T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

Esas No   : 2009/16602

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Tabipleri Birliği

Vekili__________________ : Av. Mustafa Güler                                                            

Strazburg Cad. 28/28   Sıhhiye/ANKARA

Davalılar_______________ : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ ANKARA

Davanın Özeti__________ :  Davalı   Bakanlık tarafından  23.12.2009  tarihinde  ilan

edilen 11 özel hukuk tüzel kişisine işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesi verilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 15.8.2009 tarih, 27320 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan "... veya özel hukuk tüzel kişileri" ibaresinin iptali ve yürütülmelerinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi   : Nihan Didem Çakmak

Düşüncesi______________ :   Yürütmenin   durdurulması    isteminin   davalı   idarenin

savunması ve ara kararı cevabı alındıktan sonra incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı________ : Hüseyin Ünal Kara

Düşüncesi______________ : 2577 sayılı  İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci

maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanabilmesi için, davalı idarenin savunmasının alınması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, gereği görüşüldü:

Uyuşmazlığın çözümünde gerekli görüldüğünden;

Davalı idareden;

1-Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 4857 sayılı İş Kanununun 81. maddesi ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin (r) bendi, 12. maddesinin (k) ve (I) bentleri ile Dairemizin 28.2.2006 tarih ve E:2004/1253, K:2006/1658 sayılı kararının birlikte incelenmesinden;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirleme yetkisi bulunduğu; bu kapsamda, 1219 sayılı Yasa uyarınca pratisyen hekim olduktan sonra işyeri hekimi unvanını kazanan, başka bir anlatımla, işyeri hekimliği alanında yan dal uzmanlığını başarıyla tamamlayan hekimlere yönelik olarak seminer ve eğitim programı düzenlemeye yetkili olduğu; İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesinde ise, pratisyen hekimlere, işyeri hekimi unvanını kazanabilmeleri için verilecek eğitimin hangi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebileceğine dair düzenlemelere yer verildiği anlaşıldığından; Yönetmeliğin dava konusu maddesinin yasal dayanağının sorulmasına,


2-4857 sayılı İş Kanununun 81. maddesinde, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını düzenleyecek Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinin görüşlerinin alınmasından sonra çıkarılması öngörüldüğünden, dava konusu Yönetmelik çıkarılırken, adı geçen Bakanlık ve kuruluşların görüşlerinin alınıp alınmadığının sorulmasına, alınmışsa görüşlerinin birer örneğinin istenilmesine,

Sağlık Bakanlığı'ndan;

1-Mülga Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde, işyeri hekimliğinin yanı sıra, iş ve meslek hastalıkları da yan dal olarak düzenlenmekte iken; 18.7.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğiyle, işyeri hekimliğinin ayrı bir yan dal olarak düzenlenmesinden vazgeçilip, yalnızca iş ve meslek hastalıklarının yan dal olarak düzenlendiği anlaşıldığından;

İşyeri hekimliği ile iş ve meslek hastalıkları yan dal eğitiminin bilimsel açıdan aynı nitelikte olup olmadığının; diğer bir ifadeyle, her iki yan dalı başarıyla tamamlayan hekimler arasında yapmaya yetkili oldukları iş ve işlemler bakımından fark olup olmadığının sorulmasına,

2-Dava konusu Yönetmelikte işyeri hekimlerine tanınan görev ve yetkiler de dikkate alındığında, işyeri hekimliğinin, iş ve meslek hastalıkları uzmanı tarafından icra edilmesi gereken bir meslek olarak değerlendirilip değerlendirilmediğinin; başka bir anlatımla, işyeri hekimliğinin gerçekte uzmanlığı gerektiren, pratisyen hekimlerce yapılamayacak bir meslek olup olmadığının sorulmasına,

Ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için davalı idare ile Sağlık Bakanlığı'na 30 gün süre verilmesine,

Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar, 23.12.2009 tarihinde ilan edilen 11 özel hukuk tüzel kişisine işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesi verilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 15.8.2009 tarih, 27320 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan "... veya özel hukuk tüzel kişileri" ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA 15.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                Üye                               Üye                              Üye                     Üye

Mehmet                Nüket                             Emin Celalettin                 Kemal                Ziya

ÜNLÜÇAY            YOKLAMACIOĞLU          ÖZKAN                        BİLECEN            ÖZCAN