TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
62. BÜYÜK KONGRE KARARLARI
(30 Haziran 2012)

30 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da toplanan Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR 1. Üye aidatlarının 2013 yılı sonuna kadar, sadece kamuda çalışan hekimler ve aile hekimleri için yıllık 125 TL, bunların dışında kalan üyeler için yıllık 215 TL olarak belirlenmesine; 2014 yılı aidatının bütün üyeler için yıllık 215 TL olarak belirlenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR 2. Yasal olarak yüz ve üzerinde üyenin bulunduğu her ilde bir tabip odası kurulabilmekle birlikte az üyeye sahip tabip odalarının Anayasal görevleri yerine getirmekte zorlandıkları gözlenmektedir. Az üyeye sahip odaların etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmelerinin önündeki engellerin, oda kurulması için gerekli optimal üye sayısı ve gelirin saptanmasıyla ilgili çalışma yürütmek üzere Merkez Konseye bağlı bir Çalışma Grubu kurulmasının Merkez Konseye önerilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3. Muayenehane, laboratuar ve genel olarak “serbest hekimlik” etkinliklerinin standartlarının Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenmesi ile ruhsatlandırma ve denetiminin tabip odaları tarafından yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde çaba gösterilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4. Özel sağlık kuruluşlarında ücretli çalışanların sözleşme koşullarının iyileştirilmesi için standart sözleşmenin etkin olarak uygulanmasına yönelik önlemlerin alınması yönünde çaba gösterilmesi ile tabip odalarının işyeri hekimlerinde olduğu gibi taraf olması, oda onayı alınmasının sağlanması yönünde çalışma yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5. TTB-UDEK Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik değişikliklerinin Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından kabul edilen ve önerilen şekliyle kabul edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR 6. Gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin olarak; Sağlık Bakanı ve politikacıların "Kürtaj cinayettir" biçimindeki söylemlerinin ve gebeliğin tıbbi gerekçeler dışında sonlandırılmasının yasaklanmasına ilişkin yasa hazırlıklarının evrensel insan haklarına ve kadın haklarına aykırı olduğunun bir kez daha vurgulanması, yasa yapıcılarının temel hak ve özgürlüklere saygı ve özen göstermek yükümlülüklerine sahip çıkmaya çağrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7. Merkez Konsey’e bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu’nun yeniden yapılandırılarak daha etkin faaliyet yürütmesinin sağlanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR 8. 34 sivil gencecik insanımızın savaş uçakları ile katledildiği Roboski (Uludere) katliamı yaşam hakkının açıkça ihlal edilmesidir. TTB Büyük Kongresi tarafından, yaşam hakkının en temel hak olduğu hatırlatılarak, bunun ihlali niteliğindeki her türlü eylemin kınanmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 9. Türk Tabipleri Birliği, son günlerde Suriye ile daha da bir somutlanan AKP Hükümetinin saldırgan dış politikasını reddederek, en temel insan hakkı olan yaşam hakkına bir saldırı anlamına gelen savaş senaryolarına karşı mücadele edeceğini kamuoyuna bir kez daha ilan edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 10. Sağlık çalışanlarına yönelen her türlü şiddetin sebeplerinin araştırılması ile ortadan kaldırılması; bu çerçevede özelleştirme politikalarının sağlık çalışanlarına yönelen şiddeti doğrudan beslediği gerçeğinden hareketle, hasta haklarının bir araç olarak kullanılmasından, toplum önünde meslek onurunu ve hekimleri hedef gösterici zedeleyici söylemlerden ve polisiye önlem almak yerine özelleştirme politikalarından vazgeçilmesi için politikacılara çağrıda bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 11. Kamu ya da özel sağlık hizmeti ayrımı yapılmaksızın, görev sırasında ya da görevi sebebiyle şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi ile bu sebeple yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yakınlarına gerekli desteğin sağlanması; diğer yandan bu tür eylemlerin faillerinin caydırıcı şekilde cezalandırılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 12. Acil hizmetler dahil her türlü sağlık hizmeti sunumu sırasında hekimin, kendisi veya ekibine yönelik hayati tehlike tespit ederse koşullar düzeltilene kadar o işi durdurma ve hizmetten çekilme hakkına sahip olduğuna oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 13. Sağlık hizmeti sunumunda, hizmetin niteliğini önemli ölçüde olumsuz etkileyen; çalışma sürelerini belirsizleştiren ve artıran, çalışanların özlük haklarını kısıtlayan, iş güvencelerini ortadan kaldıran ve gelecek kaygılarını derinleştiren taşeronlaşma ve özelleştirme uygulamaları ile bu uygulamaların en büyüğü olan kamu özel ortaklığı girişimlerinin durdurulabilmesi için her türlü çabanın gösterilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 14. Hekim ücretlerinin emekliliğe yansıtılması, yıllık izinlerde döner sermaye ödemesi kesintisi yapılmaması; performansa dayalı ödeme sisteminin derhal sonlandırılarak bilimsel nitelikte ve gereksinime uygun sürelerde hizmet sunumunu sağlayacak düzenlemelerin yapılması için çaba gösterilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 15. İntörn hekimlerin statülerinin tanımlanması ile sağlık hizmeti sunumundaki emeklerinin ücretlendirilmesi ve sosyal güvenliklerinin sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılması için çaba gösterilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 16. Genel Pratisyenlik eğitimlerinin Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından; kamu kaynakları ile finanse edilerek, uygun ortamlarda sürdürülmesi gereğinin Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine oybirliğiyle kara verildi.

