ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ
YAYIN KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) Yayın Kurulunun çalışma esasları ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB-MK) ve TTB’nin diğer organlarıyla eşgüdümünü sağlayacak işleyiş, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönergede, TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’ninçalışma ilke ve yöntemlerine ilişkin esasları belirlenmiş; bu bağlamda derginin yayın kapsam alanları ve dergi yayın kurulunun oluşturulması, dergi yayın kurulunun toplanma ve kararlarının oluşturulma biçimi, TTB-MK ile Dergi Yayın Kurulu ilişkilerinin düzenlenmesi, yayının ilgili kollar arası eşgüdümün sağlanması kurallara bağlanmıştır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 29.06.1996 tarihli 44. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe giren “Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesi” 23. maddesi uyarınca ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4. ve 59. Maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) “Birlik”, Türk Tabipleri Birliği’ni,

b) “Konsey” Merkez Konseyi’ni,

c) “Kol”, Türk Tabipleri Birliği Çalışma Kollarını,

d) “Yayın Kurulu” Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’ninYayın Kurulu’nu ifade eder.

Türk Tabipleri BirliğiSürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin Yapısı

Madde 5- TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan hekim ve sağlık çalışanının sürekli eğitimi ve mesleksel gelişimi için 2 ayda bir yayımlanan süreli, hakemli bir bilimsel dergidir. Derginin hazırlanması ve yayınlanmasından TTB MK’ye karşı sorumlu yapı yayın kuruludur.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin Görevleri

Madde 6-TTB STED, Türk Tabipleri Birliği tarafından özellikle birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının ilgi ve becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki dilde (Türkçe/İngilizce) ve iki ayda bir çift-kör hakemlik ilkeleriyle yayımlanan bilimsel bir dergi olup; yayın kapsamı içerisinde birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler ve olgu sunumları bulunmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin Amaçları

Madde 7- TTB STED, Madde 6’da dile getirilen görevleri ile uyumlu olarak aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını yürütür. Amaç;

a) Birinci basamakta çalışan hekimlerin tıp bilim dünyasının önemli bir bileşeni olduğu bilinci ile birinci basamak koruyucu ve tedavi edici kurumlarda çalışanların gereksinimlerini yanıtlayan,

b) Genel Pratisyenliği / Aile Hekimliğini destekleyen ve onu bir uzmanlık dalı olarak kabul eden,

c) Genel Pratisyenlik / Aile Hekimliği uygulama motivasyonunu artıran,

d) Ders kitabı kimliğine bürünmeyen, akıcı-açık, yalın ve anlaşılır bir dili olan,

e) Konuyu destekleyecek nitelikli resim - fotoğraflarla görsel zenginlik taşıyan,

f) Nitelikli mizanpaj ve iyi basım tekniğine sahip,

g) Birinci basamak göz önünde tutularak sadece klasik olan yöntemleri değil, sahada asgari koşullarda neler yapılabileceğini belirten pratik yaklaşımları da içeren,

h) Ülkemizde sık görülen ve örneklenebilen hastalıklardan olgu sunumlarına yer veren,

i) Bölgesel - yöresel hastalıklara ilişkin yazıları içeren,

j) Doğaya duyarlı ve bu alan çalışmalarına öncelikle yer veren,

k) Yeni "gelişmeler", "ilaçlar", "cihazlar", "yayınlar" sık görülen hastalıklara yeni yaklaşımlar, yeni tedavi protokollerine ilişkin bilgilerle zenginleştirilmiş,

l) Yazılarda sınırlı sayıda ancak erişilebilir, güncel ve güvenilir kaynak sunumuna özen gösteren,

m) Farmakolojide yenilikleri yakından izleyen, olanaklar ölçüsünde meslekleri hekimlik olan alan uzmanları tarafından yeni ilaçlarla tanışıklığımızı sağlayan,

n) Ele alınan konularda TTB kurumsal yapısı içerisinde ilgili uzmanlık alanlarından uzman kişilerin ve birinci basamakta hekimlik yapan, en az 5 (beş) yıl saha deneyimi olan Genel Pratisyenlerin / Aile Hekimlerinin bilimsel hakemliğine başvuran,

o) Yönetsel, adli ve etik - deontoloji konularına özen gösteren, sahada rehberlik edecek bilgiler içeren,

p) Hekim – hekim, hekim – sağlık çalışanları, hekim – hasta, hasta yakınları arasında iletişim konusuna özel ilgi gösteren,

q) Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten,

r) Olağandışı durumlarda sağlık hizmet sunumu konularına öncelik veren,

s) Güvenli bir çalışma iklimi konusunda çalışmalar – derlemeler yayınlayan,

t) Hasta güvenliği, meslekler arası iş birliği konularında çalışmalara öncelik veren,

