9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15359

             Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülecek olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 30 Haziran 2009 tarihinde imzalanan 56.100.000 Avro tutarındaki krediye dair ilişik Anlaşma ve eki mektupların, imza tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 22/7/2009 tarihli ve 31122 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. V. GÖNÜL

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

                 

        M.M. EKER                            Ö. DİNÇER                             F. N. ÖZAK                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                        

                                                E. GÜNAY                                                   V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                Çevre ve Orman Bakanı

 

KREDİ NUMARASI 7717-TU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

VE

ULUSLAR ARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI

Arasındaki

30 Haziran 2009 tarihli

Kredi Anlaşması

(Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi)

KREDİ ANLAŞMASI

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ ("Borçlu") ile ULUSLAR ARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ("Banka") arasındaki 30 Haziran 2009 tarihli Anlaşma'dır. Borçlu ve Banka aşağıdaki koşullarda anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I - GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR

             1.01. Genel Şartlar (bu Anlaşma'nın Ekinde tanımlandığı şekliyle) bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

             1.02. Metinde aksi belirtilmedikçe, Anlaşma'da kullanılan büyük harflerle yazılı terimler, Genel Şartlar kısmında kendilerine atfedilen anlamları taşımaktadır.

MADDE II - KREDİ

             2.01. Banka, işbu Anlaşma'nın Çizelge l'inde tanımlanan projenin ("Proje") finansmanında yardımcı olmak üzere, işbu Anlaşma'da belirtilen veya atıfta bulunulan koşul ve şartlar altında Borçluya elli altı milyon yüz bin Avro (56.100.000 Avro) tutarında bir kredi ("Kredi") vermeyi kabul eder; bu tutar, işbu Anlaşma Kısım 2.07 hükümlerine uygun olarak muhtelif zamanlarda Para Birimi Dönüştürmesi yoluyla başka bir para birimine dönüştürülebilir.

             2.02. Borçlu, işbu Anlaşma'nın Çizelge 2 Bölüm IV'üne uygun olarak Kredi tutarından çekişler yapabilir.

             2.03. Borçlu tarafından ödenecek olan Ön Komisyon Ücreti, Kredi tutarının yüzde birinin çeyreğine (%0,25) eşit olacaktır. Borçlu, Ön Komisyon Ücretini Yürürlük Tarihinden sonra en geç altmış (60) gün içinde ödeyecektir.

             2.04. Borçlu tarafından her bir Faiz Dönemi için ödenmesi gereken faiz, Kredinin Para Birimine uygulanan LIBOR artı Değişken Marj'a eşit bir oranda olacaktır; ancak Kredi anapara tutarının tamamının veya bir kısmının Dönüştürülmesi halinde, Borçlunun söz konusu tutar için Dönüşüm Döneminde ödemesi gereken faiz, Genel Şartlar'ın IV'üncü Maddesinin ilgili hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Yukarıdaki hükümlere rağmen, Çekilmiş Kredi Bakiyesinin herhangi bir kısmının vadesinde ödenmemesi ve söz konusu ödememe durumunun otuz (30) gün boyunca devam etmesi halinde, Borçlu tarafından ödenecek faiz Genel Şartlar Bölüm 3.02(d)'de açıklandığı şekliyle hesaplanacaktır.

             2.05. Ödeme Tarihleri her yılın 15 Şubat ve 15 Ağustos günleri olacaktır.

             2.06. Kredinin anapara tutarı, işbu Anlaşma'nın Çizelge 3'ünde yer alan itfa tablosuna uygun olarak, geri ödenecektir.

             2.07. (a) Borçlu herhangi bir zamanda, ihtiyatlı borç yönetimini kolaylaştırmak amacıyla

             Kredinin şartlarında aşağıdaki Dönüştürmeleri talep edebilir: (i) Çekilmiş veya çekilmemiş olsun Kredi anaparasının tamamının veya bir kısmının, Para Biriminin herhangi bir Onaylanmış Para Birimine dönüştürülmesini; (ii) Çekilmiş ve geri ödenmemiş Kredi anapara tutarının tamamı veya bir kısmına uygulanan faiz oranı esasının Değişken Orandan Sabit Orana dönüştürülmesi veya tam tersi; (iii) Kredinin çekilmiş ve geri ödenmemiş anapara tutarının tamamına veya bir kısmına uygulanacak olan Değişken Oran üzerine, Faiz Oranı Tavanı veya Faiz Oranı Tabanı konulmak suretiyle sınırların belirlenmesi.

             (b) İşbu Bölümün (a) paragrafı kapsamında talep edilen ve Banka tarafından kabul edilen herhangi bir dönüştürme, Genel Şartlarda tanımlandığı üzere bir "Dönüştürme" olarak sayılacak ve Genel Şartlar Madde IV ve Dönüştürme Kılavuzu hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

MADDE III - PROJE

             3.01. Borçlu, Proje ve Program'ın amaçlarına uymayı taahhüt ettiğini beyan eder. Borçlu, bu amaçla Projenin A ve B Bölümlerini SB aracılığıyla gerçekleştirecektir ve Projenin C Bölümü'nün Proje Uygulayıcı Kurum tarafından Genel Şartlar Madde V ve Proje Anlaşması hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

             3.02. İşbu Anlaşma Bölüm 3.01 hükümleriyle sınırlı kalmaksızın ve Borçlu ile Banka arasında aksine karar verilmedikçe, Borçlu Proje'nin işbu Anlaşma'nın Çizelge 2 hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır.

MADDE IV - BANKANIN BAŞVURABİLECEĞİ ÇÖZÜMLER

             4.01. Kredi Kullanımının Askıya Alınmasına İlişkin Ek Durum; 20 Mayıs 2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda Proje Uygulayıcı Kurum'un Proje Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirme yetisinde ciddi ve olumsuz etkilerin meydana gelmesine sebebiyet verecek şekilde değişiklik yapılması, (Kanunun) askıya alınması, kaldırılması, feshi veya iptal edilmesi durumlarını kapsar.

             4.02. Hızlandırma Olayına İlişkin Ek Durum; işbu Anlaşma'nın Bölüm 4.01'inde belirtilen olayın vuku bulduğu ve söz konusu olayın, Banka tarafından olayın meydana geldiğini bildirir beyanın Borçluya sunulduğu tarihten itibaren altmış (60) gün boyunca sürdüğü durumları kapsar.

