ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ YAYIN KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) Yayın Kurulunun çalışma esasları ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB-MK) ve TTB’nin diğer organlarıyla eşgüdümünü sağlayacak işleyiş, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönergede, TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin çalışma ilke ve yöntemlerine ilişkin esasları belirlenmiş; bu bağlamda derginin yayın kapsam alanları ve dergi yayın kurulunun oluşturulması, dergi yayın kurulunun toplanma ve kararlarının oluşturulma biçimi, TTB-MK ile dergi yayın kurulu ilişkilerinin düzenlenmesi, yayının ilgili kollar arası eşgüdümün sağlanması kurallara bağlanmıştır.   

Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge, 29.06.1996 tarihli 44. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe giren “Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesi” 23. maddesi uyarınca ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4. ve 59. Maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) “Birlik”, Türk Tabipleri Birliği’ni,

b) “Konsey” Merkez Konseyi’ni,

c) “Kol”, Türk Tabipleri Birliği Çalışma Kollarını

d) “Yayın Kurulu” Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin Yayın Kurulu’nu ifade eder.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin Yapısı

Madde 5- TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin sürekli eğitimi ve mesleksel gelişimi için yayımlanan süreli, hakemli bir bilimsel dergidir. Derginin hazırlanması ve yayınlanmasından TTB MK’ye karşı sorumlu yapı yayın kuruludur.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin Görevleri

Madde 6- TTB STED, Türk Tabipleri Birliğince özellikle birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının ilgi ve becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan bilimsel, hakemli bir dergi olup yayın kapsamı içerisinde birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler ve olgu sunumları bulunmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin Amaçları

Madde 7- TTB STED, Madde 6’da dile getirilen görevleri ile uyumlu olarak aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını yürütür;

 • Birinci basamakta çalışan hekimlerin tıp bilim dünyasının önemli bir bileşeni olduğu bilinci ile birinci basamak koruyucu ve tedavi edici kurumlarda çalışanların gereksinimlerini yanıtlayan,
 • Genel pratisyenliği – aile hekimliğini destekleyen ve onu bir uzmanlık dalı olarak kabul eden,
 • Genel pratisyenlik – aile hekimlik motivasyonunu arttıran,
 • Ders kitabı kimliğine bürünmeyen, akıcı-açık, yalın ve anlaşılır bir dili olan,
 • Konuyu destekleyecek nitelikli resim - fotoğraflarla görsel zenginlik taşıyan,
 • Nitelikli mizanpaj ve iyi basım tekniğine sahip,
 • Birinci basamak göz önünde tutularak sadece klasik olan yöntemleri değil, sahada asgari koşullarda neler yapılabileceğini belirten pratik yaklaşımları da içeren,
 • Ülkemizde sık görülen ve örneklenebilen hastalıklardan olgu sunumlarına yer veren,
 • Bölgesel - yöresel hastalıklara ilişkin yazıları içeren,
 • Doğaya duyarlı ve bu alan çalışmalarına öncelikle yer veren,
 • Yeni "gelişmeler", "ilaçlar", "cihazlar", "yayınlar" sık görülen hastalıklara yeni yaklaşımlar, yeni tedavi protokollerine ilişkin bilgilerle zenginleştirilmiş,
 • Yazılarda sınırlı sayıda ancak erişilebilir, güncel ve güvenilir kaynak sunumuna özen gösteren,
 • Farmakolojide yenilikleri yakından izleyen, olanaklar ölçüsünde meslekleri hekimlik olan alan uzmanları tarafından yeni ilaçlarla tanışıklığımızı sağlayan,
 • Ele alınan konularda TTB kurumsal yapısı içerisinde ilgili uzmanlık alanlarından uzman kişilerin ve birinci basamakta hekimlik yapan, en az 5 (beş) yıl saha deneyimi olan genel pratisyenlerin – aile hekimlerinin bilimsel hakemliğine başvuran,
 • Yönetsel, adli ve etik - deontoloji konularına özen gösteren, sahada rehberlik edecek bilgiler içeren,
 • Hekim – hekim, hekim – sağlık çalışanları, hekim – hasta, hasta yakınları arasında iletişim konusuna özel ilgi gösteren,
 • Olağandışı durumlarda sağlık hizmet sunumu konularına öncelik veren,
 • Güvenli bir çalışma iklimi konusunda çalışmalar – derlemeler yayınlayan,
 • Hasta güvenliği, meslekler arası iş birliği konularında çalışmalara öncelik veren,
 • Sağlık sistemleri ile ilgili “bilimsel” görüşlere, değerlendirmelere, sağlık politikası üretimi tartışmalarına, hekimliğin genel sorunlarına yer veren,
 • Genel pratisyenlere – aile hekimlerine yapacakları araştırmaların epidemiyolojisinde – bilimsel araştırma yöntemlerinde hangi yöntemle yapabileceklerini anlatan, araştırma kurumları ile araştırmacılar arasında köprü olan,
 • Hekimlik uygulaması sırasında yapılmakta olan hataları bilimsel bir yaklaşımla farkındalık yaratmak amacı ile yayınlayan,
 • Bir sonraki sayıda düzeltme bölümünün yer almaması için özenli olan,
 • Profesyonelce çıkarılıp, amatör heyecanı taşıyan,
 • Fakülteler, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ile ilişki içinde olan ve desteklerini alan,
 • Tanıtımı iyi yapılarak hedef kitlenin tümüne ulaşan,
 • Sürekli, aralıksız, düzenli yayınlanan,
 • En küçük birimlere kadar okura iki ayda bir zamanında ulaşan,
 • Ulusal ve uluslararası yayın indekslerinde yer alan,
 • Tüm sağlık çalışanlarına ulaşan ancak öncelikle genel pratisyenlere – aile hekimlerine yönelik bir yayın çıkartmaktır.