KARAR 17. Aile hekimlerinin geri ödeme kurumlarıyla sözleşme yaparak hizmet sunmaları birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin bir aşaması olması sebebiyle kabul edilemez. Bununla birlikte aile hekimlerinin haklarının korunmasını sağlayabilmek için, yapmak zorunda kalacakları sözleşmelerin içeriklerinin belirlenmesinde ve imzalanması sürecinde Türk Tabipleri Birliğinin taraf olarak etkin çaba göstermesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 18. Aile Hekimliği Kolu’nun, diğer kollar gibi, Merkez Konseyi’ne bağlı olarak kurulmasının uygun olacağına; Aile hekimleri tarafından düzenlenmesi istenen sağlık raporlarının çeşitliliği bu hekimlerin önemli bir iş yükü artışına ve baskılara maruz kalmalarına neden olması sebebiyle konunun mevzuat ve standardizasyon bakımından değerlendirilmesi ile diğer sorunlar ve çözüm önerilerinin kurulacak bu birim tarafından yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR 19. Tüm baskı ve zorlamalara karşı Aile Hekimliği Sistemine dahil olmayı reddeden çok sayıda pratisyen hekimin gasp edilmekte olan ekonomik, özlük ve mesleki haklarının alınması mücadelesinde Türk Tabipleri Birliğinin daha etkin rol almasının uygun olacağına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 20. Halen TBMM gündeminde bulunan, 663 nolu Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapan Yasa Tasarısı, aile hekimlerinin mesai dışında hastane ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalıştırılmasını öngören ve esnek mesaiyi esas çalışma düzeni haline getirmeyi amaçlayan hükümleri dolayısıyla kabul edilemez. Söz konusu Tasarının yasalaşmaması için gerekli girişimlerde bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 21. Hastanın aldığı sağlık hizmeti sonucu oluşan zararlarda otomatik olarak hekimi suçlayan ve sigorta/tazminat sistemini dayatan "malpraktis" anlayışından, hata-zarar sürecini bir bütün olarak geriye doğru inceleyerek hem tekrarlanmasını önlemeyi amaçlayan, hem de hastanın zararını ortak bir havuzdan karşılayacak "hizmet kaynaklı zarar" anlayışına geçilmesi için gerekli çabanın gösterilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 22. Geri ödeme politikalarının, bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, sadece maliyete/maliyet-etkinliğe göre değil, gereksinim ölçütüne göre, bilimsel bilgiye hürmet ederek, sağlığın tüm bileşenleri ile birlikte katılımcı olarak belirlenmesi için çağrıda bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 23. Tıp fakültelerinin ve eğitim ve araştırma hastanelerinin nitelikli hekimler ve uzman hekimler yetiştirmesi için; sayısı, niteliği ve yetkinliğine göre düzenlenmesi ile özerk kurumlar tarafından denetlenmesinin sağlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 24. Kamu ve özel sağlık kurumlarında hasta bakım hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ve hasta güvenliğinin sağlanması için hasta yataklarının, görevli sağlık çalışanı oranına göre belirlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 25. Dilin anamnez ve sağlık hizmetinin sunulmasında, hasta - hekim iletişiminde çok önemli olduğunun bilinciyle, ülkemizde başta Kürtçe olmak üzere yaygın olarak kullanılan anadillerin kullanıldığı yerlerde görev yapacak hekimlerden bu dilleri öğrenmek isteyenlerin dil kurslarından yararlanabilmelerine olanak sağlanması ve bunun kamusal olarak finanse edilmesine yönelik olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmasına oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR 26. Türk Tabipleri Birliği’nin, Kürt Sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle ortak vatanda bir arada yaşamaya yönelik çözümü konusunda bu güne kadar yürüttüğü çalışmalarını, dönem ihtiyaçlarına cevap olacak şekilde geliştirerek sürdürmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 27. Tutukluluğun, cezalandırma yöntemi ve toplumsal muhalefetin baskı ve sindirilmesinde araç olarak kullanılmasının bir sonucu olarak cezaevi nüfusunun çok arttığı da gözetilerek, tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin saptanmasıyla ortadan kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 28. TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarının adli raporlama, muayene ve otopsi gibi hizmetlerde, başta hizmet içi eğitim olmak üzere aktif rol alması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak adli hizmetlerin iyileştirilmesi ve İstanbul Protokolü standartlarına ulaşılması için gösterdiği çabaları artırmasına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 29. Oda üyelerinin takibi ve mükerrer üyeliklerin önüne geçilebilmesi bakımından merkezi üye kayıt programının bir an önce uygulamaya konulması ve bütün tabip odalarının kullanmasının sağlanması gerektiğine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 30. Gerçekten demokratik ve özgürlükçü bir Anayasa'nın yapılması için toplumsal muhalefet ile birlikte aktif rol alınması gerektiğine oyçokluğuyla karar verildi.