MADDE V - YÜRÜRLÜĞE GİRME; SONA ERME

             5.01. İlave Yürürlük Koşulu, Borçlu ve Proje Uygulayıcı Kurum arasındaki İkraz Anlaşması'nın imzalanmasını kapsar.

             5.02. İlave Yasal Konu, İkraz Anlaşmasının Borçlu ve Proje Uygulayıcı Kurum tarafından gerekli şekilde yürürlüğe konulmasını ve tüm koşulları ile birlikte Borçlu ve Proje Uygulayıcı Kurum için yasal olarak bağlayıcı olmasını kapsar.

             5.03. Nihai Yürürlüğe Giriş Tarihi, işbu Anlaşma'nın tarihinden yüz yirmi (120) gün sonrasıdır.

MADDE VI - TEMSİLCİ; ADRESLER

             6.01. Borçlunun temsilcisi, Hazine Müsteşarı'dır.

             6.02. Borçlunun adresi:

             Başbakanlık

             Hazine Müsteşarlığı

             İnönü Bulvarı

             Emek - Ankara

             Türkiye

                                                                                                             Faks:

                                                                                                             (312)212-8550

             6.03. Banka'nın adresi:

             Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

             1818 H Street, N.W.

             Washington, D.C. 20433

             ABD

             Telgraf adresi:                          Teleks:                                   Faks:

             INTBAFRAD                         248423(MCI) ya da              1-202-477-6391

             Washington, D.C.                    64145(MCI)

 

             Yukarıda belirtilen gün ve tarihte Ankara, Türkiye'de ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR.

                                                               TÜRKİYE CUMHURİYETİ

                                                               Adına

                                                                                                              Yetkili temsilcisi

                                  ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI

                                                               Adına

                                                                                                              Yetkili temsilcisi

ÇİZELGE 1

Proje Tanımı

             Projenin amaçları şunlardır: (i) hizmet sunumu ödemeleri ve sağlık sistemlerinin performansına ilişkin reformların oluşturulması ve uygulanması konusunda SGK ve SB'nin etkinliğinin artırılması; ve (ii) bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH)'ın önlenmesi ve kontrolüne yönelik çıktı-bazlı finansmanın pilot çalışmasının yapılması.

             Proje, Program'ın ikinci fazını oluşturmaktadır ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

             Bölüm A:     SB'nin Stratejik Planı'na Destek Verilmesi

             1. Aile hekimliği programının genişletilerek Borçlu'nun 81 iline yayılması konusunda SB'ye ekipman, teknik destek, teknik hizmetler ve eğitim sağlanması ve bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü için koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması için SB'ye destek verilmesi.

             2. Hastane reformunun uygulanmasını desteklemek üzere teknik destek ve eğitim sağlanması.

             3. SB'nin Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi'nde kapasite oluşturulması ve bu dairenin performans-bazlı ödeme sistemlerinin uygulanması ve sağlık sunucularının hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin rolünün artırılması için SB'ye teknik destek ve eğitim sağlanması.

             4. Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ulusal Kanser Enstitüsü ve iç denetim yapısının kurulması, SB'nin izleme ve değerlendirme fonksiyonlarının kurumsallaştırılması; performans bazlı bütçeleme alanında stratejik finansman yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin stratejik yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi; ve bu alanda hizmet-içi eğitim programlarında standardizasyon, süreklilik ve koordinasyon sağlanması dahil, SB'nin yeniden yapılandırılmasına destek olmak üzere ekipman, teknik destek, teknik hizmetler ve eğitim sağlanması.

             5. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması; ilaç, aşı ve biyolojik ürünlerin kalitesinin artırılması; "iyi klinik uygulamaları" ve "iyi üretim uygulamaları"nın uygulanması için kurumsal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile piyasa gözetimi ve denetimini uygulamak için kapasitenin artırılmasını amaçlayan Ulusal İlaç Politikasının uygulanması için SB'ye teknik destek ve eğitim sağlanması.

             6. SB Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi'nin genişletilmesini desteklemek için mal, teknik destek ve eğitim sağlanması.

             7. Sektörler arası işbirliğini güçlendirmek ve sağlık politikalarını uluslararası standartlara özellikle Avrupa Birliği ilke ve standartlarına uyumlu hale getirmek için SB'ye ekipman, teknik destek, teknik hizmet ve eğitim sağlanması.

             8. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın Borçlunun ülke sınırları içerisinde yer alan tüm önemli sağlık fonksiyonlarından sorumlu ulusal kamu sağlık kurumuna dönüştürülmesi için bu kuruma mal, teknik destek ve eğitim sağlanması.

             Bölüm B:    Koruyucu Sağlık Hizmetleri için Çıktı-Bazlı Finansmanın Pilot Çalışmasının Yapılması

             1. BOH'ın önlenmesi ve kontrolüne ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için uygun Aile Hekimliği Uygulamalarına Kişi Başı Ödeme sağlanması.

             2. Bölüm B(2) kapsamındaki faaliyetlerin başarılı şekilde yürütülmesi için illerdeki (Toplum Sağlığı Merkezleri) ve merkezdeki (SB) ilgili kurumların kapasitesinin oluşturulması için mal, teknik destek, teknik hizmet ve eğitim sağlanması.

             Bölüm C:     SGK'nın Kapasitesinin Geliştirilmesi

             1. Genel sağlık sigortasının uygulanması için SGK'nın kapasitesinin artırılması amacıyla şu alanlarda SGK'ya teknik destek ve eğitim sağlanması: (a) genel sağlık sigortası düzenlemelerinin, sağlık sunucusu sözleşme yönetiminin, fatura kontrolünün, teminat paketinin, izleme ve değerlendirmenin uygulama ve tanıtımı; (b) harcama takibi ve raporlanması ile ilgili harcama veritabanlarının güçlendirilmesi, SGK Geri Ödeme Komisyonu'nun, mevcut kanıta-dayalı kriterlere dayalı geri ödeme kararı alma kapasitesinin iyileştirilmesi dahil SGK'nın harcama yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi.

             2. Etkili proje yönetimi için SGK'nın Proje Uygulama Birimi'ne destek sağlanması.

ÇİZELGE 2

Proje Uygulaması

             Bölüm I.      Uygulama Düzenlemeleri

             Kurumsal Düzenlemeler - İkraz Anlaşması

             1. Projenin C Bölümü'nün Proje Uygulayıcı Kurum tarafından yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla Borçlu, Bankaca kabul görecek şekilde, Proje Uygulayıcı Kurum ve Borçlu arasında bir ikraz anlaşması ("İkraz Anlaşması") yaparak Kredinin bir bölümünü Proje Uygulayıcı Kurum'un kullanımına açacaktır.