Çalışma ilkeleri

Madde 8- TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, belirlenen görevleri ve amaçları doğrultusundaki çalışmalarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütür;

Dergiye yayınlanma istemi ile “Yazarlara Bilgi” çerçevesinde tanımlanan web adresinden yazılar Yayın Devir Hakkı Formu ile birlikte sisteme kabul edilir.

 • STED yayın sekreteri tarafından “Yazarlara Bilgi” çerçevesinde yazının başlığı, özet metni, yazının uzunluğu, kaynakların sayısı, özgünlüğü, güncelliği, erişilebilirliği, etik ilkelere bağlılığı, İngilizce başlık ve özetin uygunluğu ön değerlendirilmesi yapılır. Yazarlara Bilgi metni her yıl gereksinimler doğrultusunda gözden geçirilir hem Dergipark hem de TTB STED web sayfasında yayınlanır. Kurallara uymayan yazılar sorumlu yazara iade edilir, düzeltme istenir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeni kayıt alınır. Yukarıda dile getirilen süreç yeniden işletilir. Çalışma kurallara uygun görüldüğünde dergi editörü tarafından değerlendirmeye alınır.
 • Editör ya da yetkilendirdiği yayın kurulu üyesi, bilimsel açıdan ilk değerlendirmeyi yapar. Çalışma, uygun görüldüğünde Bilimsel Danışma Kurulu içerisinden en az biri genel pratisyen – aile hekimi olmak üzere en az 3 (üç) hakemin görüşüne gönderilir.
 • Hakemlerden düzeltme önerisi geldiğinde yazara iletilir, düzeltme sonrası yazı hakeme yeniden iletilir.
 • Hakem görüşüne başvurulan üç hakemden en az ikisinin görüşü sonucunda olumlu – olumsuz son karar verilir.
 • Hakem görüşleri sonrası oluşan durum editör tarafından gerektiğinde yayın kuruluna getirilir.  Görüşme sonrasında gerekirse yeni hakem görüşleri için süreç ilerletilir.
 • Hakemlerin yazıyı uygun görmeme durumunda yayın kurulu son kararı verir. Olumsuz görüş oluşması durumunda yazıya red kararı gerekçesi ile birlikte sorumlu yazara bildirilir.
 • Yayın Kurulunun süreç içerisinde yazardan istediği tüm belge, düzeltme, revizyon, ek bilgi vb. yayın kurulunun belirttiği süre içinde yazar tarafından hazırlanıp iletilir.
 • Yazılarla ilgili yayın kurulunda alınacak kararlar oybirliği ile alınır. Oy çokluğu ile karar alınıyorsa yazının oybirliğine katılmayan yayın kurulu üyelerinin gerekçesi ile yazarına iade edilir.