KARAR 31. Tabip Odaları kurullarının belirlendiği seçimlerde, odaya bağlı diğer iller ile ilçelerde bulunan üyelerin bulundukları yerlerde oy kullanabilmesi için gerekli girişimlerin Merkez Konseyi tarafından yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.


 

(5 NUMARALI KARAR EKİ)

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USÜLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Tabipleri Birliği ve tıpta uzmanlık derneklerinin Türk Tabipleri Birliği kurumsal çatısı altında oluşturdukları Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun (TTB-UDEK)' kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, TTB-UDEK’in örgütlenmesinde yer alan meslek kuruluşlarını ve temsilcilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 59. maddesinin (e) bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen;

"TTB": Türk Tabipleri Birliği'ni,

Uzmanlık Dernekleri": Tıpta uzmanlık mevzuatında yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ve uzmanlık alanı ile  ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen, dernekler yasasına göre kurulmuş dernekleri,

"YÖK": Yükseköğretim Kurulu'nu,

"ATUB": Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ni,

"Ana dal": Tıp mesleğinin tıpta uzmanlık mevzuatı tarafından tanımlanmış ana uzmanlık alanlarını,

"Yan dal": Bir ana dalda uzman olunduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapılan tıpta uzmanlık mevzuatı tarafından tanımlanmış ana dala ait bölümleri,

ifade eder.