             2. Borçlu; "İkraz Anlaşması"nda belirtilen haklarını, Banka ve Borçlu'nun menfaatlerini koruyacak ve Kredi amaçlarının başarıyla yerine getirilmesini sağlayacak şekilde kullanacak ve Banka'yla kararlaştırıldığı şekilde İkraz Anlaşmasının devamlılığını sağlayacaktır.

             3. Borçlu, Proje'nin tüm IBRD kredileri ile IDA kredi ve hibeleri için geçerli olan Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır.

             B. Projenin B.1 Bölümü'ne Yönelik Uygulama Düzenlemeleri

             Projenin B.l Bölümünü gerçekleştirmek amacıyla:

             1. Borçlu, SB aracılığıyla, Proje'nin B.l Bölümü'nü Uygulama Kılavuzuna uygun olarak yürütecektir ve Borçlu, söz konusu Uygulama Kılavuzunu Bankaca kabul gören form ve içerikte yürürlükte tutacak ve Banka'nın ön onayını almadan Uygulama Kılavuzunu devretmeyecek, değiştirmeyecek, iptal veya feragat etmeyecektir.

             2. Borçlu; SB aracılığıyla, ilgili Valiliğin, Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamalarının uygun üyeleri ile Banka tarafından kabul görecek sözleşme düzenlemeleri (BBS Hizmetleri Sunucu Anlaşmaları) yapmasını sağlayacaktır. Bu anlaşmalar, diğerlerinin yanı sıra, şu hususları kapsayacaktır: (a) Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamalarınca sağlanacak BBS hizmetlerinin bir listesi; (b) Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamaları tarafından sağlanacak BBS hizmetlerinin fiyatları; (c) Kişi Başı Ödemelere yönelik ödeme mekanizması; (d) izleme ve raporlama gereklilikleri; ve (e) Kişi Başı Ödemelerin yapılmasına esas olan hedef ve amaçlar grubu.

             3. Borçlu, seçilen SB İl Sağlık Müdürlüklerinin (a) Proje amaçlarının başarıyla yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, BBS Hizmetleri Sunucu Anlaşması kapsamında haklarını kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi; (b) Proje amaçlarının başarıyla yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, her bir Katılımcı Aile Hekimliği Uygulaması ve uygun üyelerinin haklarını kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlaması; (c) Banka'nın aksini kabul ettiği haller dışında, BBS Hizmetleri Sunucu Anlaşması veya bu Anlaşmaya ait herhangi bir hükmü devretmemesi, değiştirmemesi, iptal ve feragat etmemesini sağlayacaktır.

             4. Borçlu, SB İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla, Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamasının uygun üyelerinin Kişi Başı Ödemelerini aşağıdaki şekilde yapacaktır:

             (a) Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamasının uygun üyeleri, bir önceki ay içerisinde gerçekleştirdiği BBS Hizmetlerine ilişkin raporu Uygulama Kılavuzunda belirtilen formatta hazırlayarak aylık olarak Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) aracılığıyla gönderecektir;

             (b) Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamasının uygun üyeleri tarafından yukarıdaki (a) paragrafı uyarınca sunulan raporun, ilgili SB İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğruluğu tasdik edilecek; daha sonra söz konusu İl Sağlık Müdürlüğü ilgili Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamaları için hesaplanan Kişi Başı Ödeme bildirimi ve onayını içeren aylık raporları SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletecektir;

             (c) Kişi Başı Ödemelerin SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanmasının ardından, ilgili SB İl Müdürlükleri, Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamalarının uygun üyelerine Kişi Başı Ödemeleri aylık olarak yapacaktır;

             (d) Kişi Başı Ödemeleri için SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden gönderilen, Uygulama Kılavuzu'nda belirtilen dokümanlar ile desteklenmiş, ödeme emrinin SB tarafından alınmasını takiben SB tarafından Özel Hesaptan yapılacak kullanımlar, Kişi Başı Ödemeler için ilgili SB İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kendi adlarına açılacak olan İl Sağlık Müdürlüğü banka hesaplarına, yapılacaktır.

             5. Yukarıdaki 4. paragrafta belirtilen doğrulama ve onaylama usullerine ilişkin olarak Borçlu, SB aracılığıyla: (a) Projenin B.l Bölümü kapsamında yer alan faaliyetlerin devamlı operasyonel incelemesinin yürütülmesinden sorumlu, Banka tarafından kabul gören iş tanımına ve niteliğe sahip bir denetim ekibinin (denetim grubu) Proje uygulaması sırasında kurulmasını ve muhafazasını sağlayacak; ve (b) söz konusu denetçilerin üç aylık raporlarını Bankaya sunacaktır.

             6. Borçlu; SB aracılığıyla, Projenin B.l Bölümü kapsamında yer alan faaliyetleri, Banka ile istişare içerisinde seçilen iki (2) ilde pilot bazda yürütecektir. Projenin Yürürlüğe Giriş Tarihi'nden sonra en geç 24 ay içerisinde Borçlu ve Banka, Projenin B.l Bölümü kapsamındaki pilot faaliyetlere yönelik ortak bir değerlendirme yapacak ve bu değerlendirmenin sonuçlarına dayalı olarak sonraki uygun faaliyetleri belirleyecektir.

             Bölüm II.      Proje İzleme, Raporlama ve Değerlendirme

             A. Yıllık Uygulama Planları ve Proje Raporları

             1. Proje uygulaması sırasında her yıl 30 Temmuz tarihini veya Banka'nın kabul ettiği daha geç bir tarihi geçmeyecek şekilde; Borçlu, SB aracılığıyla, Banka ve Borçlunun üzerinde anlaştığı formata uygun olarak hazırlanan ve tasarlanan faaliyetlerle bunların ilgili yıl için Krediden finanse edilecek maliyetini içeren bir sonraki takvim yılına ait Yıllık Uygulama Planı taslağı ile Satınalma Planını, inceleme ve onay için Bankaya sunacaktır.

             2. Borçlu, SB aracılığıyla, Genel Şartlar Bölüm 5.08 hükümleri uyarınca ve Banka ile mutabık kalınan göstergelere dayanarak Projenin ilerleyişini izleyecek ve değerlendirecek ve Proje Raporları hazırlayacaktır. Her Proje Raporu bir yarı takvim yılı dönemini kapsayacak ve söz konusu rapor ile kapsanan dönem sonunu izleyen bir ay içerisinde Bankaya sunulacaktır.

