T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/ 39445                                                          27 Eylül 2011
Konu : Girişimsel İşlemler Yönergesi

04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine
istinaden hazırlanan ve 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile girişimsel işlemlerin Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca hazırlanan “Girişimsel İşlemler Yönergesi” 05/05/2009
tarihli ve 2729 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca hazırlanan “Girişimsel İşlemler Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönerge Taslağı” Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün
23/08/2011 tarihli ve 11024 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, anılan Yönerge 01/10/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 26/09/2011 tarihli ve 39332 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönerge ve eki “Girişimsel İşlemler Listesi”nin sayfa sayısının fazla olması
sebebiyle ekte gönderilmemekte olup, bu belgelere www.performans.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

“Girişimsel İşlemler Listesi”nin www.performans.saglik.gov.tr adresinden temin edilerek
anılan listede yer alan puanlar doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hasan GÜLER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
-81 İl Valiliği - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü