla eğitimler başlatılır.

c. Eğitimin niteliğine ve ihtiyaca göre eğitimi verecek veya alacaklar TTB bileşenlerinden veya komisyonun uygun göreceği kişi ve kurumlardan eğitim başlığı kapsamında katılım isteyebilir. Komisyon ortaklaştırılması, katılım sağlaması düşündüğü kişi ve kurumların önerisini Eşgüdüm Kurulu’na sunar ve oradan gelecek onaya göre çalışma başlatılır.

iii. Toplanma ve Karar Alma Biçimi:

a. Komisyon 3 (üç) ayda en az 1’i (biri) yüz yüze olmak şartıyla ayda en az 1 (bir) kez toplanır. Çalışma yürütür ve/veya planlanan faaliyetleri görüşür.

b. Oyçokluğuyla karar alır.

c. Toplantılara 2 (iki) kez üst üste gerekçesiz katılmayan üye yerine yedek üyelerden ilk sıradaki isim gelir.

d. Komisyon, Eşgüdüm Kurulu’na asil üyelerden belirlediği 1 (bir) üye ile katılım sağlar. Bu üye hem komisyonun hem de Eşgüdüm Kurulu’nun üyeliğini yürütür, komisyon üyeliğinin düşmesi halinde Eşgüdüm Kurulu üyeliği de düşer.

Madde 10.

Afetlerde İzleme Komisyonu

i. Görev ve Sorumlulukları

a. Afetlerde İzleme Komisyonu, her türlü afet sonrası toplumsal sağlığı etkileyen ve/veya etkileme potansiyeline sahip konularda çalışma yürütür. Çalışmalarında kadın, çocuk, engelli, mülteci gibi afet sonrası daha fazla etkilenme riskine sahip kırılgan grupların özgün konumunu da gözetir ve politikalar üretir.

b. Toplum sağlığı, ekoloji, insanlık dışı muamele, barınma, beslenme gibi sağlığın bileşeni olan başlıklarda faaliyetler yürütür.

c. Diğer komisyonların yürüttükleri çalışmalara bağlı olarak talep ettikleri izleme çalışmaları düzenleyebilir. Eşgüdüm Kurulu’nun bu tip talepleri değerlendirip komisyona bildirmesi durumunda Afetlerde İzleme Komisyonu gündemine alır ve çalışma başlatır. Çalışma başlatmaması durumunda bunu gerekçeli olarak iletir.

d. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi’nin yürüteceği izleme faaliyetleri komisyon tarafından 6 (altı) ayda bir hazırlanan raporlarla Eşgüdüm Kurulu’na sunulur.

ii. Yapısı ve İşleyişi:

a. Komisyon 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerde komisyon çalışmalarına katılabilir, görüş bildirebilir ancak oy hakları bulunmaz.

b. İzleme komisyonu yürüteceği faaliyetleri merkez ve yerel düzeyde organize eder. Merkez düzeyindeki izleme faaliyetleri, afet politikaları başta olmak üzere üst ölçekli planlar gibi politika belgeleri ve merkezi yönetim düzeyindeki izleme çalışmalarıdır.

c. Yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler faaliyetin düzenleneceği bölgedeki tabip odası başta olmak üzere komisyonun önerip Eşgüdüm Kurulu’nun onaylayacağı kişi ve kurumlarla ortaklaşmayla yürütür.

d. Komisyon ortaklaştırılması, katılım sağlaması düşündüğü kişi ve kurumların önerisini Eşgüdüm Kurulu’na sunar ve oradan gelecek onaya göre çalışma başlatılır.

iii. Toplanma ve Karar Alma Biçimi:

a. Komisyon 3 (üç) ayda en az 1’i (bir) yüz yüze olmak şartıyla ayda en az 1 (bir) kez toplanarak yürütülen veya planlanan faaliyetleri görüşür. 

b. Oyçokluğuyla karar alır.

c. Toplantılara 2 (iki) kez üst üste gerekçesiz katılmayan üye yerine yedek üyelerden ilk sıradaki isim gelir.

d. Komisyon Eşgüdüm Kurulu’na asil üyelerden belirlediği 1 (bir) üye ile katılım sağlar. Bu üye hem komisyonun hem de Eşgüdüm Kurulu’nun üyeliğini yürütür, komisyon üyeliğinin düşmesi halinde Eşgüdüm Kurulu üyeliği de düşer.

Madde 11.

Afetlerde Savunuculuk Komisyonu

i. Görev ve Sorumlulukları:

a. Afet sonrası ortaya çıkan veya potansiyel olarak ortaya çıkabilecek, geniş anlamda toplumsal sağlığı etkileyen durumlar ve sorunlar için savunuculuk faaliyetleri yürütmek, desteklemekle sorumludur.

b. Diğer komisyonların, TTB bileşenleri, diğer kurum ve kişilerin ortaya koyduğu bilgilerin politika düzeyinde etki etmesi ve bu bilgiler ışığında toplumsal sağlığı savunmakla, toplumsal yararı gözeterek faaliyetler yürütür.

c. Komisyon faaliyetleri iki düzeyde yürütür. İlk düzey kamu kurum ve kuruluşları nezdindedir. Bu düzeydeki faaliyetler ilgili lokasyondaki taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle yapılabilirken merkez düzeyinde de buna paralel faaliyetler yürütülür. İkinci düzeyde yürütülen faaliyetlerse toplumsal sağlık önceliğinde halkla birlikte yürütülür. Mahalle çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, paneller, çalıştaylar bu düzeydeki olası faaliyetlerdendir.

d. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi’nin düzenleyeceği savunuculuk faaliyetlerinin konuları ve metotları bu komisyon tarafından 6 (altı) ayda bir hazırlanan raporlarla Eşgüdüm Kurulu’na sunulur.

ii. Yapısı ve İşleyişi:

a. Komisyon 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerde komisyon çalışmalarına katılabilir, görüş bildirebilir ancak oy hakları bulunmaz.

b. Savunuculuk komisyonu yürüteceği faaliyetleri merkez ve yerel düzeyde organize eder. Yerel düzeyde yürütülecek faaliyetlerde faaliyetin düzenleneceği yerdeki tabip odası başta olmak üzere komisyonun önerip Eşgüdüm Kurulu’nun onaylayacağı kişi ve kurumlarla ortaklaşmayla yürütülür.

iii. Toplanma ve Karar Alma Biçimi:

a. Komisyon 3 (üç) ayda en az 1’i (biri) yüz yüze olmak şartıyla ayda en az 1 (bir) kez toplanarak yürütülen veya planlanan faaliyetleri görüşür.

b. Oyçokluğuyla karar alır.

c. Toplantılara 2 (iki) kez üst üste gerekçesiz katılmayan üye yerine yedek üyelerden ilk sıradaki isim çağrılır.

d. Komisyon Eşgüdüm Kurulu’na asil üyelerden belirlediği 1 (bir) üye ile katılım sağlar. Bu üye hem komisyonun hem de Eşgüdüm Kurulu’nun üyeliğini yürütür, komisyon üyeliğinin düşmesi halinde Eşgüdüm Kurulu üyeliği de düşer.

EŞGÜDÜM KURULU

Madde 12.

i. Görev ve Sorumlulukları

a. Kurul, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi yürütme organı olarak komisyon çalışmalarının eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlar.

b. Eşgüdüm Kurulu; Danışma Meclisi, komisyonlar ve Sekretarya’nın görüşleri, raporları, kararları, yürüttüğü faaliyetler doğrultusunda hareket eder.

c. Afet dönemlerinde Eşgüdüm Kurulu olağanüstü toplanır. Bu toplantıda ilk değerlendirilip görüşülecek karar afetin etkisine bağlı olarak kurulun, krizi masası niteliğiyle hareket edip etmeyeceğidir. TTB MK ile birlikte kriz masası kurulması kararının çıkması halinde Kriz Masası ile ilgili protokoller devreye girer.

ii. Yapısı ve İşleyişi

a. Eşgüdüm Kurulu her iki yılda bir yapılan TTB Seçimli Genel Kurulu sonrası toplanan Komisyon Üyelerini Belirleme Kurulu tarafından seçilmiş komisyonlardan gelen 1’er (birer) temsilci, TTB MK’den 1 (bir) temsilci ve Danışma Meclisi’nden 1 (bir) temsilci olmak üzere 6 (altı) üyeden oluşur.

b. Komisyonlar oluştuktan sonraki ilk toplantılarında Eşgüdüm Kurulu üyelerini seçerek TTB MK’ye bildirirler.

c. Eşgüdüm Kurulu temsilcilerinin ilk toplantısı komisyonların belirlenmesinden en geç 1 (bir) ay sonra yapılır.

d. Bir seçili kurulda arka arkaya 2 (iki) dönemden fazla çalışılamaz.

iii. Toplanma ve Karar Alma Biçimi

a. Eşgüdüm Kurulu 3 (üç) ayda en az 1’i (biri) yüz yüze olmak şartıyla ayda en az 1 (bir) kez toplanır.

b. Oyçokluğuyla karar alır.

c. Toplantılara 2 (iki) kez üst üste gerekçesiz katılmayan üye yerine, geldiği komisyondan veya TTB MK’den yeni isim iletmesi istenir.

KRİZ MASASI

Madde 13.

i. Kriz Masası Kurulması ve İşleyişi

a. Bir afet durumunda kriz masasının oluşturulması Eşgüdüm Kurulu ve TTB MK ile birlikte alınacak karara bağlıdır.

b. TTB MK ve ilgili kollardan, çalışma gruplarından, gerek duyulması halinde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi bünyesinde çalışma yürütülen kurumlardan hızla temsilciler istenerek çalışma başlatılır.

c. Kriz masası, oluşturulma nedeni olan afete özgü durumun gereklilikleri için Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi seçili kurulları ve sekretaryasıyla birlikte çalışır.

SEKRETARYA

Madde 14.

i. Sekretaryanın Belirlenmesi ve Görevleri

a. Sekretarya TTB bünyesinde istihdam edilen ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi’nde görevlendirilmiş personel ya da personellerden oluşur.

b. TTB MK karar defterinde belirlenen çalışacak kişiler karar altına alınır.

c. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi çalışma rutinlerini düzenler, takip eder, bilgilendirme yapar, rapor ve kayıtları tutar, saklar.

d. Komisyon sekretaryaları, ilgili komisyonun talebi ve Eşgüdüm Kurulu onayıyla saha çalışmalarına da katılabilir.

Geçici Madde

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ AKADEMİSİ, yönergesi kabul edilip TTB MK tarafından karar defterinde karar altına alındıktan sonra çalışmalarına başlar.

İlk Komisyon Üyelerini Belirleme Kurulu ve Danışma Meclisi, TTB MK’nin çağrısıyla toplanır. Bu çağrı sonrasında oluşturulan komisyonlar, Eşgüdüm Kurulu ve Danışma Meclisi, ilk seçimli genel kurul sonrası Eşgüdüm Kurulu’nun çağrısıyla Komisyon Üyelerini Belirleme Kurulu ve Danışma Meclisi’nin oluşturulmasına kadar yönergedeki usul ve esaslara göre çalışmalarını sürdürür.