u) Sağlık sistemleri ile ilgili “bilimsel” görüşlere, değerlendirmelere, sağlık politikası üretimi tartışmalarına, hekimliğin genel sorunlarına yer veren,

v) Genel Pratisyenlere / Aile Hekimlerine yapacakları araştırmaların epidemiyolojisinde – bilimsel araştırma yöntemlerinde hangi yöntemle yapabileceklerini anlatan, araştırma kurumları ile araştırmacılar arasında köprü olan,

w) Hekimlik uygulaması sırasında yapılmakta olan hataları bilimsel bir yaklaşımla farkındalık yaratmak amacı ile yayınlayan,

x) Fakülteler, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ile ilişki içinde olan ve desteklerini alan,

y) Ulusal ve uluslararası yayın indekslerinde yer alan,

z) Tüm sağlık çalışanlarına ulaşan ancak öncelikle Genel Pratisyenlere / Aile Hekimlerine yönelik bir yayın çıkartmaktır.

Çalışma İlkeleri

Madde 8- TTB STED, belirlenen görevleri ve amaçları doğrultusundaki çalışmalarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütür;

Dergiye yayınlanma istemi ile “Yazarlara Bilgi” çerçevesinde tanımlanan web adresinden yazılar, Yayın Devir Hakkı Formu, araştırma makaleleri için Etik Kurul Kararı ve İntihal (aşırma) Raporu ile birlikte sisteme kabul edilir.

a) STED yayın sekreteri tarafından “Yazarlara Bilgi” çerçevesinde yazının başlığı, özet metni, yazının uzunluğu, kaynakların sayısı, etik ilkelere bağlılığı, intihal raporu ile İngilizce başlık ve özetin uygunluğu, ön değerlendirilmesi yapılır. “Yazarlara Bilgi” metni her yıl gereksinimler doğrultusunda gözden geçirilir, hem DergiPark hem de TTB STED web sayfasında yayımlanır. Kurallara uymayan yazılar sorumlu yazara iade edilir, düzeltme istenir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeni kayıt alınır. Yukarıda dile getirilen süreç yeniden işletilir. Çalışma kurallara uygun görüldüğünde Dergi Editörü tarafından değerlendirmeye alınır.

b) Editör, Editör Yardımcısı ya da yetkilendirdiği Yayın Kurulu üyesi, bilimsel açıdan ilk değerlendirmeyi yapar. Çalışma, uygun görüldüğünde Bilimsel Danışma Kurulu içerisinden ya da makaleden sorumlu Yayın Kurulu üyesinin önerisi ile en az biri Genel Pratisyen / Aile Hekimi / Halk Sağlığı uzmanı olmak üzere en az 2 (iki) hakemin görüşüne gönderilir. Çift kör hakemlik (double blind review) süreci başlatılır. Hakemler değerlendirme sonucunda çalışmayı doğrudan kabul edebilir, revize edilmesini isteyebilir veya reddedebilir. Görevlendirilen hakemlerden birinin görüşü olumsuz ise; makale, üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Hakemlerden düzeltme önerisi geldiğinde yazara iletilir, düzeltme sonrası yazı hakemin talebi halinde yeniden iletilir.

c) Dergide yayımlanacak tüm yazılar hakkındaki karar, Yayın Kuruluna aittir.

d) Makale yayın için kabul edilirse sunulan verileri değiştirmeden netlik ve anlaşılabilirlik açısından editoryal düzenlemeye tabi tutulabilir.

e) Olumsuz görüş oluşması durumunda yazıya ret kararı, gerekçesi ile birlikte sorumlu yazara bildirilir.

f) Yayın kurulunun süreç içerisinde yazardan istediği tüm belge, düzeltme, ek bilgi vb. Yayın Kurulunun belirttiği süre içinde yazar tarafından hazırlanıp iletilir.

g) Yazılarla ilgili Yayın Kurulunda alınacak kararlar gerekçesi ile yazara iletilir.

h) Makalenin son hali, Editörün belirlediği tarihe kadar onayını almak üzere yazara iletilir. Belirlenen tarihe kadar yazar tarafından onaylanmayan makale o sayıda yayımlanmaz.

Yayın Devir Hakkı Formu

a) Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’ne yazı teslimi, çalışmanın daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı (kongre özetiveya bir sunu ya da tezin bir parçası şeklinde yayımlanması dışında), başka bir yerde yayımlanmasının düşünülmediği ve Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nde yayımlanmasının yazar(lar) tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir.

b) Yazar(lar), çalışma reddedilmedikçe, yazıya ait tüm hakları Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’ne devretmektedir(ler).

c) Yazar(lar), Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nden izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayımlamayacaklarını kabul eder(ler).

Etik Sorumluluklar

a) Dergi, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) rehberlerindeki iyi yayın uygulamaları ilkelerine sıkı bir şekilde bağlıdır (http://publicationethics.org/resources/guidelines). Ulusal ve uluslararası geçerli etik ilkelere uyulmalıdır (bakınız ulakbim.gov.tr). Başvurular Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi (https://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf) çerçevesinde değerlendirilir.

b) Makale başvurusunda bulunan yazar(lar); çalışmalarının etik ilkelere, hukuki ve bilimsel kurallara uygun olduğunu, daha önce yayınlanmamış ve başvuru sırasında başka bir yerde yayınlanmak için değerlendirme aşamasında olmadığını kabul ve beyan ederler.

c) Gönderilen makalelerde uluslararası geçerliliği olan çeşitli tarama yazılımları yardımıyla “intihal” taramasından geçirilir. Kaynaklar hariç tutularak, makalenin ana metni için yapılan tarama neticesinde, kaynak göstermeksizin başka metinlerle benzerlik yüzde yirmiyi (% 20) geçmemelidir. Dergiye yapılan başvurularda uluslararası kabul görmüş intihal programlarından alınan raporların tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

d) Gönderilen makaleler için etik kurul onayı iletilmesi gerekmektedir. Dergiye iletilen yazı, etik kurul onayını gerektirmiyorsa bu durum çalışmanın yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Çalışma Yöntemi

Madde 9-

a) Yazı kabulü, izlemi ve dergiye girecek yazılar için Dergipark Yayın Yönetimi sayfası kullanılır.

b) Dergiye girecek yazılar derginin ulusal, uluslararası dizinlerde yer alması için gereken koşullar dikkate alınarak Editörün önerisi ile Yayın Kurulunun onayı ile belirlenir.

Dergi Yayın Kurulu

Madde 10- Yayın Kurulu, Editör, bir ya da iki Editör yardımcısı ve Yayın Kurulu üyelerinden oluşur. Konsey en az biri Merkez Konseyi üyesi olmak üzere 5 kişi önerir. Merkez Konseyinin önereceği isimlerin öncelikle Aşı Çalışma Grubu, İnfodemi Grubu, Pandemi Çalışma Grubu, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, Şiddet Çalışma Grubu, Tıp Eğitimi Kolu gibi ilgili organlardan olması tercih edilir. Türk Tabipleri Birliği Çalışma Kolları içinden birinci basamak sağlık hizmetleri ile yakından ilgili Aile Hekimleri Kolu, Halk Sağlığı Kolu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Pratisyen Hekimler Kolu birer temsilci ile Yayın Kurulunda temsil edilir. Genel Pratisyenlik Enstitüsü bir temsilci ile Yayın Kuruluna katılır.

Yayın Kurulu, Dergide görev alacak Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri ve hakemleri belirleme yetkisine sahiptir. Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri yılda en az bir kez Dergi yayın politikalarını değerlendirmek üzere Yayın Kurulu daveti ile toplanır.

Yayın Kuruluna Konsey, kollar ve çalışma gruplarından seçilerek gönderilen adaylar 2 (iki) yıllık süre için görev alırlar. Yayın kurulunun 11 (onbir) üyesinin en az beş üyesinin değişmeden kalması yayın süreçlerinin sürekliliği açısından önemlidir. Bu konuda karar süreci ve gösterilecek özen Dergi Editörü ile birlikte Merkez Konseyinin yetkisindedir.

Yayın Kurulu adına Editör, katılamadığı durumlarda Editör yardımcılarından biri TTB-MK ve tüm kol üyelerinin katıldığı Kollar Toplantısına katılarak Dergiyi temsil eder.

Yayın Kurulu, her Büyük Kongre’den önce hazırlanan Dergi Çalışma Raporunu, Merkez Konseyi Çalışma Raporuna eklenmek üzere Konsey’e sunar.

Toplantı İşleyişi ve Kararlar

Madde 11- Toplantılar, Yayın Kurulu tarafından en geniş katılımı sağlayacak biçimde her dönem başında planlanır. Gerektiğinde Yayın Kurulu üyelerinin önerisi ile toplantı sıklığı ve zamanı değiştirilebilir. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en geç 5 gün öncesi Dergi Editörü tarafından Yayın Kurulu üyelerine karar verilen yolla bildirilir ve ek gündem önerileri varsa toplantı öncesinde gündeme eklenmesi sağlanır.

Madde 12- Yayın Kurulu üyelerinin ulaşım ve konaklama giderleri TTB-MK tarafından karşılanır.

Madde 13- Yayın Kurulu gerekli görmesi durumunda alt çalışma grupları oluşturabilir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge TTB Merkez Konseyi’nce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Dergi Yayın Kurulu tarafından yürütülür.