T.C.

DA NIŞ TAY

ONUNCU DAİRE

Esas No : 2011/10095

 

Davacı ve Yürütmenin

Durdurulmasını İsteyen       : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı

Vekili                             : Av. Mustafa Güler                                                                                 

                                                  Strazburg Cad. 28/28 Sıhhiye/ANKARA

Davalı                            : Sağlık Bakanlığı - ANKARA                                                           

Vekilleri                        : Huk. Müş. Bahaddin Karahan,

                                                  Huk. Müş. Sevil Neşeli Demirbaş

İstemin Özeti                : 3.8.2011 tarihli "Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge"nin 25. maddesinin 2. fıkrasının, 34. maddesinin (ğ) bendinin ve Geçici 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile 5947 sayılı Yasa ile değişik 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 12. maddesinin son fıkrasındaki "... Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir..." ibaresinin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi_________ : Erkan Yılmaz

Düşüncesi_____________________ : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince; ara kararı cevabının geldiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi yeniden incelendi, gereği düşünüldü:

Davacının, Anayasaya aykırılık iddiası bu aşamada ciddi görülmemektedir.

Dava konusu Yönerge, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 25.5.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğe ve mülga 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun "Yönetmelikler" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında, "Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fizikî ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." kuralı yer almıştır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak Sağlık Bakanlığınca, 25.5.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği çıkarılmıştır. Yönetmeliğin dayanağı olan Kanunun yukarıda aktarılan 8. maddesinin 1. fıkrasına uyarınca, toplum sağlığı merkezlerinin tanımı, görevi, fiziki yapısı, tipi, standart kadro ve personeli ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca yönerge çıkartılmak suretiyle bir düzenleme yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesinde,  "Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir." kuralına yer verilmiştir.


T.C. DANIŞTAY ONUNCU DAİRE

Esas No : 2011/10095

 

İlgili mevzuatta, tüzük veya yönetmelikle düzenleneceği açıkça belirtilen hususların, Bakanlıkça bu maddeye dayanılarak tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemesine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca çıkarılan ve 25.5.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile mülga 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığınca, toplum sağlığı merkezlerinin tanımı, görevi, fiziki yapısı, tipi, standart kadro ve personeli ile ilgili olarak dava konusu yönerge ile düzenleme yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

Nitekim, dava konusu yönergeden sonra 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere 2.11.2011 tarih ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 663 sayılı KHK'nin 58. maddesi ile "Aile hekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetleri, toplum sağlığı merkezleri tarafından verilir ve bu merkezlerin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usûl ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir." cümlesi eklenmiş; aynı KHK'nin 26. maddesi ile de Sağlık Bakanlığına bağlı ve birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmakla görevli Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur. Böylece, toplum sağlığı merkezlerinin yasal dayanağı oluşturulmuş ve bu merkezlerin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usûl ve esasları belirlemek görev ve yetkisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna verilmiştir.

663 sayılı KHK'ye dayanılarak çıkarılan ve 7.2.2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, 10.4.2012 tarihli Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge çıkarılmış ve bu Yönergenin "Toplum Sağlığı Merkezleri" başlıklı 8. maddesinin 3. fıkrasında, toplum sağlığı merkezleri görev ve yetkilerini dava konusu yönerge hükümleri çerçevesinde yürütür şeklinde bir kuralın yer almış olması, geçmişe yönelik olarak dava konusu yönergeye hukuki dayanak oluşturmasına olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile 3.8.2011 tarihli "Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge"nin 25. maddesinin 2. fıkrasının, 34. maddesinin (ğ) bendinin ve Geçici 1. maddesinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara bildirilmesine, 10/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                          Üye                                  Üye                            Üye                                    Üye

Mehmet                          Tülün                               Ali                            Oktay                              Mustafa

ÜNLÜÇAY                       ÖZDEMİR                      KAZAN             KOÇAK                                    ELÇİM