# Adı Detay Küçük Harf
1 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ
2 SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ sağlık hizmetleri alanında sanayi işbirliği programı uygulamaları hakkında tebliğ
3 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması hakkında tebliğ
4 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ tüberküloz laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarına dair tebliğ
5 TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ tozla mücadele ile ilgili uygulamalara ilişkin tebliğ
6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ
7 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI - ( 3 Aralık 2013) sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararı - ( 3 aralık 2013)
8 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (2013-15) özel sağlık kuruluşlarının bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (2013-15)
9 UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN (ASİSTANLAR) EĞİTİM VE ÇALIŞMALARI GENELGESİ uzmanlık öğrencilerinin (asistanlar) eğitim ve çalışmaları genelgesi
10 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ve MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU - 2013 mesleki sorumluluk sigortası genel şartları ve mesleki sorumluluk sigortası genel şartları hekim mesleki sorumluluk sigortası klozu - 2013
11 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ sgk sağlık uygulama tebliği
12 İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ istirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ
13 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği
14 AİLE HEKİMLERİNİN VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ HASTANE NÖBETLERİ HAKKINDA GENELGE aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri hakkında genelge
15 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ genel sağlık sigortası geçiş süresinin tamamlanması ve kurumların sağlık yardımlarının sosyal güvenlik kurumuna devir işlemlerine ilişkin tebliğ
16 ULUSAL TÜBERKÜLOZ TANI LABORATUVARLARI AĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ ulusal tüberküloz tanı laboratuvarları ağı çalışma usul ve esaslarına dair tebliğ
17 MUAYENEHANE BİNA STANDARTLARINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 2011/55 muayenehane bina standartlarına ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi 2011/55
18 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (2010) sgk sağlık uygulama tebliği (2010)
19 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ
20 MESAİ SAATLERİ DIŞINDA KAMU DIŞINDA ÇALIŞANLARA DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞI GENELGESİ mesai saatleri dışında kamu dışında çalışanlara döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağı genelgesi
21 İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) ÖNLENMESİ KONULU GENELGE işyerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi konulu genelge
22 TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞ tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara dair tebliğ
23 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2010 sgk sağlık uygulama tebliği 2010
24 AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ aile hekimleriyle ilgili gelir vergisi tebliği
25 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ sağlık personeli çalışma saatleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
26 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında kurum katkısına ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ
27 AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTİ MUVAFAKAT İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ aile hekimliğine geçişti muvafakat işlemleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
28 TAM GÜN YASASINA GÖRE EK ÖDEME GENELGESİ tam gün yasasına göre ek ödeme genelgesi
29 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ sağlık uygulama tebliği
30 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararı
31 MESAİ DIŞI POLİKLİNİK UYGULAMASINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ mesai dışı poliklinik uygulamasına ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
32 SENDİKAL GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemlere ilişkin başbakanlık genelgesi
33 YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK GİDERLERİ HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞI YAZISI yükseköğrenim öğrencilerinin sağlık giderleri hakkında maliye bakanlığı yazısı
34 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları genelgesi (sağlık bakanlığı)
35 KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ kan hizmet birimlerinde görev yapacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
36 KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKKURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ kamu personelinin sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlikkurumuna devrine ilişkin tebliğ
37 ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM KILAVUZU endikasyon dışı ilaç kullanım kılavuzu
38 KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ kamu personelinin genel sağlık sigortası kapsamına alınması hakkında tebliğ
39 (Yürürlükten kaldırılan) İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (yürürlükten kaldırılan) işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ
40 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları listesi tebliği
41 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım paylarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ
42 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ
43 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım payının uygulanması hakkında tebliğ
44 TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIM YASAĞININ UYGULANMASINA İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ tütün ürünleri kullanım yasağının uygulanmasına ilişkin başbakanlık genelgesi
45 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ
46 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ YAYIMLANDI hekim yetkisi genelgesi yayımlandı
47 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (SGK) 2009 hekim yetkisi genelgesi (sgk) 2009
48 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Yürürlükten Kaldırıldı) sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ (yürürlükten kaldırıldı)
49 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin çalışma usul ve esaslarına dair tebliğ
50 DİYALİZ SERTİFİKALARININ RESERTİFİKASYONU HAKKINDA TEBLİĞ diyaliz sertifikalarının resertifikasyonu hakkında tebliğ
51 HEKİM VE İLAÇ TANITIM İLKELERİ hekim ve ilaç tanıtım ilkeleri
52 BAĞKUR PRİM BORCU BEŞ YILI AŞANLARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ bağkur prim borcu beş yılı aşanlarla ilgili yapılacak işlemler hakkında tebliğ
53 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım paylarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ
54 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım payının uygulanması hakkında tebliğ
55 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİ (2008 - 2009) tedavi yardımı uygulama tebliği (2008 - 2009)
56 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI GENELGESİ genel sağlık sigortası uygulamaları genelgesi
57 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazancının tespitine ilişkin tebliğ
58 SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİBİ OLAN ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ sigortalının ölümünde hak sahibi olan ana ve babaya aylık bağlanmasının tespitine ilişkin tebliğ
59 KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ kamu görevlilerinin tahsis yardımlarına ilişkin tebliğ
60 KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ kamu görevlilerinin maluliyet işlemleri hakkında tebliğ
61 GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ gelir/aylık ödeme ve yoklama işlemleri hakkında tebliğ
62 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı kanun gereğince sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, kuruma bildirilmesi ve sona ermesi hakkında tebliğ
63 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından işverenin, üçüncü kişilerin ve sigortalıların sorumluluğu ile peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasıyla ilgili işlemler hakkında tebliğ
64 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı kanun gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, kuruma bildirilmesi hakkında tebliğ
65 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ kısa vadeli sigorta kolları uygulama tebliği
66 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (Eylül 2008) sağlık uygulama tebliği (eylül 2008)
67 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ acil sağlık hizmetlerinin sunumu konulu başbakanlık genelgesi
68 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI yüksek seçim kurulu kararı
69 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI BİNA DURUMU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ özel sağlık kuruluşları bina durumu hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
70 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ vergi usul kanunu genel tebliği
71 DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik değişikliğinin uygulanması hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
72 SAĞLIK OCAKLARINDA ÜCRETSİZ HİZMET SUNUMU GENELGESİ sağlık ocaklarında ücretsiz hizmet sunumu genelgesi
73 BİRİNCİ BASAMAK HİZMETLERİNİN ÜCRETSİZ OLMASINA İLİŞKİN GENELGE birinci basamak hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin genelge
74 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (2007) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği (2007)
75 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği
76 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ tedavi yardımı genelgesi
77 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ - 2007 (SGK) hekim yetkisi genelgesi - 2007 (sgk)
78 TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİNİN UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEĞİNE İLİŞKİN GENELGE (8 Ocak 2007) tedavi yardımı tebliğinin uygulamasına devam edileceğine ilişkin genelge (8 ocak 2007)
79 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ 1 MART 2007 tedavi yardımı genelgesi 1 mart 2007
80 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN (25 Ocak 2007 tarihli) GENELGE tedavi yardımı uygulama tebliğine ilişkin (25 ocak 2007 tarihli) genelge
81 VAKA BAŞINA ÖDEMENİN KALDIRILDIĞINI DUYURAN MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ vaka başına ödemenin kaldırıldığını duyuran maliye bakanlığı genelgesi
82 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ enfeksiyon kontrol hemşirelerinin eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
83 ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI HAKKINDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ ulusal tütün kontrol programı hakkında başbakanlık genelgesi
84 KÜRESEL BİR GRİP SALGINI (PANDEMİ) KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLARLA İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ küresel bir grip salgını (pandemi) konusunda yapılması gereken hazırlıklarla ilgili başbakanlık genelgesi
85 ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (Devlet hizmeti yükümlülerinin) askerlik sevk tehir işlemleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (devlet hizmeti yükümlülerinin)
86 SSK İSTİRAHAT RAPORLARI GENELGESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI ssk istirahat raporları genelgesi - sağlık bakanlığı
87 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ 2006 yılı sosyal sigortalar kurumu başkanlığı ilaç listesi ve uygulama tebliği
88 DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDAKİ GENELGE döner sermayeden yapılan ek ödeme hakkındaki genelge
89 DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ döner sermayeden yapılan ek ödeme hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
