TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

59. BÜYÜK KONGRESİ

KARARLARI

(26 Haziran 2010)

 

Karar:1-Sağlık Bakanı'nın Samsun'da bir toplantıda söylemiş olduğu "Bakın iki maddelik kanundur arkadaşlar, üç maddelik bir maddedir.  Bir kanun yaparız deriz ki Eczacılar birliği, Tabipler Birliği, Dişhekimleri Birliği'nin birlik kanunları iptal edilmiştir. Hadi bakayım Danıştay karar alsın da göreyim bakayım. Hangi kararı alacağını ondan sonra göreyim bakayım ben" sözleri nedeniyle ve sağlıkta dönüşüm adı altında hekimleri her gün daha fazla köleleştiren sağlıklı çalışma ortamının elinden alarak performans gibi uygulamalarla hekimleri birbirine düşüren Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın kınanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 Karar:2- Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelikte aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi:

a) Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7-  Üye aidatları her yıl Aralık ayı sonuna kadar ödenir. Zamanında ödenmeyen aidatlara günlük olarak yasal faiz uygulanır."

            b)Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Odaların Merkez Konseyi'ne göndereceği pay gelirinin yüzde onudur."

c)Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

"Geçici Madde 1-Henüz tahsil edilmemiş aidatlar hakkında bu Yönetmeliğin 59. Büyük Kongre kararıyla değişik 7. maddesine göre işlem yapılır."

 

"Madde 22-Bu Yönetmelik Büyük Kongre'de kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer."

"Madde 23-Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür."

Karar 3-Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretli çalışan hekimlerin hizmet sözleşmelerinin temin edilmesiyle, hekimlerin hak ve çıkarlarını koruyabilecek sözleşme örnekleri hazırlanarak bunların kullanılmasının teşvik edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar:4-Tabip odalarında komisyonların kurulması ve çalışmalarıyla ilgili olarak Tekirdağ Tabip Odası tarafından hazırlanan Yönerge taslağından da yararlanarak bir yönerge hazırlayıp yayınlaması için Merkez Konsey'in görevlendirilmesine oy birliğiyle kara verildi.

Karar:5-Hekimlerin özlük hakları içinde yer alan çalışma süreleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler gözden geçirilerek hekimlerin çalışma süresi sınırlarının saptanmasıyla ilgili çalışma yapması için Merkez Konsey'in görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar:6-Ülkemizde bir çok illerde uygulanmakta olan ve yakında bütün ülkeye yaygınlaştırılacağı anlaşılan aile hekimliğinin, uygulandığı yerlerde yaşanan sorunlar, sistemin sonuçları ile aile hekimlerinin karşı karşıya kaldığı sorunların saptanması için gerekli araştırmayı yapması için Merkez Konsey'in görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar:7-Toplumsal ve sağlık sorunlarının önemli sebepleri arasında yer alan ve insani olarak büyük acılara yol açan Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü ile ortak vatanda birlikte barış içinde yaşamak için yapılacak girişimlere Türk Tabipleri Birliğinin etkin katılımının sağlanması gereğine oy çokluğuyla karar verildi.

 Karar:8-Dilin hasta - hekim iletişiminde çok önemli yeri olduğunun bilinciyle ülkemizde yaygın olarak kullanılan anadillerin kullanıldığı yerlerde görev yapacak hekimlerin bu dilleri öğrenebilmeleri için dil kurslarından yararlanabilmelerine olanak sağlanmasıyla, bunun kamusal olarak finanse edilmesinin sağlanabilmesine yönelik olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulması için Merkez Konsey'in görevlendirilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Karar :9-Odalardan gelen diğer karar önerisi taslaklarının Merkez Konseyi tarafından yürütülecek faaliyetlerde değerlendirilmesine  oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Divan Başkanı                                                 Divan Başkan Yardımcısı

Dr. Sedat Abbasoğlu                                                  Dr. Ferit Turan

 

  

 

 

 

Divan Katibi                                                               Divan Katibi

Dr. Derya Pekbıyık Yüksel                                         Dr. Özlem Türkpençe