Madde 5- TTB-UDEK, TTB temsilcileri ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarındaki dernek temsilcilerinden oluşur. TTB-UDEK, TTB'nin bir çalışma organıdır. TTB Eğitim Kolu ve diğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışır. TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB-UDEK'in en yüksek karar organıdır.

 


 

Yapılanma

Madde 6- TTB-UDEK Genel Kurulu'nda Türk Tabipleri Birliği TTB Eğitim Kolu Başkanı, TTB Merkez Konseyi'nin seçeceği 4 asıl, 2 yedek üye; Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odaları'ndan seçilen 2'şer asıl, 2'şer yedek üye ile temsil edilir. Uzmanlık Eğitimi verilen diğer illerden, Uzmanlık Eğitimi Çalışma Gruplarını kurduğunu ve son iki yıl içinde aktif bir çalışma içinde olduğunu belgeleyen tabip odaları gözlemci statüsüyle Genel Kurul'a katılırlar. Uzmanlık dallarının temsiliyeti her dalda dernek yönetim kurulları tarafından seçilen ve resmen bildirilen 2 asıl, 2 yedek üye tarafından gerçekleştirilir. Aynı uzmanlık dalında TTB-UDEK'e asıl üye olan birden fazla dernek varsa; bu derneklerin uzlaşması ile 2 asil, 2 yedek temsilci belirlenir.

Dernekler kendi aralarında uzlaşamazlar ise, TTB-UDEK Yürütme Kurulu hakem olarak derneklerin aidat yatıran temsil ettiği alanın uzmanı olan üye sayısı, kuruluş tarihi, düzenlenen bilimsel ve eğitsel etkinlikleri, yayınları gibi verilere dayanarak o dalla ilgili temsilcileri seçer. İtiraza açık olan bu karar, takip eden ilk Genel Kurul'da gündeme alınarak onaya sunulur.

TTB UDEK’e yeni bir dernek asıl üye olarak kabul edilirse bu dernek mevcut üyelerin görev sürelerinin bitiminden sonra temsilci belirlenmesi sürecine bu maddede belirlenen yöntemle katılır.

Madde 7- Tıpta uzmanlık mevzuatında yer alan ana ve yan dallarda uzmanlık alanını temsil eden asıl üye konumundaki dernekler dışında kalan ya da belirli bir uzmanlık dalının özel bir alanında  etkinlik gösteren dernekler, Gözlemci Üye dernek statüsüyle kabul edilebilirler.

 

TTB-UDEK Yürütme Kurulu, üyelik başvurusunda bulunan ve bu maddede belirtilen "gözlemci üyelik" koşullarını taşıyan derneklerin gözlemci üye olarak kabul edilmesi konusunu, ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alarak karara bağlanmasını sağlar. TTB-UDEK'e gözlemci üyelik için başvuran derneklerin, her uzmanlık alanının tek Yeterlik Kurulu'nun olması ilkesine bağlı kalmayı taahhüt etmesi  zorunludur. Gözlemci üye olan derneklerden tek Yeterlik Kuruluna bağlı olma koşuluna sahip olmayan ya da bu koşulu sonradan yitirenlerin üyeliklerine TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile son verilir. Gözlemci üyelerin temsilcileri, Genel Kurul'da aday olamazlar ve oy kullanamazlar. Ancak, "gözlemci üye" statüsüyle TTB-UDEK toplantılarına katılabilir ve iletişim ağı kapsamına alınırlar. Gözlemci üye dernekler % 50 oranında yıllık katkı payı öderler.

Madde 8-TTB-UDEK'de temsil edilmek isteyen derneklerin, o uzmanlık dalının tüm alanlarında eğitim ve uygulama konusunda etkinlik gösteriyor olması gereklidir.