             3. Genel Şartlar Bölüm 5.08 (c) amaçlarına yönelik olarak, Projenin yürütülmesine ilişkin rapor ile söz konusu Bölüm uyarınca talep edilen ilgili plan, Banka'ya Kapanış Tarihi'nden itibaren en geç 6 ay içinde sunulacaktır.

             B. Finansal Yönetim, Mali Raporlar ve Denetimler

             1. Borçlu, Genel Şartlar Bölüm 5.09'da yer alan hükümler doğrultusunda bir finansal yönetim sistemi temin edecek veya teminini sağlayacaktır.

             2. Bu Bölüm'ün A bölümü hükümleri ile sınırlı olmaksızın Borçlu, SB aracılığıyla, her bir çeyrek takvim döneminden sonra en geç kırk beş (45) gün içerisinde, söz konusu çeyrek takvim yılı dönemi kapsayacak şekilde Projeye yönelik denetlenmemiş ara mali raporları, Banka tarafından kabul görecek şekil ve içerikte hazırlayacak ve Banka'ya sunacaktır.

             3. Genel Şartlar Bölüm 5.09 (b) hükümleri uyarınca Borçlu, Mali Tabloları'nın denetlenmesini sağlayacaktır. Mali Tabloların her denetimi, Borçlu'nun bir mali yıllık dönemini kapsayacaktır. Bu dönemlerin her birine ait denetlenmiş Mali Tablolar, söz konusu dönem bitiminden sonra en geç altı ay içerisinde Banka'ya sunulacaktır.

             Bölüm III.     Satın Alma

             A. Genel

             1. Mallar ve Teknik Hizmetler. Proje için gereken ve Kredi kaynaklarından finanse edilecek olan tüm mallar ve teknik hizmetler, Satın Alma Kılavuzu Bölüm I'de belirtilen veya atıfta bulunulan şartlar uyarınca ve bu Bölüm hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir.

             2. Danışmanlık Hizmetleri. Proje için gereken ve Kredi kaynaklarından finanse edilecek olan tüm danışmanlık hizmetleri, Satın Alma Kılavuzu Bölüm I ve IV'de belirtilen veya atıfta bulunulan şartlar uyarınca ve bu Bölüm hükümleri çerçevesinde tedarik edilecektir.

             3. Tanımlar. Bu Bölümde belirli satın alma yöntemlerini veya belirli sözleşmelerin Banka tarafından gözden geçirilmesi yöntemlerini tanımlamak için kullanılan ve büyük harflerle yazılı aşağıdaki terimler, duruma göre Satın Alma Kılavuzunda veya Danışmanlık Kılavuzunda tanımlanan eşdeğer yöntemleri ifade eder.

             B. Mal ve Teknik Hizmet Alımlarına İlişkin Belli Satın Alma Yöntemleri

             1. Uluslararası Rekabete Açık İhale. Aşağıdaki 2. paragrafta aksi belirtilmedikçe, mallar ve teknik hizmetler, Uluslararası Rekabete Açık İhale yöntemi uyarınca yapılan sözleşmeler kapsamında tedarik edilecektir.

             2. Mal ve Teknik Hizmetlere İlişkin Diğer Satın Alma Yöntemleri. Aşağıdaki tablo, mallar ve teknik hizmetler için kullanılabilecek Uluslararası Rekabete Açık İhale yöntemi dışındaki tedarik yöntemlerini göstermektedir. Satın Alma Planı, bu yöntemlerin kullanılabileceği durumları belirtecektir.

 

Satın Alma Yöntemi

(a) Bu çizelge 2'nin Ek'inde yer alan ilave hükümlere tabi Ulusal Rekabete Açık İhale

(b) Alışveriş

(c) Doğrudan Satın Alma

 

             C. Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Belirli Satın Alma Yöntemleri

             1. Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim. Aşağıdaki 2. paragrafta aksi belirtilen haller dışında, Danışmanlık Hizmetleri, Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim uyarınca yapılan sözleşmeler kapsamında tedarik edilecektir.

             2. Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Diğer Satın Alma Yöntemleri. Aşağıdaki tablo, danışmanlık hizmetleri için Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim'in haricinde kullanılabilecek satın alma yöntemlerini göstermektedir. Satın Alma Planı, bu yöntemlerin kullanılabileceği durumları belirtecektir.

 

Satın Alma Yöntemi

(a) Niteliğe Dayalı Seçim

(b) En Düşük Maliyetin Seçilmesi

(c) Bireysel Danışmanlar

(d) Tek Kaynak Seçimi

 

             D. Eğitim

             Eğitime yönelik lojistik ve kurumsal hizmetler, Ulusal Rekabete Açık İhale ve Alışveriş usullerini kapsamında yapılan sözleşmeler ile tedarik edilecektir. Çalışma gezisi veya ulusal veya uluslar arası çalıştay ve eğitim programlarına katılım şeklindeki eğitim faaliyetleri, Banka ile kararlaştırılan usullere uygun olarak tedarik edilecektir.

             E. Satın Alma Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi

             Satın Alma Planı, Banka'nın Ön İncelemesine tabi olacak sözleşmeleri belirtecektir. Diğer tüm sözleşmeler Banka'nın Sonradan İncelemesine tabi olacaktır.

             Bölüm IV.      Krediden Çekişler

             A. Genel

             1. Borçlu, aşağıdaki paragraf 2'de yer alan tabloda belirtilen Uygun Harcamaları finanse etmek amacıyla Genel Şartlar'ın Madde II hükümleri, bu Bölüm, ve Banka'nın Borçluya bir bildirim ile duyuracağı ek düzenlemelere (zaman zaman Banka tarafından revize edilen ve bu tür düzenlemelere uygun olarak bu Anlaşma için uygulamaya konulan Mayıs 2006 tarihli "Projeler İçin Dünya Bankası Kullanım Kılavuzları" dahil) uygun olarak Kredi tutarlarını çekebilir.

             2. Aşağıdaki tablo, Kredi'den finanse edilebilecek Uygun Harcamaların kategorilerini ("Kategori"), her bir Kategori için tahsis edilen Kredi miktarını ve her bir kategoride finanse edilecek Uygun Harcamalar için harcama yüzdesini göstermektedir.

 

Kategori

Tahsis Edilen Kredi Tutarı

(Avro cinsinden)

Finanse edilecek

Harcamaların Yüzdesi

(1) A ve B.2 Bölümleri altındaki Mallar ve Teknik Hizmetler

8.810.000

%100

(2) Danışmanlık Hizmetleri

(a) A ve B.2 Bölümleri altında

(b) C Bölümü altında

 

23.430.000

2.410.000

%100

(3) Eğitim ve Çalıştaylar

(a) A ve B.2 Bölümleri altında

(b) C Bölümü altında

 

17.010.000

600.000

% 100

(4) B.1 Bölümü altındaki Kişi Başı Ödemeler

2.990.000

% 100

(5) İşletim Giderleri

(a) A ve B.2 Bölümü altında

(b) C Bölümü altında

 

770.000

80.000

 

% 100

% 100

TOPLAM TUTAR

56.100.000

 

 

             3. Bu Çizelge'nin amaçları için;

             (a) "eğitim" terimi; çalıştay, eğitim materyalleri, eğitim ücretleri, öğretim bedelleri ve ilgili seyahat harcamaları, konaklama ve bu tip eğitimlerde katılımcılara sağlanan günlük harcırahların finansmanına ait harcamalar anlamına gelir;

             (b) "işletim giderleri" terimi; Proje uygulamasıyla ilişkili saha gezilerine yönelik Proje Finansal Yönetim El Kitabı'nda belirlenen oranlardaki seyahat giderleri, konaklama ve günlük harcırahlar; araç kirası; sarf malzemeleri ve idari giderler; posta, reklam masrafları, çeviri masrafları, ticari banka ücretleri, iletişim giderleri, ofis ekipmanı ve bakım, yazılım ve donanım dahil olmak üzere, yıllık bazda Banka ile kararlaştırılacak, SB ve Proje Uygulayıcı Kuruma ait işletim harcamaları anlamına gelir.

             B. Çekiş Şartları; Çekiş Dönemi

             1. Bu Bölümün A Kısmı'ndaki hükümlerin yanı sıra:

             (a) Banka Ön Komisyon Ücretinin tamamını almadan Kredi hesabından herhangi bir çekiş yapılmayacaktır;

             (b) Bu Anlaşma tarihinden önce fakat 1 Temmuz 2009 veya sonrasından itibaren toplam miktarı 746,000 Avro'yu geçmeyen ödemeler hariç, bu Anlaşma tarihinden önce yapılan ödemeler için herhangi bir çekiş yapılmayacaktır;

             2. Kapanış tarihi, 31 Temmuz 2013'tür.

ÇİZELGE 2

EK

Ulusal Rekabete Dayalı İhalelere Tabi Olan Banka Finansmanlı Sözleşmeler

Kapsamındaki Satın Almalara Yönelik Zorunlu Hükümler

             Borçlu; mallar için, Banka'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Ulusal Rekabete Dayalı İhalelilerine yönelik doküman şablonlarını kullanacak ve Proje kapsamında Ulusal Rekabete Dayalı İhale usullerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki hükümleri uygulayacaktır.

             A. Uygunluk

             İhale, yerli teklif sahipleri ile sınırlandırılmayacaktır. Teklif vermek isteyen yabancı teklif sahiplerine herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.

             B. Usuller

             Teklif davetleri, tekliflerin hazırlanması ve sunulması için en az otuz (30) gün süre tanıyacak şekilde Resmî Gazete ile yüksek tirajlı en az bir ulusal gazetede veya ücretsiz erişim sağlanan bir elektronik portalda ilan edilecektir.

             C. Teklif Sahiplerinin Niteliklerinin Değerlendirilmesi

             Ön yeterliliğin uygulanmadığı mal ve iş alımlarında, sözleşmenin uhdesinde kalması önerilen teklif sahibinin nitelikleri, ihale dokümanlarında açık bir şekilde belirtilecek ve liyakat değerlendirme sistemi yerine "geçme/kalma" yöntemiyle belirlenecek minimum tecrübe, teknik ve mali gereklilikler uygulanarak, sonradan-yeterlilik ile değerlendirilecektir.

             D. Kamu Teşebbüslerinin Katılımı

             Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu teşebbüsleri, ancak yasal ve mali olarak özerk olduklarını, ticari kanun kapsamında çalıştıklarını ve Devlete bağımlı bir kurum olmadıklarını belgelemeleri halinde ihaleye katılmaya hak kazanacaktır. Bunun yanı sıra, diğer teklif sahipleri ile aynı geçici ve kati teminat gerekliliklerine tabi olacaklardır.

             E. İhale Dokümanları

             Satın alma organları, mal ve işler için Banka'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Ulusal Rekabete Dayalı İhalelerine ilişkin doküman örneklerini kullanacak ve Banka'nın kabul edeceği nitelikteki sözleşme ve sözleşme şartları taslağını hazırlayacaktır.

             F. Teklif Değerlendirmesi

             (a) Tekliflerin değerlendirilmesi, ihale dokümanlarında ilan edilen parasal olarak ölçülebilir kriterlere kati surette bağlı kalınarak yapılacak ve liyakat değerlendirme sistemi kullanılmayacaktır.

             (b) Teklif geçerlilik süresinin uzatımına, otuz (30) günü aşmayacak şekilde sadece bir kereye mahsus izin verilecektir. Bankanın ön onayı olmadan başka bir uzatma talep edilmeyecektir.

             (c) Sözleşmeler, gerekli nitelikleri sağlayan en düşük ve en uygun teklif sahipleri ile yapılacaktır.

             (d) Ulusal Rekabete Dayalı İhale kapsamında herhangi bir tercih kriterinin uygulanması söz konusu değildir.

             G. Tüm Tekliflerin Reddedilmesi

             Banka'nın yazılı ön muvaffakatı olmadan, tüm teklifler reddedilmeyecek ve yeni teklifler talep edilmeyecektir.

ÇİZELGE 3

İtfa Planı

             1. Aşağıda yer alan tablo, Kredinin Anapara Ödeme Tarihleri ile Kredinin toplam anapara tutarından her bir Anapara Ödeme Tarihinde ödenecek yüzdesini ("Taksit Payı") göstermektedir. İlk Anapara Ödeme Tarihi itibarıyla Kredi'nin tamamının çekilmiş olması durumunda, Banka, her bir Anapara Ödeme Tarihinde Borçlu tarafından geri ödenecek Kredinin anapara tutarını: (a) İlk Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Çekilmiş Kredi Bakiyesini; (b) her bir Anapara Ödeme Tarihine ilişkin Taksit Payıyla çarpmak suretiyle hesaplayacaktır, geri ödenecek söz konusu tutar gerektiğinde bu Çizelge'nin 4. paragrafında belirtilen bir Para Birimi Dönüştürmesi uygulanan tutarlar düşülmek suretiyle ayarlanacaktır.

