# Adı Detay Küçük Harf
1 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ türkiye kızılay derneği tüzüğü
2 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) ağır ve tehlikeli işler tüzüğü (yürürlükten kaldırılmıştır)
3 ASKERİ HASTAHANELERE ALINACAK AHALİ VE FUKARA HAKKINDAKİ TÜZÜK askeri hastahanelere alınacak ahali ve fukara hakkındaki tüzük
4 EMEKLİ, ADİ MALULLÜK VEYA VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜĞÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE VE TEDAVİLERİ HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlüğü bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavileri hakkında tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına dair tüzük
5 EVLENME MUAYENESİ HAKKINDA NİZAMNAME evlenme muayenesi hakkında nizamname
6 FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA TÜZÜK fizyoterapi ve bunlara benzer müesseseler hakkında tüzük
7 GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) gebe veya emzikli kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
8 GEMİLERDE YOLCULARIN SIHHİ EMNİYETİ HAKKINDA NİZAMNAME gemilerde yolcuların sıhhi emniyeti hakkında nizamname
9 GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ genel kadınlar ve genelevlerin tabi olacakları hükümler ve fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele tüzüğü
10 HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI hekimlik meslek etiği kuralları
11 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR NİZAMNAMESİ ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar nizamnamesi
12 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları hakkında tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
13 İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işyerinde işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına dair tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
14 MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzük
15 ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ özel hastaneler tüzüğü
16 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük
17 RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ radyasyon güvenliği tüzüğü
18 RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA TÜZÜK radyoloji, radyom ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkında tüzük
19 RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK rahim tahliyesi ve sterilizasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin tüzük
20 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
21 SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ sosyal sigorta sağlık işlemleri tüzüğü
22 TIBBİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ tıbbi deontoloji tüzüğü
23 TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR tıpta uzmanlık tüzüğü - yürürlükten kaldırılmıştır
24 TÜRK ECZACILAR DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ türk eczacılar deontoloji tüzüğü
25 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) türkiye kızılay derneği tüzüğü (yürürlükten kaldırılmıştır)