90 MADDE BAĞIMLILIĞI MERKEZLERİNDE GÖREV YAPACAK PERSONELİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ madde bağımlılığı merkezlerinde görev yapacak personelin eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
91 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE SİLAH RUHSATI ALACAKLARA VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGELERİ özel güvenlik görevlileri ve silah ruhsatı alacaklara verilecek sağlık kurulu raporları hakkında sağlık bakanlığı genelgeleri
92 KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (MAYIS 2006) kök hücre çalışmaları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (mayıs 2006)
93 NİSAN 2006 AYI DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ nisan 2006 ayı döner sermaye ödemeleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
94 SAĞLIK KURULU RAPORLARINA YAZILACAK İLAÇLARIN ETKEN MADDE İSİMLERİNİN KULLANILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ sağlık kurulu raporlarına yazılacak ilaçların etken madde isimlerinin kullanılması gerektiği hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
95 DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ UYGULANAN KİŞİLERİN TEDAVİLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ denetimli serbestlik tedbirleri uygulanan kişilerin tedavileri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
96 MALULİYET İŞLEMLERİ GENELGELERİ (SAĞLIK BAKANLIĞI VE SSK) maluliyet işlemleri genelgeleri (sağlık bakanlığı ve ssk)
97 BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETİ GENEL TEBLİĞİ bilgi ve belgeye erişim ücreti genel tebliği
98 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİ -Sağlık Bakanlığı - Ocak 2006 geçici görevlendirme genelgesi -sağlık bakanlığı - ocak 2006
99 İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI, HASTALIK CE ANALIK SİGORTALARI UYGULAMALARI HAKKINDA 3 SAYILI SSK GENELGESİ iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ce analık sigortaları uygulamaları hakkında 3 sayılı ssk genelgesi
100 SSK İLAÇ LİSTESİ VE TALİMATI (2005) ssk ilaç listesi ve talimatı (2005)
101 NÖBET HİZMETLERİ VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ nöbet hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
102 ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ GENELGESİ (Sağlık Bakanlığı) askerlik sevk tehir işlemleri genelgesi (sağlık bakanlığı)
103 ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK ESASLAR adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar
104 Personel Atama İşlemleri Genelgesi - Kasım 2005 personel atama işlemleri genelgesi - kasım 2005
105 İNSANİ AMAÇLI İLACA ERKEN ERİŞİM PROGRAMI KILAVUZU - Sağlık Bakanlığı insani amaçlı ilaca erken erişim programı kılavuzu - sağlık bakanlığı
106 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL (2005) sağlık bakanlığı ile türk silahlı kuvvetleri arasında sağlık hizmetlerine ilişkin protokol (2005)
107 EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ embriyonik kök hücre araştırmaları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
108 PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ – Eylül 2005 personel atama işlemleri genelgesi – eylül 2005
109 EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ evde bakım hizmetleri sunumu hakkında sağlık bakanlığı tebliği
110 SSK HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255) ssk hekim yetkisi genelgesi (3-255)
111 DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili başbakanlık genelgesi
112 SU İŞLETMELERİ ANALİZ LABORATUARLARI STANDARTLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ su işletmeleri analiz laboratuarları standartları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
113 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ tıbbi cihaz daimi özel ihtisas komisyonu hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
114 PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (25.08.2005) performansa dayalı ek ödeme hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (25.08.2005)
115 PRATİSYEN HEKİMLER TARAFINDAN HASTA YATIRILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (Temmuz 2005) pratisyen hekimler tarafından hasta yatırılması hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (temmuz 2005)
116 ÇOCUK HASTALARA REFAKAT HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ çocuk hastalara refakat hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
117 PSİKO TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ psiko teknik değerlendirme merkezleri
118 KIRMIZI REÇETE GENELGESİ kırmızı reçete genelgesi
119 YEŞİL REÇETE GENELGESİ yeşil reçete genelgesi
120 KAN MERKEZLERİNDE VE İSTASYONLARINDA GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ kan merkezlerinde ve istasyonlarında görev yapacak sağlık personelinin eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
121 Sosyal güvenlik kurumlarının gider kaydı işlemlerinde uygulanacak esaslara ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı sosyal güvenlik kurumlarının gider kaydı işlemlerinde uygulanacak esaslara ilişkin bütçe uygulama talimatı
122 ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ çalışma düzeni hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
123 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği değişikliği hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
124 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ belediye gelirleri kanunu genel tebliği
125 TULAREMİ HASTALIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ tularemi hastalığı hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
126 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı 2005 yılı sosyal sigortalar kurumu başkanlığı ilaç listesi ve uygulama talimatı
127 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ afetlerde sağlık hizmetleri birimi hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
128 SU ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ su analiz laboratuvarları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