 

Anapara Ödeme Tarihi

Taksit Payı

(Yüzde olarak belirtilmiştir)

Her 15 Şubat ve 15 Ağustos'ta

15 Şubat 2015 tarihinden başlayarak

15 Ağustos 2038 tarihine kadar

ve 15 Şubat 2039 tarihi dahil

 

%2,04

 

%2,08

 

             2. İlk Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Kredi'nin tamamı çekilmemiş olursa, her bir Anapara Ödeme Tarihinde Borçlu tarafından geri ödenecek Kredi anapara tutarı aşağıda belirtildiği şekilde belirlenecektir:

             (a) İlk Anapara Ödeme Tarihi itibariyle Kredi'den çekiş yapılmış olması halinde, Borçlu söz konusu tarih itibariyle Çekilmiş Kredi Bakiyesi'ni bu Çizelge'nin 1. paragrafı çerçevesinde geri ödeyecektir.

             (b) İlk Anapara Ödeme Tarihi'nden sonra çekilen herhangi bir tutar, söz konusu çekişin yapıldığı tarihten sonra gelen her bir Anapara Ödeme Tarihi'nde ve söz konusu her bir çekiş tutarının, payı bu Çizelge'nin 1. paragrafındaki tabloda söz konusu Anapara Ödeme Tarihi için belirtilen orijinal Taksit Payı ("Orijinal Taksit Payı") olan ve paydası da bu tarihe veya sonrasına denk gelen Anapara Ödeme Tarihleri'ne yönelik olarak kalan tüm Orijinal Taksit Payları'nın toplamı olan bir kesirle çarpılarak Banka tarafından belirlenecek tutarlarda geri ödenecek olup, geri ödenecek söz konusu tutarlar gerektiğinde, bu Çizelge'nin 4. paragrafında belirtilen ve bir Para Birimi Dönüştürmesi uygulanan tutarlar düşülmek suretiyle ayarlanacaktır.

             3. (a) Herhangi bir Anapara Ödeme Tarihi'nden önceki iki takvim ayı içinde Kredi'den çekilen tutarlar, sadece Anapara Ödeme Tarihi'nde ödenecek anapara tutarlarının hesaplanması amacıyla, söz konusu çekiş tarihini takiben ikinci Anapara Ödeme Tarihi'nde çekilmiş ve geri ödenmemiş sayılacak ve söz konusu çekiş tarihini takip eden ikinci Anapara Ödeme Tarihi'nden başlayarak her bir Anapara Ödeme Tarihi'nde geri ödenecektir.

             (b) Bu paragrafın (a) alt-paragrafının hükümlerine bakılmaksızın, Bankanın faturaların ilgili Anapara Ödeme Tarihinde veya sonrasında çıkarıldığı vade tarihli bir faturalama sistemi benimsemesi halinde, söz konusu alt-paragrafın hükümleri bu faturalama sisteminin benimsenmesinden sonra yapılan çekim işlemleri için uygulanmaz.

             4. Bu Çizelge'nin 1 ve 2. paragraflarındaki hükümlerine rağmen, bir Para Birimi Dönüştürmesi ile Çekilmiş Kredi Bakiyesi'nin tamamı veya bir bölümünün Onaylanmış Para Birimi'ne dönüştürülmesi üzerine, bu şekilde Onaylanmış Para Birimi'ne dönüştürülen ve Dönüştürme Dönemi'nde oluşan herhangi bir Anapara Ödeme Tarihi'nde geri ödenecek olan tutar, söz konusu Dönüştürme'den hemen önceki para birimi cinsinden gösterilen bu tutarın ya; (i) Dönüştürme ile ilgili bir Para Birimi Riskten Korunma İşlemi kapsamında Onaylanmış Para Birimi cinsinden Banka tarafından ödenecek anapara tutarlarını yansıtan döviz kuru ile; ya da (ii) eğer Banka, Dönüştürme Kılavuzu'na göre belirlerse, Piyasa Ekranı Oranı'nın döviz kuru bileşeni ile çarpılmasıyla Banka tarafından belirlenecektir.

             5. Çekilen Kredi Bakiyesi, birden fazla Kredi Para Birimi'nde ifade edilirse, bu Çizelge'nin hükümleri, bu her bir tutara yönelik olarak ayrı bir itfa planı hazırlanarak her bir Kredi Para Birimi'nde ifade edilen tutara ayrı olarak uygulanacaktır.

EK

             Bölüm I.      Tanımlar

             1. "Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu", 15 Ekim 2006 tarihli "IBRD Kredileriyle ve IDA Kredileri ve Hibeleriyle Finanse Edilen Projelerde Hilenin ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Mücadele Edilmesi Hakkında Kılavuz" anlamına gelir.

             2. "Kişi Başı Ödeme", ilgili BBS Hizmet Sunucusu Anlaşması'na uygun olarak BOH'nin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin hizmetleri yürütmesine karşılık Borçlu'dan Katılımcı Aile Hekimliği Uygulaması'nın uygun üyesine yapılan aylık mali transfer anlamına gelir.

             3. "Kategori", işbu Anlaşma Çizelge 2, Bölüm IV.A'daki tabloda yer alan bir kategori anlamına gelir.

             4. "Danışmanlık Kılavuzu", Banka tarafından Mayıs 2004'te yayımlanan ve Ekim 2006'da revize edilen "Kılavuzlar: Dünya Bankası Borçlularının Danışman Seçimi ve İstihdamı" anlamına gelir.

             5. "Özel Hesap", Borçlu tarafından açılan ve Borçlunun talebi üzerine Proje kapsamındaki uygun harcamaların ödenmesi amacıyla Kredi Hesabından çekilen miktarları Banka'nın yatıracağı hesap anlamına gelir.

             6. "AHBS", SB bünyesinde aile hekimliği uygulaması için geliştirilen bir bilgi sistemi olan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi anlamına gelir.

             7. "Genel Şartlar", bu Ek'in Bölüm II'sinde yer alan değişiklerle birlikte 1 Temmuz 2005 tarihli "Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Kredileri İçin Genel Şartlar" (12 Şubat 2008 tarihi itibariyle tadil edildiği şekliyle) anlamına gelir.

             8. "SB", Borçlu'nun Sağlık Bakanlığı anlamına gelir.

