T.C.

D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE

Esas  No   : 2010/6009

                Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen :

                Davalılar               : 1- Sağlık Bakanlığı  - ANKARA

                                                 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - ANKARA

                İstemin Özeti       : Memur emeklisi olan davacının, bakmakla yükümlü olduğu eşinin koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin ödenmemesine ilişkin 12.4.2010 tarihli işlemin dayanağı olan 25.3.2010 tarih ve 27532 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin ''Tıbbi Malzeme Temin Esasları'' başlıklı 7.1. maddesinin 18. fıkrasında yer alan ''...İlaçlı Stent bedelleri Kurumca ödenmez.'' kuralının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

                Danıştay Tetkik Hakimi       :

                Düşüncesi                             :Yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarelerin savunmasının alınmasına kadar kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

                Danıştay Savcısı                   :

                Düşüncesi                           : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanabilmesi için, davalı idarenin savunmasının alınması gerekeceği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

                Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-c maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yanında Sağlık Bakanlığının da davalı konumuna alınmasına karar verildikten sonra yürütmenin durdurulması istemi incelendi, gereği görüşüldü;

                Dairemizin E:2009/10113 esas sayısına kayıtlı açılan bir başka davada; düzenleyici işlemler hariç, 15.1.2010 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren kamu personeli ve emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerle Kurum arasında sağlık hizmetinden kaynaklanan uyuşmazlıkların adli yargı yerinde görüleceği belirtilerek, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin koroner arter hastalığının ilaçlı stent kullanılmak suretiyle tedavi edilmesi yolunda sunulan sağlık hizmetinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ''Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri'' başlıklı 64. maddesi uyarınca tıbben sağlık hizmeti olmadığı yönünde Sağlık Bakanlığınca yapılmış bir tespitin bulunmadığı, hastanın muayenesini ve tetkiklerini yapmak suretiyle hastalığı teşhis eden doktor tarafından, hastalığın tedavisinde kullanılması uygun görülen ve kullanılması hastanın tercihine bırakılmayan (aksi yöndeki uygulama tıbbi gerekliliklere ve etik kurallarına aykırıdır.) ve hasta tarafından bedeli mukabilinde piyasadan temin edilen tıbbi malzemenin (stentin) bedelinin ödenmeyerek hastanın sağlık hizmetine erişim hakkının engellenmesi veya ağır bir maddi yük altında bırakılmasının sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmadığı, tedavi giderlerinin tamamının (stent bedelinin) hasta ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ilaçlı stent bedelinin ödenmemesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 20.5.2010 tarihinde karar verilmiştir.

                Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile davalı idarelerin savunmaları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar, 25.3.2010 tarih ve 27532 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin ''Tıbbi Malzeme Temin Esasları'' başlıklı 7.1. maddesinin 18. fıkrasında yer alan ''...İlaçlı Stent bedelleri Kurumca ödenmez.'' kuralının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 16.6.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.