TTB-UDEK'e üyelik için başvuran dernekler, derneğin tüzüğü, kuruluş tarihi, üye sayısı, üyelerinin uzmanlık durumu, başlıca etkinliklerini içeren bir dosya ile TTB Merkez Konseyi Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. TTB-UDEK Yürütme Kurulu, bu Yönetmelikte belirtilen ve yönetmelik doğrultusunda TTB-UDEK Genel Kurulu tarafından kabul edilen üyelik  ölçütlerini taşıyan Derneklerin, üyelik başvurusunu ilk Genel Kurul toplantısı gündemine koyarak karara bağlanmasını sağlar.

TTB-UDEK’te asıl üye olarak temsilcisi bulunan uzmanlık dallarında ikinci bir üyelik başvurusunun olması halinde üye adayı Dernek ile asıl üye olan Derneğin tek yeterlik kurulu oluşturma ilkesinde uzlaşmaları zorunludur. Uzlaşma olmaması halinde her iki Derneğin o alanda uzman olan üye sayısı, son iki yıl içindeki etkinliklerinin niteliği ve çeşitliliği, eğitim etkinliklerinin sürekli tıp eğitimi standartlarına uygunluğu, sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişim etkinliklerine katılımcı sayısı ve eğitim etkinliklerinin kredi puanı başta olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen ölçütler ile TTB-UDEK üyelik ölçütleri yönünden karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda söz konusu ölçütleri aday Dernek, üye Dernek ile   eşit olarak ya da daha fazla karşılıyor ise üyelik başvurusunu TTB-UDEK Yürütme Kurulu karşılaştırma raporu ile birlikte Genel Kurul gündemine alır ve karara bağlanmasını sağlar.

Genel Kurulun aday Derneğin üyelik başvurusunu kabul etmesi halinde de ilgili alanda tek yeterlik kurulu olması zorunludur. Bunun için her iki Derneğin uzlaşmaları esastır. Uzlaşma olmaması halinde uzlaşma önerilerini kabul eden Derneğin yeterlik kurulunun TTB-UDEK tarafından kabul edileceği üyeliğe kabul kararında belirtilir.

Üyeliğe kabul kararından itibaren bir ay içinde TTB-UYEK aynı alandaki üye Derneklere tek yeterlilik kurulu konusunda uzlaşmaları için çağrıda bulunur. TTB-UYEK tarafından her iki Derneğe Yeterlilik Kurulunun birlikte oluşturulması, dönüşümlü başkanlık ve/veya sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişime ilişkin etkinlikler başta olmak üzere üyelik ölçütleri yönünden daha kapsamlı ve nitelikli çalışmaları olduğu tespit edilen Derneğin ağırlıklı temsiliyeti gibi ölçütler üzerinden taraflar uzlaşmaya davet edilir. Takip eden bir ay içinde uzlaşma sağlanamaz ise TTB-UYEK tarafından TTB-UDEK Genel Kurul kararı doğrultusunda uzlaşmayı kabul eden tarafın yeterlik kurulu tanınır.

TTB-UDEK'te birden fazla derneğin temsil edildiği bir uzmanlık alanında, o uzmanlık alanındaki üye  derneklerden birinin başvurusuyla, aynı alandaki dernekler arasında ortaya çıkan temsil sorunu ve diğer anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'ndan 3 üyenin, ATUB TTB temsilcisi olan 1 üyenin ve ilgili uzmanlık alanından TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcilerin katılımıyla "Harmonizasyon Kurulu" kurulur.

TTB-UDEK'te farklı uzmanlık alanlarını temsil eden uzmanlık dernekleri arasında ortaya çıkan ve TTB-UDEK Yürütme Kuruluna resmi yazıyla iletilen anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, her anlaşmazlık konusu için, taraf olan uzmanlık derneklerinden temsilcilerin ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" oluşturulur. 