             9. "BOH", bulaşıcı olmayan hastalıklar anlamına gelir.

             10. "Uygulama Kılavuzu", Proje'nin B.l Bölümünün uygulanmasına yönelik olarak SB tarafından onaylanan ve aşağıdaki maddeleri içeren kılavuz anlamına gelir: (a) belirlenmiş hedef ve göstergeler çerçevesinde Katılımcı Aile Hekimliği Uygulamasının performansına dayanarak Kişi Başı Ödemelerin ayarlanmasına yönelik metodoloji dahil olmak üzere Kişi Başı Ödemelere yönelik kriterler, detaylı kurallar ve usuller; (b) BBS Hizmetleri Sunucu Anlaşmalarına yönelik şablonlar; (c) Projenin B Bölümünün uygulanmasının teknik, mali, idari ve idari destek boyutları ve (d) Projenin B.l Bölümünün izleme ve değerlendirilmesi için kullanılacak gösterge ve usuller.

             11. "Katılımcı Aile Hekimliği Uygulaması", Borçlu'nun 24 Kasım 2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu'nda tanımlanmış, Uygulama Kılavuzu'nda tanımlanan kriterlere uygun olarak Projenin B.l Bölümünün uygulanmasına katılmaya uygun olan aile hekimliği uygulaması anlamına gelir.

             12. "Satın Alma Kılavuzu", Banka tarafından Mayıs 2004 tarihinde yayımlanan ve Ekim 2006'da revize edilen "Kılavuzlar: IBRD Kredileri ve IDA Kredileri Kapsamındaki Satın Alma" anlamına gelir.

             13. "Satınalma Planları", Borçlu ve Proje Uygulayıcı Kurum'un satınalma Kılavuzu paragraf 1.16 ve Danışman Kılavuzu paragraf 1.24'te yer alan hükümlere uygun olarak hazırladığı ve zaman zaman güncellenecek olan Projeye ilişkin 28 Nisan 2009 tarihli satın alma planları anlamına gelir.

             14. "Program", 4737-TU no.lu Kredi (Sağlıkta Dönüşüm Projesi) amaçlarına yönelik olarak Borçlu adına, T.C. Sağlık Bakanı'nın 10 Mart 2004 tarihli ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın 5 Mart 2004 tarihli Banka'ya iletilen yazılarında belirtilen veya atıfta bulunulan ve Türkiye'deki sağlık sisteminin yönetişimi, verimliliği, kullanıcı ve sunucu memnuniyeti ile uzun vadeli mali sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi amacıyla tasarlanan faaliyet, hedef ve politikalar programı anlamına gelir.

             15. "Proje Mali Yönetim Rehberi", Proje'nin mali yönetim prosedürlerini belirleyen rehber anlamına gelir.

             16. "Proje Uygulayıcı Kurum", 20 Mayıs 2006 tarih ve 5502 no.lu Kanun uyarınca kurulan Borçlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu veya SGK anlamına gelir.

             17. "BBS", birinci basamak sağlık hizmetleri anlamına gelir.

             18. "BBS Hizmetleri Sunucu Anlaşması", bu Anlaşma'daki Çizelge 2, Bölüm I.B.l'de belirtilen, Valilikler ile Katılımcı Aile Hekimliği Uygulaması'nın uygun üyeleri arasında yapılan anlaşma anlamına gelir.

             19. "Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı", 4 Ocak 1941 tarih ve 3959 sayılı Kanun ile sağlık alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kurulan devlet kontrollü bir laboratuar olarak referans düzeyinde hizmetler üreten kurum anlamına gelir.

             20. "SGK", 20 Mayıs 2006 tarih ve 5502 no.lu Kanun uyarınca kurulan Borçlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu anlamına gelir ("Proje Uygulayıcı Kurum" olarak da adlandırılır).

             21. "İkraz Anlaşması", işbu Anlaşma'nın Çizelge 2, Bölüm I.A'sında atıfta bulunulan ve Borçlu'nun, Kredi'yi Proje Uygulayıcı Kurum'un kullanımına devredeceği anlaşma anlamına gelir.

             Bölüm II.      Genel Şartlardaki Değişiklikler

             Genel Şartlar'da yer alan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

             1. Bölüm 2.07, paragraf (a) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "Bölüm 2.07. Hazırlık Avansının Yeniden Finansmanı; Ön Komisyon Ücretinin ve Faizin Kapitalizasyonu

             (a) Kredi Anlaşması, Banka veya Birlik tarafından verilen bir avansın ("Hazırlık Avansı") Kredi'den geri ödenmesini sağlarsa, Banka, söz konusu Kredi Tarafı adına Kredi Hesabı'ndan yapılacak çekiş tarihi itibariyle çekilmiş olan ve henüz ödenmemiş olan avans bakiyesini geri ödemek ve bu tarih itibariyle avans tutarı üzerinden, varsa, tahakkuk eden ve ödenmemiş olan tüm ücretleri ödemek için gerekli olan tutarı Yürürlüğe Giriş tarihinde veya sonrasında Kredi Hesabı'ndan çekip ödeyecektir. Banka, çekilen tutarı duruma göre kendisine veya Birlik'e ödeyecek ve avansın çekilmemiş bakiyesini iptal edecektir."

             2. Bölüm 7.02, paragraf (1) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "Bölüm 7.02. Banka Tarafından Askıya Alma

...          (1) Uygun olmama. Banka veya Birlik tarafından, Borçlu'nun veya Proje'yi Yürüten Kuruluş'un yine Banka veya Birlik tarafından sağlanan finansmandan faydalanması ile bağlantılı olarak hileli, usulsüz, cebri veya muvazaalı uygulamalarda bulunduğuna dair yapılan tespit sonucunda, Banka veya Birlik, Borçlunun (Üye Ülke dışında) veya Proje'yi Yürüten Kuruluş'un Banka veya Birlik tarafından sağlanan finansmandan faydalanma veya başka surette tamamen veya kısmen Banka veya Birlik tarafından finanse edilen herhangi bir projenin hazırlanması veya uygulamasına katılma konularında uygun olmadığını beyan etmiştir."

             3. Aşağıda yer alan ve Ek'te belirtilen terim ve tanımlar, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş veya çıkarılmış olup yine aşağıdaki yeni terim ve tanımlar alfabetik sıraya göre yeniden numaralandırılarak Ek'e ilave edilmiştir:

             (a) "Proje Hazırlık Avansı", "Hazırlık Avansı" olarak değiştirilmiş ve tanımı da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "Hazırlık Avansı", Finansman Anlaşması'nda atıf yapılan ve Bölüm 2.07'ye uygun olarak geri ödenecek olan avans anlamına gelir.