129 PRATİSYEN HEKİMLERİN HASTA YATIRMALARI VE UZMAN HEKİM OLMAYAN HASTANELERDE YEMEK ÇIKARILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ pratisyen hekimlerin hasta yatırmaları ve uzman hekim olmayan hastanelerde yemek çıkarılması hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
130 HASTA YATIŞI YAPILMAKSIZIN YAPILACAK CERRAHİ VE TEDAVİ İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ hasta yatışı yapılmaksızın yapılacak cerrahi ve tedavi işlemleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
131 İLERİ TETKİK GEREKTİREN ANİ ACİLLER HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ ileri tetkik gerektiren ani aciller hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
132 FİYAT TARİFESİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ fiyat tarifesi hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
133 İŞYERİ HEKİMLERİ TARAFINDAN YAZILAN REÇETE İÇERİĞİ İLAÇLARIN KARŞILANABİLMESİ İÇİN ECZACI ODASI ONAYINI ÖNGÖREN SSK GENEL YAZISI işyeri hekimleri tarafından yazılan reçete içeriği ilaçların karşılanabilmesi için eczacı odası onayını öngören ssk genel yazısı
134 BAŞASİSTANLIK ATAMA VE NAKİLLERİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ başasistanlık atama ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
135 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili başbakanlık genelgesi
136 MUAYENE KATKI PAYLARINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ muayene katkı paylarına ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
137 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk grupları listesi
138 DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN YAPILACAK İHALELERDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ döner sermaye kaynaklarından yapılacak ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
139 SAĞLIK BAKANLIĞI-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ sağlık bakanlığı-sosyal sigortalar kurumu sağlık hizmetleri protokolü
140 KURUM TABİPLİKLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ kurum tabiplikleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
141 SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ sağlık birimlerinin devrine ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
142 OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ okul sağlığı hizmetleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
143 BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Tedavi Yardımı) (2005) bütçe uygulama talimatı (tedavi yardımı) (2005)
144 KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ kurum tabipliklerinin standardına dair sağlık bakanlığı tebliği
145 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DEVRİ HAKKINDA GENELGE sağlık kurum ve kuruluşlarının devri hakkında genelge
146 YEŞİL KART UYGULAMALARI yeşil kart uygulamaları
147 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA GENELGE sağlık personeli çalışma düzeni hakkında genelge
148 YEŞİL KART İLAÇ VE ECZANE UYGULAMALARI yeşil kart ilaç ve eczane uygulamaları
149 HASTA HAKLARI GENELGESİ hasta hakları genelgesi
150 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KUSURU GENELGESİ sağlık bakanlığı hizmet kusuru genelgesi
151 BEŞERİ VE VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERLE İLGİLİ TEBLİĞ beşeri ve veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan renklendiricilerle ilgili tebliğ
152 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ TEBLİĞİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk grupları listesi tebliği
153 BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi hakkında tebliğ
154 DEVLET MEMURLARINA DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/3) devlet memurlarına doğum sebebiyle verilecek izinler hakkında tebliğ (tebliğ no: 2004/3)
155 DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ döner sermaye yönergesi
156 GEZİCİ/MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA GENELGE gezici/mobil sağlık hizmetleri hakkında genelge
157 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN İHLAL KARARLARI HAKKINDA GENELGE avrupa insan hakları mahkemesi'nin ihlal kararları hakkında genelge
158 MANUAL ON THE EFFECTİVE INVESTİGATİON AND DOCUMENTATİON OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADİNG TREATMENT OR PUNİSHMENT (THE ISTANBUL PROTOCOL) İSTANBUL PROTOKOLÜ manual on the effective ınvestigation and documentation of torture and other cruel, ınhuman or degrading treatment or punishment (the ıstanbul protocol) istanbul protokolü
159 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEBLİĞİ kısa çalışma ödeneği tebliği
160 MAGNETİK REZONANS CİHAZLARI HAKKINDA GENELGE magnetik rezonans cihazları hakkında genelge
161 MEZARLIKLAR VE ÖLÜ DEFNİ HAKKINDA GENELGE mezarlıklar ve ölü defni hakkında genelge
162 OLÜ DEFİN RUHSATLARI HAKKINDA GENELGE olü defin ruhsatları hakkında genelge
163 OLÜLERİN NAKLİ HAKKINDA GENELGE olülerin nakli hakkında genelge
164 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik
165 RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE ruh hastalarının sevk ve ayaktan takipleri hakkında genelge
166 TÜRKİYE'DE RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER türkiye'de ruhsal bozukluğu olan kişilere yönelik yasal düzenlemeler
167 SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLERİN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine ilişkin esas ve usuller
168 SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi hakkında tebliğ
169 TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA GENELGE tıbbi atıklar hakkında genelge
170 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERECEK MERKEZLERİN NİTELİKLERİ, TESPİTİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİM PROGRAMI VE SERTİFİKA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim verecek merkezlerin nitelikleri, tespiti, çalışma usul ve esasları ile eğitim programı ve sertifika verilmesine dair tebliğ