Madde 9- TTB-UDEK, aşağıdaki amaçlarla çalışır:

a. Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak,

b. Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslararası alanda savunmak,

c. Uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve toplum sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünü yapmak,

d. Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulların saptanarak özgün Türkiye modelini işlerliğe kavuşturmak,

e. Türk Tabipleri Birliği'nin Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)'ne üyeliğinden doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,

f. Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman hekimlik alanında işbirliği yapmak ve ilişkiler kurmak,

g. Yeterlik Kurullarının çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak.

h. TTB-UDEK, yukarıdaki  amaçlarını gerçekleştirmek için;

Toplum Sağlığını Geliştirme, Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Bilimsel Araştırma, Etik, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim, İnsangücü Planlaması, İlaç ve Teknoloji, e-Sağlık, medya ile iletişim, asistan ve genç uzman hekimler çalışma grubu ve gereksinim duyulan benzeri  alanlarda çalışma grupları kurar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

Madde 10- TTB-UDEK Genel Kurul temsilcileri, sonu tek rakamla biten yılların Ağustos ayında TTB-UDEK Başkanlığına bildirilir. Temsilcilerin o dalda en az 5 yıllık uzman olması ve fiilen çalışıyor olması koşulu aranır. Temsilcilerin görev süresi iki yıldır. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

Madde 11- TTB-UDEK temsilcileri; görevlerinin sona ermesi, istifa, ölüm vb. gibi nedenler dışında;

a. TTB temsilcileri için Merkez Konseyi'nin, Tabip Odaları temsilcileri için ilgili Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun kararıyla,

b. Dernek temsilcileri için dernek Yönetim Kurulu veya genel kurullarının alacağı kararla, görevlerinden alınabilir.

Bir yılda yapılan toplantıların tamamına katılmayanların üyelik durumları tartışılmak üzere derneklere bildirilir.

Madde 12- TTB-UDEK Genel Kurulu, TTB Merkez Konseyi(MK) ve TTB-UDEK Başkanlarının ortak çağrısı üzerine yılda en az 1 kez toplanır. Kurul, TTB MK ve TTB-UDEK Başkanlarının çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

Toplantı tarihi ve gündemi sekreter tarafından tüm üyelere en az iki hafta öncesinden bildirilir.

Asıl üyeler, toplantıya katılamayacakları durumlarda, TTB-UDEK sekreterine yazılı olarak başvurarak yerlerine yedek üyelerin katılmasını ve oy kullanmasını sağlayabilirler.

Asıl üyeler dışında tartışılan konular ile ilgili gözlemciler ve uzmanlar toplantıya çağrılabilir, ancak oy kullanamazlar.

TTB-UDEK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmandan oluşan 3 kişilik bir divan oluşturulur. Karar almak için katılanların oy çokluğu yeterlidir. Sonu tek rakamla biten yıllardaki sonbahar Genel Kurulu'nda, Genel Kurul asıl üyeleri arasından 9 kişilik Yürütme Kurulu, ATUB 1 asıl ve 1 yedek temsilcisi ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün gerektirdiği temsilciler gizli oylama ile seçilir. Yürütme Kurulu Genel Sekreteri TTB temsilcileri arasından seçilir. Diğer adayların oylamada aldıkları oy sırasına göre ilk 8 aday asıl, sonraki 9 aday yedek üye olarak TTB Merkez Konseyi Başkanlığına bildirilir. TTB-UDEK Yürütme Kurulu ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye'yi kendi arasından gizli oyla seçer. Seçilenlerin görev süresi 2 yıldır. "Mazeret bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya göre yedek üye göreve çağrılır."  Yürütme Kurulu üyeliği üst üste üç dönemden, Yürütme Kurulu Başkanlığı üst üste iki dönemden fazla yapılamaz.

