T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.79.00.03- 010.07      23971   *  15.06.2009         

Konu: Planlama ve İstihdam Komisyonu Kararı

 

 

....................................... VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

            27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 11/3/2009 tarih ve 27166 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelikle eklenen Ek 6 ncı maddesi uyarınca teşkil olunan Planlama ve İstihdam Komisyonu'nun 29/04/2009 tarih ve 1 sayılı Kararının yürürlüğe konulması 12/06/2009 tarih ve 23617 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüş olup, alınan kararlar şunlardır;

            1. 2009 yılı Ekim ayında Bakanlığımızca ilan edilecek planlamaya kadar, sadece tabip ve uzman tabiplerin planlama kapsamına alınmasına, diş hekimi ve diğer sağlık çalışanlarının planlama kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir.

            2. 2009 yılı Ekim ayında Bakanlığımızca ilan edilecek planlamaya kadar PET CT, ANGIOGRAFI, SINTIGRAFI, LINAC, COBALT 60, CYBERKNIFE olarak bilinen cihazlar haricindeki teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlara, Yönetmelikler ile eklenmesine izin verilen tabip dışında tabip istihdam edilmemek kaydıyla, sınırlama getirilmemesine karar verilmiştir.

            3. Özel hastane, tıp/dal merkezinde kısmi zamanlı olarak çalışan ve fakat bunun dışında başkaca bir kurum veya kuruluşta görev yapmayan tabiplerin talep halinde, kısmi zamanlı çalıştıkları özel hastane, tıp/dal merkezinde kadrolu/tam zamanlı olarak çalışabilmelerine karar verilmiştir.

            4. 11/3/2009 tarihinden önce; emekli olan, kamudan istifa eden, sadece muayenehanesinde veya sadece poliklinikte çalışan ve herhangi bir özel hastane, tıp/dal merkezinde kadrolu çalışmayan tabiplerin, planlamadan istisna olarak özel hastane, tıp/dal merkezinde kadrolu/tam zamanlı çalışabilmelerine karar verilmiştir. Bu tabiplerin özel hastane, tıp/dal merkezinde kadrolu/tam zamanlı olarak çalışabilmelerine izin verilmesi için ayrıca, muayenehanesi olanların muayenehanelerini kapatmaları, poliklinikte çalışanların da poliklinikten ayrılması ve poliklinik ortağı ise ortaklığının bitirilmesi gerekmektedir.

            Yukarıda bahsedilen nitelikteki tabipler, bu nitelikleriyle özel hastane, tıp/dal merkezi kadrosunda bir defalığına istihdam edilebilirler. Bu şekildeki istihdam, tabiplere yönelik bir hak olup özel hastane, tıp/dal merkezine müktesep kadro hakkı vermez. Ayrıca, özel hastaneler bakımından bu yöndeki taleplerin kabulü için; "toplam uzman sayısı / yatak sayısı = 1/3" oranına riayet edilmesi gerekmektedir.

5. 24/06/2008 tarihli ve 24156 sayılı "Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ilgili uygulamalar" konulu Bakanlığımız Genelgesi (2008/47) ile 24/06/2008 tarihli ve 24157 sayılı "Özel hastaneler ile ilgili uygulamalar" konulu Bakanlığımız Genelgesi (2008/48) yürürlükten kaldırılmıştır.

            Bilgilerinizi, uygulamanın bu kapsamda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.