Yayın Devir Hakkı Formu

 • Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’ne yazı teslimi, çalışmanın daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı (özet şeklinde ya da bir sunu, inceleme ya da tezin bir parçası şeklinde yayımlanması dışında), başka bir yerde yayımlanmasının düşünülmediği ve Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nde yayımlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir.
 • Yazar(lar), çalışma ret edilmedikçe, yazıya ait tüm hakları Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’ne devretmektedir(ler).
 • Yazar(lar), Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nden izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayımlamayacaklarını kabul eder(ler).

Etik Sorumluluklar

 • Dergi, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) rehberlerindeki iyi yayın uygulamaları ilkelerine sıkı bir şekilde bağlıdır (http://publicationethics.org/resources/guidelines).
 • Makale başvurusunda bulunan yazarlar; çalışmalarının etik ilkelere, hukuki ve bilimsel kurallara uygun olduğunu, daha önce yayınlanmamış ve başvuru sırasında başka bir yerde yayınlanmak için değerlendirme aşamasında olmadığını kabul ederler.
 • Gönderilen makalelerde çeşitli tarama yazılımları yardımıyla “intihal” taramasından geçirilir. Kaynaklar hariç tutularak, makalenin ana metni için yapılan tarama neticesinde, kaynak göstermeksizin başka metinlerle benzerlik %15 oranını geçmemelidir. %10 ile %30 arasındaki oranlarda yazarla iletişim kurularak durumun düzeltilmesi istenir. Ancak %30 oranını aşan kaynak gösterimsiz benzerliklerde, makale ret edilir.

Çalışma yöntemi

Madde 9- 

 • Yazı kabulü, izlemi ve dergiye girecek yazılar için Dergipark Yayın Yönetimi sayfası kullanılır.
 • Dergiye girecek yazılar derginin ulusal, uluslararası dizinlerde yer alması için gereken koşullar dikkate alınarak editörün önerisi ile yayın kurulunun onayı ile belirlenir.

Dergi Yayın Kurulu

Madde 10- Yayın kurulu editör, bir ya da iki editör yardımcısı ve yayın kurulu üyelerinden oluşur. Konsey en az biri Merkez Konseyi üyesi olmak üzere 5 kişi önerir. Merkez Konseyinin önereceği isimlerin öncelikle Pandemi Çalışma Grubu, Aşı Çalışma Grubu, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, Şiddet Çalışma Grubu gibi ilgili çalışma gruplarından olması tercih edilir.  Türk Tabipleri Birliği Çalışma Kolları içerisinden birinci basamak sağlık hizmetleri ile yakından ilgili Pratisyen Hekimler Kolu, Aile Hekimliği Kolu, Halk Sağlığı Kolu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu birer temsilci ile yayın kurulunda temsil edilir. Genel Pratisyenlik Enstitüsü bir temsilci ile yayın kuruluna katılır.

Yayın kuruluna Konsey, kollar ve çalışma gruplarından seçilerek gönderilen adaylar 2 (iki) yıllık süre için görev alırlar. Yayın kurulunun 11 (onbir) üyesinin en az beş üyesinin değişmeden kalması yayın süreçlerinin sürekliliği açısından önemlidir. Bu konuda karar süreci ve gösterilecek özen dergi editörü ile birlikte Merkez Konseyinin yetkisindedir.  

Yayın kurulu adına editör, katılamadığı durumlarda editör yardımcılarından bir tanesi MK ve tüm kol üyelerinin katıldığı Kollar Toplantısına katılarak dergiyi temsil eder.

Yayın Kurulu, her Büyük Kongre’den önce hazırlanan Dergi Çalışma Raporu, Merkez Konseyi Çalışma Raporuna eklenmek üzere Konsey’e sunulur.

Toplantı İşleyişi ve Kararlar

Madde 11- Toplantılar Yayın Kurulu tarafından en geniş katılımı sağlayacak biçimde her dönem başında planlanır. Gerektiğinde yayın kurulu üyelerinin önerisi ile toplantı sıklığı ve zamanı yayın kurulunda değiştirilebilir. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en geç 5 gün öncesi Dergi Editörü tarafından yayın kurulu üyelerine karar verilen yolla bildirilir ve ek gündem önerileri varsa toplantı öncesinde gündeme eklenmesi sağlanır.

Madde 12- Yayın kurulu üyelerinin ulaşım ve konaklama giderleri MK tarafından karşılanır.

Madde 13- Yayın kurulu gerekli görmesi durumunda alt çalışma grupları oluşturabilir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge TTB Merkez Konseyi’nce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Dergi Yayın Kurulu tarafından yürütülür.