Uzmanlık Derneklerinin ödeyecekleri yıllık katkı payı dernekler tarafından TTB'ye bildirilen uzman üye sayısına göre her yılın ilk Genel Kurulu'nda belirlenir. Katkı ödeyemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına rağmen borçlarını ödemedikleri takdirde üyelikleri iki yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içinde durum düzelmediği takdirde üyelikleri düşürülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Tanımları

Madde 13- Yürütme Kurulu'nun görevleri:

a.       Uzmanlık eğitimi ve uzmanlık uygulaması konusunda TTB, ATUB, Sağlık Bakanlığı, YÖK ile ilişkileri yürütmek,

b.       TTB Merkez Konseyi'ne her yıl çalışma raporu vermek,

c.       Uzmanlık eğitimi ve diğer etkinlikleri değerlendirmek, Genel Kurul üyelerini ve dernekleri bilgilendirmek.

d.       TTB-UDEK Genel Kurul kararlarını uygulamak ve bu amaçla üyeler arasında eşgüdüm sağlamak.

Madde 14- Başkanının Görevleri;

a. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili gündemi sekreterya ile birlikte oluşturmak.

b. TTB-UDEK toplantılarına başkanlık etmek,

c. TTB-UDEK'i ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

d. TTB-UDEK'in işleyişi ve yazışmalar ile ilgili genel sekreterden bilgi almaktır.

Madde 15- Başkan Yardımcısının görevi; Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanın görevlerini yüklenmektir.

Madde 16- Genel Sekreterin Görevleri:

a. Üyelerden ve başkandan gelen gündem önerilerini TTB MK ve TTB-UDEK başkanlarına iletmek ve toplantı gündemini hazırlamak,

b. Arşiv tutmak,

c. Dernekler, alan temsilcileri ve diğer kuruluşlar ile olan yazışmaları başkanın bilgisi içinde yürütmek,

d. TTB-UDEK'in günlük işlerini yürütecek sekreteryayı yönetmek,

e. Uzmanlık dallarındaki derneklerin temsilcileri aracılığı ile ATUB ile ilişkilerini sağlamak, geliştirmelerini teşvik etmek, denetlemek ve ilgili ATUB yazılı materyalinin dağıtımını sağlamak,

f. Bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere toplantı tutanak özetlerinin, sonuç bildirgelerinin yazılmasını sağlamaktır.

Madde 17- Muhasip üyenin görevleri;

a. Yıllık bütçeyi hazırlayarak, alanlarındaki derneklerden toplanacak katkı payını saptamak ve toplanmasını sağlamak,

b. Toplanan para ile giderlerin karşılanmasını ve ATUB aidatlarının yatırılmasını sağlamak,

c. Yıllık gelir-gider tablosu ve bilançoyu hazırlayarak Genel Kurul'a rapor sunmaktır.

Madde 18- Uzmanlık Dernek temsilcilerinin görevleri ;

a. TTB-UDEK toplantılarına katılarak, dallarında TTB-UDEK ile ilişkide olan tüm dernekleri temsil etmek,

b. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını dallarındaki TTB-UDEK ile ilişki kuran tüm uzmanlık dernekleri yöneticilerine bildirmek,

c. Alanları ile ilgili TTB-UDEK ve ATUB belgelerinin bir kopyalarını dallarında TTB-UDEK ile ilişkideki tüm derneklere göndermek,

d.Temsil ettikleri uzmanlık dalının yıllık aidat yükümlülüğünün yerine getirilmesini kendi derneği nezdinde sağlamak.

Madde 19- ATUB temsilcilerinin görevleri;

a. TTB-UDEK'i ATUB toplantılarında temsil etmek,

b. ATUB ile ilgili gelişmeler konusunda Yürütme Kurulu ve Genel Kurul'u sürekli bilgilendirmektir.

 

Madde 20- Harmonizasyon Kurulu Yönergesi ve Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi bu Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Merkez Konseyi tarafından çıkartılır.

Madde 21-Türk Tabipleri Birliği'nin 50. Büyük Kongresinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunan Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun Kuruluşu Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1: Bu Yönetmeliğin 9. maddesinde sözü edilen 5 yıllık uzman olma koşulu, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alalı 5 yıl olmamış yeni dallarla ilgili dernek temsilcilerinde aranmaz.

Yürürlük

Madde 22- Bu Yönetmelik, Türk Tabipleri Birliği resmi yayın organlarından birinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yürütür.