T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No   : 2011/103

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen : Türk Tabipleri Birliği

Vekii __________ : Av.Mustafa Güler

                                   Strazburg Cad. No:28/28   -   Sıhhiye/ANKARA

Davalı_________ : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı   -   Bilkent/ANKARA

Vekili__________ : Av. Özlem Şahin   - (Aynı yerde)

Davanın Özeti : 6 Kasım 2010 gün ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrasının "Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır." şeklindeki son cümlesi, 9. maddesinin 1. fıkrasının "Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur." şeklindeki (ç) bendi ile bu bendin (2) numaralı alt bendinde geçen "...tıp doktorluğu..." ibaresinin, tıp doktorluğu diplomasının denkliğine karar verme yetkisinin Yürütme Kuruluna bırakılamayacağı, bu konuda 1219 sayılı Yasanın uygulanması gerektiği, hangi ülkelerin yükseköğretim kurumlarının diplomalarına seviye tespit sınavı yapılmaksızın denklik belgesi verileceği konusunda Genel Kurul'un yetkili kılınamayacağı iddialarıyla iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Usul yönünden, davacının dava açma ehliyetinin olmadığı, esas yönünden ise, denklik belgesi verme yetkisinin Yükseöğretim Kuruluna ait olduğu, 1219 sayılı Yasanın 4. maddesinde öngörülen düzenlemenin denklik ile ilgisi olmadığı, bu Yasa hükmünün, ilgililerin Türkiye'de sanatlarını icra edebilmesi için mesleki bilgilerini ispat etmesine yönelik sınava ilişkin hüküm içerdiği belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuğba DEMiRER AKAR'ın Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ'ın Düşüncesi: Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; 6 Kasım 2010 gün ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrasının "Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim yürütme kurulunda görüşülerek karara bağlanır." şeklindeki son cümlesi, 9. maddesinin 1· fıkrasının Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda başvuru sahibi usul ve   esasları   Kurul   tarafından   belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur. şeklindeki (ç) bendi ile bu bendin (2) numaralı alt bendinde geçen "...tıp doktorluğu..." ibaresinin, iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 27/2. maddesinde; "Danıştay veya idare Mahkemeleri, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." kuralına yer verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 7. maddesinde, Yükseköğretim Kurulu'nun görevleri bentler halinde sayılmış, (p) bendinde de, "Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek" Yükseköğretim Kurulu'nun görevleri arasında belirtilmiştir.

Yasanın 7. maddesinin (p) bendine dayanılarak hazırlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği", 06.11.2010 gün ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 11.5.2007 gün 26519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelik , sözü edilen bu yeni Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin 7. maddesinin (2). fıkrasının son cümlesi yönünden;

Yönetmeliğin "Diploma denklik talebinin değerlendirilmesi" başlıklı 7. maddesinin (2). fıkrasında; "Yönetmelikte öngörülen belgelerle yapılan diplema denklik başvurusunun ön incelemesi 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hususlara uygunluk yönünden denklik birimi elemanları tarafından yapılır ve bir ön inceleme raporu hazırlanarak Komisyona sevk edilir. Diploma denklik incelemesi Komisyonca 8 inci maddenin 1. fıkrasının (c) bendi, 2. fıkrası ve 9 uncu maddelerine uygunluk yönünden yapılır. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır." kuralına yer verilmiştir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Yasanın 4. maddesinde ; yabancı memleketlerin tıp fakültelerinden izinli Türk hekimlerinin Türkiye'de hekimlik edebilmeleri için, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Üniversite Tıp Fakültesi Profesörler Meclisinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafından araştırma yapılarak, sanat yapmalarına izin verileceği kuralına yer verilmiş ise de, bu kural denkliğe ilişkin olmayıp, yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olanların ülkemizde mesleklerini icra edebilmeleri için verilecek olan izne yönelik düzenlemeyi içermektedir.

Bu durumda, dava konusu edilen bu Yönetmelik hükmüyle denklik konusunda karar verme yetkisinin Yükseköğretim Kurulu'na verilmesinde üst hukuk normlarına aykırılık bulunmamaktadır.

Yönetmeliğin iptali istenen 9. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur." kuralı yönünden;

Bu kural ile amaçlanan; yurtdışında bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın denkliğinin değerlendirilmesi aşamasında tereddüt doğması halinde, eğitimin içeriği ve düzeyi ile ilgili sağlıklı bir sonuca varmak amacıyla seviye tespit sınavı yapılarak denklik talebinin değerlendirilmesidir.

Bu haliyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğine karar vermeye yetkili kılınan Yükseköğretim Kurulu tarafından, mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuranın (usul ve esasları Kurulca belirlenen) seviye tespit sınavına tabi tutulacağını öngören düzenlemede hukuka ve kamu yararı ilkesine aykırılık bulunmamaktadır.

Yönetmeliğin 9/1-ç-2 maddesi yönünden;

Yönetmeliğin 9/1-ç-2 hükmünde; "Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan edilir." kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda da hukuka uygun bulunan Yönetmeliğin 9. maddesinin (ç) bendinin ilk cümlesi uyarınca esas olan, denkliği için başvurulan, mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması halinde, seviye tespit sınavı yapılmasıdır.

9/1-ç-2 alt bendinde belirtilen önemli alanlarda (hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik), Genel Kurul kararıyla önceden, hangi yükseköğretim kurumlarının seviye tespit sınavına tabi olmayacağının belirlenmesi, eğitimin niteliği ve denkliği konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılamaması sonucunu doğuracaktır.

Öte yandan; davalı idarece, diğer alanlardan ayrı tutulmak suretiyle neden yalnızca bu beş alana yönelik olarak böyle bir kural öngörüldüğü de, somut olarak ortaya konulamamıştır.

Bu nedenlerle, bu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Yönetmeliğin 9/1-ç-2 maddesi yönünden 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinin 2. fıkrasında yazılı koşullar oluştuğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 7. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi ile 9. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin ilk cümlesinin iptali istemi yönünden koşullar oluşmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine 23.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Üye

Üye

Üye           Üye