Kredi Anlaşmasına Ek Mektup No. 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

30 Haziran 2009

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Amerika Birleşik Devletleri

 

             İlgi:   Kredi No. 7717-TU

                     (Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi)

                     Genel Şartlar Madde VI

                     Mali ve Ekonomik Veriler

 

Sayın Bay ve Bayanlar,

             Türkiye Cumhuriyeti (Üye Ülke) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında yukarıda bahsi geçen Proje için sağlanan krediye (Kredi) ilişkin bu belgeyle aynı tarihli Kredi Anlaşması ile Kredi Anlaşması'na uygulanacak Genel Şartlar (Genel Şartlar) ile ilgili olarak, Üye Ülke adına aşağıdaki hususları beyan ederim:

             1. Genel Şartlar Bölüm 6.01 hükümleri uyarınca, Üye Ülke'nin "uzun vadeli dış borcunu" (Dünya Bankası'nın Ocak 2000 tarihli Borçlu Raporlama Sistemi El Kitabı (BRSE)'nda tanımlandığı şekliyle), BRSE ile uyumlu olarak raporlamasının, ve özellikle de yeni "kredi taahhütlerini" (BRSE'nda tanımlandığı şekliyle) borcun tahakkuk ettiği çeyreğin sonundan itibaren en geç 30 gün içerisinde ve "krediler kapsamındaki işlemleri" (BRSE'nda tanımlandığı şekliyle) yılda bir kez, raporun kapsadığı yılı takip eden yılın en geç 31 Mart tarihine kadar Banka'ya bildirmesinin Banka tarafından istendiğini kabul eder ve mutabık kalırız.

             2. Herhangi bir Dış Borç (Genel Şartlar'da açıklandığı şekliyle) için Kamu Varlıkları (Genel Şartlar'da açıklandığı şekliyle) üzerinde, Genel Şartlar Bölüm 6.02 paragraf (c) hükümleri uyarınca istisna tutulanlar hariç olmak üzere teminat olarak gösterilen herhangi bir Rehin (Genel Şartlar'da açıklandığı şekliyle) bulunmadığını beyan ederiz. Herhangi bir kamu dış borcuna (BRSE'nda açıklandığı şekliyle) ilişkin olarak herhangi bir temerrüt durumu mevcut değildir. Kredinin verilmesinde, Banka'nın bu mektupta belirtilen veya atıfta bulunulan beyanlara güvenebileceğini kabul ediyoruz.

             3. Lütfen, yukarıda belirtilenlerle mutabakatınızı aşağıda belirtilen boşluğa Banka'nın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisinin imzası ile teyit ediniz.

 

                                                                                              Saygılarımla,

            

                                                                                 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 

                                                                               Tarafından:

                                                                                                        Yetkili Temsilci

 

ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR:

 

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI

 

Tarafından:

 

                                      Yetkili Temsilci

Kredi Anlaşmasına Ek Mektup No. 2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

30 Haziran 2009

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Amerika Birleşik Devletleri

 

             İlgi:  Kredi No. 7717-TU

                     (Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi)

                     Performans İzleme Göstergeleri

 

Sayın Bay ve Bayanlar,

             Bu belgeyle, yukarıda belirtilen Proje kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ("Banka") ile Türkiye Cumhuriyeti ("Borçlu") arasında aynı tarihli Kredi Anlaşması'nın Çizelge 2 Bölüm II. A paragraf 2 hükümlerine atıf yapılmaktadır.

             Borçlu, Banka'ya, bu mektubun ekinde yer alan göstergelerin, Borçlu'nun Projenin ilerlemesini ve hedeflerinin başarılmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanacağı bir temel oluşturduğunu teyit etmektedir.

            

                                                  Saygılarımla,

            

                                                  TÜRKİYE CUMHURİYETİ

            

                                                  Tarafından:

            

                                                  Yetkili Temsilci

 

 

Ek

Kredi Anlaşmasına Ek Mektup No. 2'nin Eki

             1. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanımında artış;

             2. Aile hekimliği uygulamasınca yapılan sevkler dolayısıyla uzman doktorlara ilk gidişlerin oranının artması;

             3. Sağlık hizmetleri hizmet alanların memnuniyetinin artması;

             4. Pilot illerdeki 18-29 yaş grubu içinde sigara içme yaygınlığının diğer illere kıyasla azalması;

             5. Pilot illerdeki nüfus içinde yüksek tansiyonlu oranının diğer illere kıyasla azalması;

             6. İkinci aşama eğitimlerini tamamlamış aile hekimliği uygulamalarının referans değerlere kıyasla oranı;

             7. Performansa dayalı ödeme sisteminin bir gerekliliği olarak ikinci basamak için revize edilmiş klinik rehberi kullanan akut bakım devlet hastanelerinin oranı;

             8. SB İzleme ve Değerlendirme sistemindeki bilgiler kullanılarak hazırlanan, SB tarafından Meclise dağıtılan ve SB internet sitesinde yayımlanan SB Stratejik Planının uygulanmasına ilişkin yıllık performans raporları;

             9. SDP Takip Raporlarının altı ayda bir SB'nin İzleme ve Değerlendirme Birimince dağıtılması;

             10. Akılcı ilaç reçeteleme rehberini kullanan aile hekimlerinin oranı;

             11. Proje yönetimi eğitimini tamamlayan ve projenin izlenmesi için PMSU-Net'e bağlanan SDSGRP kapsamındaki SB Uygulayıcı Birimlerinin oranı;

             12. Pilot illerde BOH risk faktörleri bakımından taranan nüfusun oranı;

             13. Pilot illerde teşhis edilen ve aile grubu uygulamalarınca takip edilen aşağıdaki BOH vakalarının oranı: yüksek tansiyon, diyabet, obezite/aşırı kilo;

             14. Pilot illerdeki BOH küresel risk faktörlerine ilişkin doğru bilgi ve yaklaşımların pilot olmayan illere kıyasla daha da artması;

             15. Tarama faaliyetlerinin uygulanmasına ve hasta kayıtlarına (aile hekimliği bilgi sistemi aracılığıyla) ilişkin raporlama yükümlülüklerine %100 uyum.

Andlaşmanın yabancı dil metinlerini görmek için tıklayınız