11 Kasım 2010  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/987

Ekli "Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 15537 sayılı yazısı üzerine, 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(Cumhurbaşkanı- Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin isimleri)

DEVLETE AİT ÜNİVERSİTELERE BAĞLI SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMLERİNİN DÖNER SERMAYE

BÜTÇELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA

İLİŞKİN KARAR

Yardım yapılması

MADDE 1 - (1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi gereğince yardım kriteri olarak belirlenen Borç/Gelir oranı % 20'nin üzerinde olanlardan Protokol Taslağını imzalayan Devlete ait üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine Ek-1 sayılı listede gösterilen tutarlarda yardım yapılır.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ek-1

YARDIM TUTARLARI

SIRA

KURUMLAR

TUTAR (TL)

1

Hacettepe Üniversitesi

144.095.000

2

Uludağ Üniversitesi

56.613.000

3

Ankara Üniversitesi

24.416.000

4

Mersin Üniversitesi

18.990.000

6

Trakya Üniversitesi

16.501.000

5

Dicle Üniversitesi

15.444.000

7

Süleyman Demirel Üniversitesi

12.863.000

8

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

12.667.000

9

Fırat Üniversitesi

11.778.000

10

Marmara Üniversitesi

11.285.000

11

Akdeniz Üniversitesi

9.531.000

12

Gaziantep Üniversitesi

9.014.000

13

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

7.289.000

14

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

6.457.000

15

İnönü Üniversitesi

5.646.000

18

Kırıkkale Üniversitesi

4.397.000

17

Afyon Kocatepe Üniversitesi

3.077.000

18

Selçuk Üniversitesi

3.024.000

19

Çanakkale 16 Mart Üniversitesi

2.823.000

20

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2.458.000

21

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2.338.000

22

Dumlupınar Üniversitesi

19.000

TOPLAM

380.723.000